ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เจือจันทร์ วงค์พลกานันท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 จากการรับรู้ของนักศึกษาฯ
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการพัฒนาบทเรียนเสริมโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเรียนภาษาอังกฤษวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
3 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนรอบวัดศิลปะพม่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
4 การศึกษาความหลากหลายทางชีวิภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนรอบวัดศิลปะพม่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการพัฒนาบทเรียนเสริมโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเรียนภาษาอังกฤษวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
6 ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง
7 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ศึกษากรณีชุมชนวัดศิลปะพม่าในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
8 ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง
9 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ลำปางเขต 1
10 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 และเขต 2 โดยใช้เทคนิคการสอนที่เน้นภาระงานเป็นฐาน (Task - Based Technique)
ปี พ.ศ. 2554
11 การวิจัยพัฒนาครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาบทเรียนเสริมบนเว็บเรื่องทักษะการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2549
13 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของสตรีชายแดนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ และปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มพม่าและไทย : กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัดกาญจนบุรี