ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 3
6 2554 2
7 2553 1
8 2551 2
9 2549 3
10 2548 1
11 2547 5
12 2546 1
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินสมรรถนะของเครื่องรับสัญญาณ GNSS ที่ติดตั้งนาฬิกาอะตอมความถูกต้องสูงในงานรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูง
ปี พ.ศ. 2558
2 การหาการเคลื่อนตัวและความลึกล็อคของรอยเลื่อนสะกายในพม่าโดยใช้ข้อมูลจีพีเอส
3 การวิเคราะห์ผลกระทบค่าคลาดเคลื่อนชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ที่เกิดจากการใช้นาฬิกาเครื่องรับความเสถียรภาพสูงในการประมวลผลข้อมูล GNSS สำหรับการรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูง
4 เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสัญญาณดาวเทียม GNSS ในการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบต่อเนื่อง
5 การศึกษาผลกระทบของข้อมูลความโน้มถ่วงพิภพที่มีต่อการปรับแก้โครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ในพื้นที่ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
6 การประเมินค่าความถูกต้องของระบบ GPS/GLONASS/COMPASS ในการหาตำแหน่งแบบจุดเดี่ยว และสถิต กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
7 การคัดเลือกดาวเทียม GNSS ที่มีความเหมาะสมสำหรับการหาตำแหน่งแบบจลน์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2555
8 การประเมินความถูกต้องของค่าความสูงออร์โทเมตริกจากการสำรวจแบบเคลื่อนที่โดยใช้ระบบดาวเทียมนำหน
9 ผลกระทบของค่าคลาดเคลื่อนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ต่อประสิทธิภาพจากการรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสแบบจลน์ในทันทีโดยอาศัยระบบเครือข่ายสถานีฐานจีพีเอสในประเทศไทย
10 การคำนวณหายีออยด์โดยวิธีการประมาณค่าภายใน บริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
11 การหาวิธีที่เหมาะสมสำหรับการแปลงค่าพิกัดจีพีเอสประเทศไทยเข้าสู่กรอบอ้างอิงนานาชาติ ปี ค.ศ. 2005 ด้วยซอฟต์แวร์ GIPSY
12 การติดตามการเคลื่อนตัวและแบบจำลองประมาณค่าการเคลื่อนตัวในโครงข่ายทางยีออเดซีของประเทศไทยจากเหตุแผ่นดินไหวสุมาตรา อันดามันและนิแอส ปี พ.ศ. 2547 และ 2548
ปี พ.ศ. 2553
13 การศึกษาการหาวิถีของยานพาหนะโดยใช้ระบบดาวเทียมนำหน
ปี พ.ศ. 2551
14 การประมาณค่าปริมาณไอน้ำในบรรยากาศแบบใกล้ปัจจุบันโดยใช้สถานีจีพีเอสแบบถาวรในประเทศไทย
15 การประมาณค่าปริมาณไอน้ำในบรรยากาศแบบใกล้ปัจจุบัน โดยใช้สถานีจีพีเอสแบบถาวรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
16 ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูลจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง : รายงาน
17 การทดสอบความสามารถของวิธีรังวัดด้วยดาวเทียม จีพีเอส โดยวิธีย้อนกลับแบบจลน์ในทันที ในการตรวจจับการเคลื่อนตัวทางดิ่งของสะพานพระราม 8
18 การหาปริมาณความชื้นในบรรยากาศด้วยค่าการรังวัดจากจีพีเอส
ปี พ.ศ. 2548
19 การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานจีพีเอสด้วยเวฟเลท : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
20 การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานด้วยเวฟเลท
21 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการหาตำแหน่งจุดเดี่ยวที่ให้ความละเอียดสูงโดยใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่ง
22 ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลเส้นฐานจีพีเอส : รายงาน
23 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบจำลองมาตรฐานของโทรโพสเฟียร์ที่แตกต่างกันในการประมวลผลเส้นฐานในประเทศไทย
24 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการหาตำแหน่งจุดเดี่ยวที่ให้ความละเอียดสูง โดยใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่ง
ปี พ.ศ. 2546
25 การใช้รถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร