ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจริญศักด์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์,
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมยศ พุทธเจริญ 34
2 จำลอง เจียมจำนรรจา 33
3 ปิยะวุฒิ พูลสงวน 30
4 ลมัย ศรีจันทร์ดี 22
5 วิทยา แสงแก้วสุข 22
6 วิจารณ์ วิชชุกิจ 15
7 เอ็จ สโรบล 9
8 นิพนธ์ ทวีชัย 4
9 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 4
10 วิชัย โฆสิตรัตน 4
11 ประภาส ช่างเหล็ก 4
12 ปิยะ กิตติภาดากุล 3
13 กล้าณรงค์ ศรีรอต 3
14 วัชรี เลิศมงคล 3
15 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 3
16 จินดารัฐ วีระวุฒิ 3
17 ชูศักดิ์ จอมพุก 2
18 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 2
19 ปิยะ ดวงพัตรา 2
20 เอมอร อังสุรัตน์ 2
21 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 2
22 วินัย อาจคงหาญ 2
23 สมนิมิตร พุกงาม 2
24 พชรดา ฉายศรี 2
25 ประพิศ แสงทอง 2
26 ธีระ สูตะบุตร 2
27 ราเชนทร์ ถิรพร 2
28 วาสนา วงษ์ใหญ่ 1
29 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 1
30 พรศักดิ์ เอี่ยมนาคะ 1
31 จุลวรรณา ดนตรี 1
32 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 1
33 ศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา 1
34 จำนงค์ ชัญถาวร 1
35 วิไล สันติโสภาศรี 1
36 กาญจนา กู้โรจนวงศ์ 1
37 พิกุล ม้าวิเศษ 1
38 ธนวรรห์ บำรุงเศรษฐพงษ์ 1
39 เมธาวี จึงธนวงศ์ 1
40 วิภา หงษ์ตระกูล 1
41 ภัศจี คงศีล 1
42 กิ่งกานท์ พานิชนอก 1
43 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 1
44 สกล ฉายศรี 1
45 ประวีร์ วิชชุลตา 1
46 นุกูล กรยืนยงค์ 1
47 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
48 สุภาวดี บุญมา 1
49 นายจำนงค์ ชัญถาวร 1
50 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
51 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
52 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
53 สรินดา สุขรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 1
8 2550 1
9 2548 1
10 2547 2
11 2541 1
12 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
2 โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
3 โครงการพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ waxy
ปี พ.ศ. 2556
4 เทคนิคการผลิตมันสำปะหลังแฮบพลอยด์ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
6 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
ปี พ.ศ. 2554
7 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
8 การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังจากประเทศเวียดนามกับพันธุ์ของประเทศไทย
9 ผลของการผสมเลือดชิดต่อลักษณะทางการเกษตรในมันสำปะหลังพันธุ์การค้าของไทย
ปี พ.ศ. 2553
10 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
11 โครงการการเพิ่มขยายจำนวนแตนเบียนเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู
12 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลีงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ จังหวัดสระบุรี
14 โครงการทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันตก
15 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2551
16 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน
ปี พ.ศ. 2550
17 ประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ ที่มีปริมาณไซยาไนด์ในหัวต่ำ
ปี พ.ศ. 2548
18 ความแปรปรวนของปริมาณไซยาไนด์ในเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2547
19 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
20 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
ปี พ.ศ. 2541
21 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว