ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชฏฐ์ สาทรกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
2 คาร์บอนฟุตปรินต์
3 วอเตอร์ฟุตปรินต์
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกอ้อย
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของโรงเรือนพลาสติกสีและตาข่ายไนลอนต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2545
7 สถาปัตยลักษณ์พืชและสภาพแวดล้อมแสงในเรือนพุ่มยาง
ปี พ.ศ. 2544
8 สถาปัตยลักษณ์พืชและสภาพแวดล้อมแสงในเรือนพุ่มยาง