ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมราช วันทวิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จารุรัตน์ วรนิสรากุล 5
2 อานนท์ ดวงพาลี 4
3 พิระดา ว่องเกษฎา 3
4 สุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ 3
5 ชินพงศ์ วังใน 2
6 ธิดารัตน์ บุญศรี 2
7 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 2
8 ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 2
9 มรกต ตันติเจริญ 2
10 วีระ โลหะ 2
11 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
12 จินต์ อโณทัย 2
13 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 2
14 ละเอียด เพ็งโสภา 2
15 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
16 นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ 2
17 อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล 1
18 อรรณพ นพรัตน์ 1
19 Annop Nopharatana 1
20 Anurak Petiraksakul 1
21 ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ 1
22 Chalermraj Wanrawin 1
23 ชาญยุทธ กถตสุนันท์กุล 1
24 สาโรช บุญยกิจสมบัติ 1
25 วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล 1
26 ลิลลดา วนาธนนันท์ 1
27 จุติพร ศัทธา 1
28 กัลวดี เทียนจวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 5
5 2547 3
6 2546 1
7 2545 1
8 2539 1
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 แบบจำลองการคำนวณเพื่อระบบสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์
2 การบำบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเสียทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาปฏิกรณ์ฟิล์มตรึงจุลินทรีย์ออโตโทรปสำหรับกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
4 การลดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ต่ำโดยออโทโทรปดีไนตริฟายด์ : น้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตซอสปรุงรส
ปี พ.ศ. 2552
5 การกำจัดแอมโมเนียในกระบวนการไฮโดรไลซิสทางความร้อนของมูลไก่โดยวิธีตกผลึกสตูรไวท์
ปี พ.ศ. 2551
6 ศูนย์เครือข่ายในศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
7 การตรวจสอบชนิดและการเปลี่ยนแปลงของประชากรจุลินทรีย์ และการพัฒนาวิธีการควบคุมคุณภาพน้ำในบ่ออนุบาลลูกกุ้งทะเลวัยอ่อน
8 การพัฒนาปฏิกรณ์แบบแผ่นกั้นสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพและลดการปลดปล่อยสารประกอบไนโตรเจนของน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
9 ผลของความเค็มต่อจุลินทรีย์ กลุ่มออโตโทรปดีไนตริฟายด์ในการกำจัดแอมโมเนีย
10 การย่อยสลายสารโนนิลพีนอล โดยตะกอนดินธรรมชาติและสลัดจ์จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชึวภาพ
ปี พ.ศ. 2547
11 การใช้กระบวนการซีเควนซิ่งแบทช์ที่จำกัดอากาศในการบำบัดน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัดแบบไร้อากาศแล้วเพื่อลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
12 การใช้กระบวนการซีเควนซิ่งแบทช์ที่จำกัดอากาศในการบำบัดน้ำทิ้ง ฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัด แบบไร้อากาศแล้วเพื่อลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
13 การปรับสภาพดินด้วยสลัดจ์จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชน เพื่อนำมาใช้บำบัดน้ำชะขยะ
ปี พ.ศ. 2546
14 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบถังเติมอากาศในกระบวนการแอคติเวทเต็ดสลัดจ์ สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
15 การใช้ประโยชน์จากสลัดจ์ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอ็คติเวดเต็ดสลัดจ์ในการผลิตสารไพลีไฮดรอกซี่อะคาโนเอต
ปี พ.ศ. 2539
16 ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก