ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรชัย จันทร์อินทร์ 6
2 อดิศักดิ์ บุษรานันท์ 6
3 Adisak Busaranun 5
4 Chatchai Chan-in 4
5 พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 4
6 ภูษิต รุ่งโรจน์ 4
7 Panita Pongpaibool 3
8 Sirintorn Chaisakda 2
9 จิรพล ทับทิมหิน 2
10 Wanlapha Sunrat 2
11 สิรินทร ไชยศักดา 2
12 Jirapon Tubtimhin 2
13 วัลภา สูญราช 2
14 ณัทธนกฤต พาณิชสถาพร 2
15 ยุทธนา ชนวัฒน์ 2
16 Kasititorn Pooparadai 2
17 ธนชัย คงพูล 2
18 กษิติธร ภูภราดัย 2
19 Phusit Roongroj 2
20 Marut Buranarach 1
21 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
22 ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย 1
23 นฤมล วัฒนพงศกร 1
24 จิตติมา นิตยวรรณ 1
25 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
26 Naruemon Wattanapongsakorn 1
27 Pakorn Leesutthipornchai 1
28 Buntita Pravalpruk 1
29 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
30 Jittima Nittayawan 1
31 อรวินท์ เมฆพิรุณ 1
32 Orrawin Mekpiroon 1
33 บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ 1
34 มารุต บูรณรัช 1
35 Pornchai Tummarattananont 1
36 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 1
37 Tanachai Kongpool 1
38 กษมา กองสมัคร 1
39 Kasama Kongsmak 1
40 Nattanakit Panitsatapon 1
41 Yuttana Chanawat 1
42 สาดิศย์ เสถียรไพศาล 1
43 Sadit Sathianpaisarn 1
44 ณพิชญา เทพรอด 1
45 Nahpihtchaya Tebrod 1
46 กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 1
47 ศรัญย์ลักษณ์ ยังรอด 1
48 ภาสกร ประถมบุตร 1
49 อนุวัตร์ สมบุญ 1
50 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 1
51 เอกรัตน์ ชายน้ำเค็ม 1
52 Wibhada Naruephiphat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 3
3 2551 3
4 2550 2
5 2548 4
6 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 แนวโน้มภาพอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี 2020 จากมุมมองของต่างประเทศ
2 An Energy-aware Clustering Technique for Wireless Sensor Networks
3 Solving multi-objective routing and wavelength assignment in WDM network using hybrid evolutionary computation approach
ปี พ.ศ. 2552
4 การให้บริการดูแลระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบรายงานข้อมูลจราจรผ่านเว็บ
5 โครงการทางด่วนสารสนเทศเพื่อสังคม การศึกษาและวิจัย (Thaisarn 3)
6 นโยบายด้าน ICT ของต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
7 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระบบเครือข่ายเสมือนเพื่อการศึกษาวิจัย
8 โครงการวางแผนและออกแบบโครงข่ายสำหรับให้บริการสารสนเทศของภาครัฐ
9 ระบบเครือข่ายเสมือนแบบเปิดสำหรับการใช้งานข้ามเครือข่ายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2550
10 ระบบบริหารจัดการแบนวิธในเครือข่ายองค์กร (Bandwidth Manager)
11 ระบบบริการเผยแพร่แผนภาพอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
12 ความพร้อมของประเทศไทยสำหรับอินเทอร์เน็ตยุคหน้า ตอนที่ 3 ความพร้อมของประเทศไทย
13 คุณพร้อมหรือยังสำหรับอินเทอร์เน็ตยุคหน้า: ตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม
14 คุณพร้อมหรือยังสำหรับอินเทอร์เน็ตยุคหน้า ตอนที่ 2 พร้อมลงมือ
15 ระบบอีเลิร์นนิงอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 Classifying network attack types with machine learning approach
17 Providing Fault Tolerance in Wireless Backhaul Network Design with Path Restoration
18 Multi-objective routing wavelength assignment in WDM network using SPEA2 approach
19 Network intrusion detection and classification with Decision Tree and rule based approaches
20 Multi-objective Design for Routing Wavelength Assignment in WDM Networks
21 Path level traffic grooming strategies for multi-objective design in WDM networks
22 Next generation wireless LAN system design
23 Topological design of survivable wireless access networks
24 A model for reliable wireless access network topology design
25 Topological design of 3G wireless access networks
26 Efficient Design Techniques for Reliable Wireless Backhaul Networks
27 Reliable and energy-efficient routing in mobile ad hoc networks
28 Clustering techniques in wireless sensor networks
29 A novel message fabrication detection for beaconless routing in VANETs
30 Measuring the internet growth in thailand
31 Topological design of 3G wireless backhaul networks for service assurance
32 Applying wireless sensor network for power consumption monitoring
33 The clustering algorithm for enhancing network lifetime in Wireless Sensor Networks
34 Routing algorithm for balancing network lifetime and reliable packet delivery in mobile ad hoc networks
35 An area-based approach for node replica detection in wireless sensor networks
36 A practical network-based intrusion detection and prevention system
37 Resource-aware capacity evaluation for heterogeneous, disruption-tolerant networks
38 A design of scalable service platform for sensor network applications
39 Fairness-based resource allocation with minimum rate guarantee in a multiuser OFDMA system
40 A centralized management framework of network-based Intrusion Detection and Prevention System
41 Real-time intrusion detection with fuzzy genetic algorithm