ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมชัย ปัญญาดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เฉลอิมชัย ปัญญาดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 5
4 2552 4
5 2551 2
6 2550 3
7 2549 1
8 2547 2
9 2545 2
10 2543 4
11 2531 1
12 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (8 จังหวัด)
ปี พ.ศ. 2554
2 จัดทำแผนแม่บทกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)
3 ศึกษาวิจัยผลกระทบการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศ GMS
4 จัดทำแผนแม่บทกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)
5 ศึกษาวิจัยผลกระทบการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศ GMS
ปี พ.ศ. 2553
6 กระบวนการสู่การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของการบริหารโรงพยาบาลชุมชน
8 การพัฒนาวิทยุชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัดลำปาง
9 การวิจัยและพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับมาตราฐานการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
10 วิจัยและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
11 คุณลักษณะของผู้นำตามธรรมชาติในองค์กรชุมชนบ้านต๊ำในตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
12 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 กระบวนการยุติธรรมชุมชน : กระบวนทัศน์และกระบวนการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม
14 การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ : กรณีศึกษา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
15 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
16 การใช้อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล [อบต.] ในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2550
17 อัตลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 อัตลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 การวิจัยและพัฒนาทักษะและการจัดการด้านการนวดแผนไทย เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
22 การพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2545
23 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนครบวงจร
24 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2543
25 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกี่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่งเหลือง
26 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
27 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกี่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่งเหลือง
28 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2531
29 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของผู้ย้ายถิ่นชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร