ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงินรายได้ ม.นเรศวร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระชัย บงการณ์ 32
2 สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ 16
3 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 15
4 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 13
5 สุวรรณี อุทัยแสงสุข 12
6 สุรัตน์ บุญผ่อง 11
7 สัมฤทธิ์ โม้พวง 11
8 ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 11
9 ปาจรีย์ ทองสนิท 11
10 อนุสรณ์ วรสิงห์ 11
11 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 10
12 จินตนา กล่ำเทศ 10
13 ศุภวิทู สุขเพ็ง 10
14 พีระพล วอง 10
15 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 9
16 อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา 9
17 ปริญญา มาสวัสดิ์ 9
18 อนุพันธ์ กงบังเกิด 9
19 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 9
20 บุญส่ง แสงอ่อน 9
21 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 9
22 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 9
23 บุรินทร์ กำจัดภัย 8
24 อรสา เตติวัฒน์ 8
25 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 8
26 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 8
27 รัตนา สนั่นเมือง 8
28 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 8
29 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 8
30 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 8
31 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 8
32 อนามัย นาอุดม 8
33 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 8
34 รุ่งอรุณ เกรียงไกร 8
35 ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ 7
36 ประทีป วรรณิสสร 7
37 ชมพูนุช วรางคณากูล 7
38 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
39 อนุชา แก้วพูลสุข 7
40 ผศ.ดร.จินตนา กล่ำเทศ 7
41 เทวิน ธนะวงษ์ 7
42 อุทัย วิชัย 7
43 พรรณี สิทธิเดช 7
44 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 7
45 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 7
46 อดิเรก รุ่งรังษี 7
47 วิสิฐ จันมา 7
48 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 7
49 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 7
50 อนันตชัย สุวรรณาคม 7
51 สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ 6
52 มยุรี กระจายกลาง 6
53 กรกาญจน์ ปานสุวรรณ 6
54 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 6
55 นิมิตร ศรีปรางค์ 6
56 แพรวพรรณ สุวรรณกิจ 6
57 รศ.พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข 6
58 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 6
59 สมพร เรืองสินชัยวานิช 6
60 สริน ศรีปรางค์ 6
61 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 6
62 ลลิตกร พรหมมา 6
63 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 6
64 มลิวรรณ นาคขุนทด 6
65 รองเดช ตั้งตระการพงษ์ 6
66 กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 6
67 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 6
68 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 6
69 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 6
70 สมชาย มณีวรรณ์ 6
71 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 6
72 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 5
73 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 5
74 ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ 5
75 จรัญ สายะสถิตย์ 5
76 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 5
77 อรัญญา จิระวิริยะกุล 5
78 นิภาภัทร เจริญไทย 5
79 กุลยา กนกจารุวิจิตร 5
80 ประธาน วงศ์ตาหล้า 5
81 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 5
82 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 5
83 ปฐมศก วิไลพล 5
84 อัมพร เวียงมูล 5
85 นงนุช โอบะ 5
86 ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก 5
87 บัณฑูร เวียงมูล 5
88 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 5
89 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 5
90 แสงหล้า พลนอก 5
91 กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง 5
92 เอกรัฐ ไทยเลิศ 5
93 เอก จันต๊ะยอด 5
94 จิรนันท์ วีรกุล 5
95 เนตรนภิส วรรณิสสร 5
96 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 5
97 ศิษฎา สิมารักษ์ 5
98 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 5
99 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 5
100 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 4
101 ธนาวุธ เชื้อเจริญ 4
102 ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 4
103 กุลยาภัสร์ วุฒิจารี 4
104 รศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์ 4
105 สัญญา เครือหงษ์ 4
106 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
107 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
108 สุทิสา ถาน้อย 4
109 รักชาติ ไตรผล 4
110 ดรอุทัย วิชัย 4
111 สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล 4
112 จุฑาทิพย์ นมะหุต 4
113 เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ 4
114 สุภาพร สุขเสริญ 4
115 ดวงกมล ขันธเลิศ 4
116 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 4
117 ศศิมา เจริญกิจ 4
118 ศิรินุช จินดารักษ์ 4
119 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 4
120 อุบลวรรณ บุญฉ่ำ 4
121 ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 4
122 รุ่งศรี แสงแก้วศรี 4
123 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
124 พัฒนา ศรีพลากิจ 4
125 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
126 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 4
127 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 4
128 กาญจนา จิตติพร 4
129 คเชนทร์ แดงอุดม 4
130 วินัย วงษ์ไทย 4
131 วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล 4
132 ธันยวีร์ เพ็งแป้น 4
133 คมกริช ธนะเพทย์ 4
134 ภาณุ บูรณจารุกร 4
135 ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 4
136 วันชัย ขันนาม 4
137 สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์ 4
138 ประวีณ วยัคฆานนท์ 4
139 ธนิต มาลากร 4
140 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 4
141 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
142 ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 4
143 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 4
144 ปราโมทย์ มากชู 4
145 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 4
146 วันดี ทาตระกูล 4
147 สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย 3
148 วีระพงษ์ ชิดนอก 3
149 ชัยวัฒน์ นามนาค 3
150 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 3
151 อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง 3
152 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 3
153 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 3
154 เริงวิทย์ บุญโยม 3
155 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
156 วีรญา ตันทนาภรณ์กุล 3
157 ฤดี สกุลรัชตะ 3
158 ไกรศักดิ์ เกษร 3
159 มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร 3
160 วิภา หอมหวล 3
161 อุดมพร แพ่งนคร 3
162 ปราโมทย์ ประเสริฐ 3
163 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 3
164 สิริมาส เฮงรัศมี 3
165 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
166 อัญชลี สิริกุลขจร 3
167 อ.ทญ.ดร.สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล 3
168 จุลินทร สำราญ 3
169 ภาณุ พุทธวงศ์ 3
170 ช่อเพชร พานระลึก 3
171 ณัฐวดี หงษ์บุญมี 3
172 ชนัญ ศรีชีวิน 3
173 อมรรัตน์ ม่วงอ่อน 3
174 วาณีรัตน์ กาฬสีห์ 3
175 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 3
176 อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท 3
177 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 3
178 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 3
179 ธนพล เพ็ญรัตน์ 3
180 ภัทรมนัส มณีจิระปราการ 3
181 รัมภ์รดา อินทโฉม 3
182 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
183 อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา 3
184 เตือนจิตร น่วมจิตร 3
185 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 3
186 จรรจา สันตยากร 3
187 อรรถพล อ่ำทอง 3
188 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 3
189 อัจฉรา อิ่มคำ 3
190 กิจติ รอดเทศ 3
191 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 3
192 ธีรัช จรัสกำจรกูล 3
193 ธนสรณ์ รักดนตรี 3
194 ศรายุทธ วัยวุฒิ 3
195 พัทธมน แสงอินทร์ 3
196 ธัญญา อุดอ้าย 3
197 โอปอร์ วีรพันธุ์ 3
198 ทนงศักดิ์ โนไชยา 3
199 ชนิดา หันสวาสดิ์ 3
200 เนริสา คุณประทุม 3
201 สุวิทย์ กิระวิทยา 3
202 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 3
203 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 3
204 อ.ทญ.ฤดี สกุลรัชตะ 3
205 สันต์ จันทร์สมศักดิ์ 3
206 องอาจ เลิศขจรสิน 3
207 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 3
208 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
209 อรอินทุ์ ประไชโย 3
210 กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 3
211 ศิรดา มาผันต๊ะ 3
212 พัชรวัฒน์ สุริยงค์ 3
213 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 3
214 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 3
215 จำรูญผล จรัสกำจรกูล 2
216 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 2
217 พัฒนา ราชวงศ์ 2
218 เฉลิมชัย เงารังษี 2
219 สดใส วิโรจนศักดิ์ 2
220 ตติยา เทพพิทักษ์ 2
221 วารินทร์ พิมพา 2
222 สุกัญญา รอส 2
223 บุญญา เพียรสวรรค์ 2
224 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 2
225 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 2
226 นิรันดร โถทองคำ 2
227 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 2
228 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 2
229 นิพนธ์ เกตุจ้อย 2
230 วิไล สนธิเพิ่มพูน 2
231 รังสรรค์ เจริญสุข 2
232 จารุภา วิโยชน์ 2
233 โอรส รักชาติ 2
234 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
235 ชลธี ศักดิ์คำดวง 2
236 สนธยา นุ่มท้วม 2
237 ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์ 2
238 ศจี สุวรรณศรี 2
239 จรูญ สารินทร์ 2
240 นันทกา โกรานา 2
241 ศิริพรรณ สารินทร์ 2
242 ธวัช สุริวงษ์ 2
243 ภัทรภร ทัศพงษ์ 2
244 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 2
245 ไพศาล มุณีสว่าง 2
246 เสมอ ถาน้อย 2
247 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 2
248 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 2
249 กิตติพงศ์ ไชยนอก 2
250 วรภัทร นกคล้าย 2
251 สุจิรา พรหมนิมิตร 2
252 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 2
253 วุฒิพงษ์ เรือนทอง 2
254 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 2
255 เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว 2
256 ผศ.พญ.จุลินทร สำราญ 2
257 พงษ์ศักดิ์ โขขุนทด 2
258 บุญพล มีไชโย 2
259 ชัยรัตน์ พินทอง 2
260 จักรกฤษ สิริโชดก 2
261 มนูญ ปิยาวรานนท์ 2
262 วิชญา อิ่มกระจ่าง 2
263 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 2
264 คงศักดิ์ พร้อมเพพ 2
265 จิราภรณ์ โตจรัส 2
266 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 2
267 ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 2
268 ธงชัย มณีชูเกตุ 2
269 ดวงพร เปรมจิต 2
270 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 2
271 คำรพ รัตนสุต 2
272 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
273 จันทร์ทิภา จบศรี 2
274 ไกลตา ศรีสิงห์ 2
275 ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ 2
276 รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค 2
277 วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น 2
278 แคทรียา สุวรรณศรี 2
279 ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช 2
280 สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ 2
281 สุภาพร แนวบุตร 2
282 พนมขวัญ ริยะมงคล 2
283 อัษฎางค์ พลนอก 2
284 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 2
285 ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ 2
286 อนุรักษ์ เขียวจรเขต 2
287 อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา 2
288 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 2
289 เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ 2
290 ธัชพล การะเกตุ 2
291 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
292 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 2
293 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 2
294 ปรารถนา สมาศิลป์ 2
295 สังวาลย์ เพ็งพัด 2
296 พิสุทธิ์ อภิชยกุล 2
297 นิลวรรณ อยู่ภักดี 2
298 จงรักษ์ อรรถรัฐ 2
299 ชัยรัตน์ มดนาค 2
300 สุวรรณา รองวิริยะพานิช 2
301 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
302 สุดารัตน์ ชาติสุทธิ 2
303 ศักดา สมกุล 2
304 อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์ 2
305 อรรัตน์ โลหิตนาวี 2
306 วินัย ศิริจิตร 2
307 ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ 2
308 จุฑามาศ อรรถโกมล 2
309 ไพโรจน์ ศรีอรุณ 2
310 ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ 2
311 ขวัญชัย ไกรทอง 2
312 พิทยุทธ วงศ์จันทร์ 2
313 ธนา บุญฤทธิ์ 2
314 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 2
315 จักรกฤษณ์ สมพงษ์ 2
316 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
317 สหัถยา ทองสาร 2
318 นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล 2
319 ฐาปะนีย์ ไกรวีระเดชาชัย 2
320 อนันต์ อุ่นอรุณ 2
321 พนัส นัถฤทธิ์ 2
322 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 2
323 ภัชรพล สำเนียง 2
324 นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ 2
325 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
326 รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ 2
327 สุมาลี ยับสันเทียะ 2
328 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 2
329 อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์ 2
330 ชัญญาทิพญ์ สุวรรณสิงห์ 2
331 ทิพวรรณ ทองสุข 2
332 ปาณิสรา ดีเสือ 1
333 ปราโมทย์ ทองสุข 1
334 ฐิติพร เจาะจง 1
335 บุณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
336 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 1
337 เพ็ญนภา บุญเรือง 1
338 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 1
339 ฐนิตา บุญสร้างสม 1
340 เกตุชนา บุญฤทธิ์ 1
341 ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ 1
342 ศิริพร เดชะศิลารักษ์ 1
343 ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์ 1
344 ณัฐธิดา ชะรัดรัมย์ 1
345 นิรัชชา ไชยสมบูรณ์ 1
346 ดร. เนริสา 1
347 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 1
348 กุสุมา แจ่มดี 1
349 แกร์เร็ธ รอส 1
350 อุดมฤกษ์ ปานพลอย 1
351 มนทิชา ร่างเจริญ 1
352 กิจการ พรหมมา 1
353 วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ 1
354 พงศาล มีคุณสมบัติ 1
355 นพรัตน์ สีหะวงษ์ 1
356 ดร.วิภา หอมหวล 1
357 แสงชัย มังกรทอง 1
358 ผศ.นพ.สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์ 1
359 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 1
360 มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช 1
361 จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ 1
362 สุรชาติ เกษประสิทธิ์ 1
363 พิชิต งามวรรณกุล 1
364 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
365 รินรดา ธรรมชัย 1
366 เฉลิม ทรายอินทร์ 1
367 พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 1
368 ประวีณา โสภาพรอมร 1
369 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
370 อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี 1
371 พิไลพักตร์ ชูมาก 1
372 นิภาภรณ์ วัฒนวงค์พิทักษ์ 1
373 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
374 ปรีดา พิชยาพันธ์ 1
375 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 1
376 antony harfield 1
377 บุญทรัพย์ พานิชการ 1
378 Antony James Harfield 1
379 มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร 1
380 ฤทธิรงค์ เกาฎีระ 1
381 ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 1
382 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
383 ธนิดา โพธิ์ดี 1
384 พจมาลย์ โตเทียม 1
385 วรี ติยะบุญชัย 1
386 อธิศานต์ วายุภาพ 1
387 วัชรินทร เทียนสันต์ 1
388 มยุรี กิตติจารุขจ 1
389 เศรษฐา ตั้งค้าวานิช 1
390 นายบุญพล มีไชโย 1
391 อรรถกร ทองทา 1
392 มณฑล กาฬสีห์ 1
393 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
394 นุชนันท์ พลฤทธิ์ 1
395 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 1
396 สราวุธ คำปวน 1
397 ครรชิต คงรส 1
398 หาญศึก ตาลศรี 1
399 วงเดือน สุวรรณคีรี 1
400 จิรวรรณ ต่วนโต 1
401 ทิพย์วรรณ ถนอมทองพันธุ์ 1
402 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 1
403 พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ 1
404 ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์ 1
405 สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ 1
406 วาฤทธิ์ ภมร 1
407 สมคิด จูหว้า 1
408 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 1
409 จิราภรณ์ เนาวรัตน์ 1
410 ประสุข โฆษวิทิตกุล 1
411 เทวิกา กล้าถิ่นภู 1
412 สิทธิรงค์ เร่งเงียบ 1
413 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
414 วภากร ศิริวงศ์ 1
415 นรินทร์ เชื้อหมอ 1
416 ประไพ เปรมปรีดิ์ 1
417 สมยศ พลับเที่ยง 1
418 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
419 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 1
420 เอกอมร เทพพรหม 1
421 สุปราณี บัวงามดี 1
422 บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร 1
423 พันทิพย์ สังวรินทะ 1
424 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 1
425 สัณห์ชัย หยีวิยม 1
426 นิติ ศรีมงคลถาวร 1
427 รวิสุต เดียวอิศเรศ 1
428 สุธรรมมา จรัสศรี 1
429 สายศิริ มีระเสน 1
430 กรกนก อิงคนินันท์ 1
431 สมพร กล่ำเทศ 1
432 สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ 1
433 สุริยงค์ ประชาเขียว 1
434 พฤศ ดิษฐเจริญ 1
435 ปวีนา น้อยทัพ 1
436 พราวิณี บุญเรศ 1
437 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
438 วิมลรัตน์ หออัษฎาวุธ 1
439 นลินี เอี่ยมสะอาด 1
440 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 1
441 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
442 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 1
443 ธิติมา เงินมาก 1
444 ธนัช กนกเทศ 1
445 พาชื่น โพทัพ 1
446 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
447 พวงเพชร วารีย์ 1
448 อภินันท์ ลิ้มมงคล 1
449 รัฐพล แสงรุ้ง 1
450 สุภาวดี พาหิระ 1
451 มัทนี สงวนเสริมศรี 1
452 ภัคพงศ์ หอมเนียม 1
453 ชมพิศ แก้วมณี 1
454 เทพสุดา รุ่งรัตน์ 1
455 กรกฎ นุสิทธิ์ 1
456 พิริยา นฤขัตรพิชัย 1
457 เสาวนีย์ เหลืองอร่าม 1
458 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
459 สุชาดา พิมเสน 1
460 ชมนาด วรรณพรศิริ 1
461 ชาลิสา เมฆสว่าง 1
462 รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 1
463 ชุลีพรย์ ป่าไร่ 1
464 เอกรินทร์ ชุลีกร 1
465 จรัสดาว คงเมือง 1
466 ธิดารัตน์ คำบุญ 1
467 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
468 วัชรี เที่ยงอยู่ 1
469 อรุณี เหมะธุลิน 1
470 สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง 1
471 สุรัตน์ ปัญญาแก้ว 1
472 อรวรรณ กีรติสิโรจน์ 1
473 พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร 1
474 วัชรี ศรีทอง 1
475 วรวิทย์ อินทร์ชม 1
476 ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ 1
477 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
478 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 1
479 นิรัช สุดสังข์ 1
480 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 1
481 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
482 สุขฤดี สุขใจ 1
483 อภิพงษ์ พุฒคำ 1
484 โพธิ์งาม สมกุล 1
485 จวงจันทร์ จำปาทอง 1
486 สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 1
487 วรรณพร คลังเพชร 1
488 รตนนท์ โชติมา 1
489 ทศพร อินเจริญ 1
490 สุรเดช จิตประไพกุลศาล 1
491 เจษฎา วิชาพร 1
492 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 1
493 พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ 1
494 รัศมี สิทธิขันแก้ว 1
495 นรภัทร หวันเหล็ม 1
496 สิทธิชัย ชูสำโรง 1
497 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
498 ขนิษฐา ลายลักษณ์ดำรง 1
499 สมบัติ โนพิชัย 1
500 รัชนู ชาญสมาธิ์ 1
501 ดารณี ศิริชัยสุทธิกร 1
502 รณยุทธ ชาญสมาธิ์ 1
503 ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ 1
504 ศรินยา สัทธานนท์ 1
505 พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 1
506 อรรถการ นาคำ 1
507 วิจิตร อุดอ้าย 1
508 ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล 1
509 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 1
510 รัตติมา จีนาพงษา 1
511 นัฏพงษ์ ยงรัมย์ 1
512 วีระพงษ์ ประยูรเสถียร 1
513 พัชรดา อมาตยกุล 1
514 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
515 โสภิตา ขำรอด 1
516 มัทนา อังศุไพศาล 1
517 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 1
518 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
519 ธีรชัย เรืองบัณฑิต 1
520 นฤมล บำรุงสวัสดิ์ 1
521 สุรชัย เดชอาคม 1
522 อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ 1
523 วิรัตน์ ธีระสกุล 1
524 ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล 1
525 สุภินดา ศิริลักษณ์ 1
526 รุ่งแสง นาครำไพ 1
527 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
528 จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์ 1
529 อิทธิพล พวงเพชร 1
530 ศุภวรรณ พลพิทักษ์ชัย 1
531 รัตนา การุญบุญญานันท์ 1
532 โศภิศ คันธวงศ์ 1
533 ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์ 1
534 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
535 สุรเชษฐ์ เกษมศิริ 1
536 ศศิวิมล จิตรากร 1
537 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
538 ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 1
539 ศิโรดม เสือคล้าย 1
540 พูนเพิ่ม วัฒนวงษ์คีรี 1
541 กณิตา ธนเจริญชณภาส 1
542 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
543 เสกสรร สุขะเสนา 1
544 ดวงรัตน์ ทองคำ 1
545 นพดล จำรูญ 1
546 สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ 1
547 อนันต์ชัย อยู่แก้ว 1
548 จตุรงค์ สุภาพพร้อม 1
549 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 1
550 กัลย์กนิต พิสมยรมย์ 1
551 ปราณี นางงาม 1
552 ประเทือง โมราราย 1
553 ปริตา ธนสุกาญจน์ 1
554 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 165
2 2558 165
3 2557 97
4 2556 47
5 2555 55
6 2554 90
7 2553 107
8 2552 153
9 2551 238
10 2550 108
11 2549 103
12 2548 39
13 2547 9
14 2546 45
15 2545 9
16 1086 1
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจำลองวิธีการตรวจวัดสัญญาณของการแสดงท่าทางบนใบหน้าโดยใช้วงจรการสั่นพ้องวงแหวนแบบแพนด้า
2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ในการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก"
3 การสร้างเครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวกสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอางชนิดครีม
4 การพัฒนากำลังอัดของปูนซีเมนต์ที่ผสมเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะในงานคอนกรีต
5 การตรวจหามุมเอียงที่เหมาะสมของโมดูลโซล่าร์เซลล์สำหรับระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าร์เซลล์
6 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (Bi0.5Na0.5)TiO3–(Bi0.5K0.5)TiO3–BaTiO3 ที่ประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
7 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบแอลฟา-อีตา-ไซ-เจราจตีคอนแทรกทีฟวางนัยทั่วไปในปริภูมิแอลฟา-อีตา-เมตริกบริบูรณ์
8 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคอหิวาสำหรับการแพร่ระบาดที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐานของผู้ติดเชื้อ
9 การพรีทรีตเมนต์ชีวมวลของวัชพืชด้วย sodium hydroxide
10 อิทธิพลของอุณหภูมิในการเผาที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก 0.68Bi0.5Na0.5TiO3-0.22Bi0.5K0.5TiO3 –0.10Bi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
11 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลกุหลาบในประเทศไทยด้วยเทคนิค SRAP
12 การเตรียมน้ำตาลรีดิวซ์จากแป้งด้วยกระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลว
13 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาคำตอบของปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์โดยปราศจากฟังก์ชันบังคับเชิงคอนเวกซ์
14 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบเลี้ยงของหนุมานนั่งแท่น Jatropha podagrica Hook ในสภาพปลอดเชื้อ
15 ผลของการทำเอนแคปซูเลชันของสารสกัดใบโหระพา(Ocimum basilicum L.)ต่อการเกิดออกซิเดชันในอาหารระหว่างการเก็บรักษา
16 การสกัดกั้นน้ำฝนของเรือนยอดไม้และการประเมินมูลค่าเชิงนิเวศบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ
17 การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลกจากมุมมองเชิงวัฒนธรรม
18 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเก็บกักน้ำในดินของระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม
19 การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและผลของอุณหภูมิการคั้นต่อคุณภาพน้ำคั้นใบย่านาง
20 ความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์หาปริมาณของเสียไนโตรเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด (NIRS)
21 การประดิษฐ์เซรามิกเทอร์โมอิเล็กทริก Ca1-2xYbxBixMnO3 ด้วยวิธีการเผาไหม้
22 เทคโนโลยีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ ในการคัดเลือกและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรในพื้นที่
23 ค่ารบกวนของราคาหุ้นที่เกี่ยวโยงกับราคาสิทธิเลือกจากสมการแบลค-โชลล์
24 การสำรวจตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยน้ำจืด สกุล Indoplannorbis และ Lymneae บริเวณคลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
25 การศึกษาสังกะสีที่ตกค้างในเปลือกของหอยน้ำจืดฝาเดียว บริเวณ คลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
26 การวัดประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
27 ระบบประมวลผลข่าวออนไลน์สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม
28 การพัฒนาระบบจำลองพยากรณ์ปริมาณโรคอ้วนแบบอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ด้วย เทคนิคฟัซซี่ดาต้าไมนิ่ง: กรณีศึกษา นักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
29 การศึกษาการแพร่ของอนุภาคด้วยการกระเจิงแสงแบบไดนามิกส์
30 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพของความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง
31 ผลของคาร์บอนและอัตราการเย็นตัวต่อการเปลี่ยนเฟสและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า โครเมียม-โมลิบดินัมที่ผ่านการซินเตอร์
32 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชสกุล Curcuma (Zingiberaceae) ด้วยลำดับดีเอ็นเอในนิวเคลียส
33 การพัฒนาเครื่องหมาย SNP สำหรับใช้ระบุเพศของมะละกอ
34 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
35 สภาพนำไฟฟ้าของโครงสร้างผสม เฟอโรแมกเนติก/ฉนวน/เฟอร์โรแมกเนติกในแบบจำลองแลททิส
36 การประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม : หลักฐานเชิง ประจักษ์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาทไทย
37 ผลของปริมาณ x ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x)NKLNST-xBCTZ ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
38 ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
39 การพัฒนาเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้
40 การประดิษฐ์เซรามิกใหม่ (Ba0.97Ca0.03)(Zr0.94Sn0.06)O3 ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
41 ผลของอุณหภูมิการเผาที่มีต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3 ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้
42 การเตรียมเซรามิก BNT-BKT-KNN ด้วยวิธีการเผาไหม้
43 สถานะขอบในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอจากแถบสารตัวนํายวดยิ่ง
44 คลาสเทนเซอร์เชิงสมมาตรและนอนอาบีเลียนกรุป
45 จุดKKTโดยประมาณสําหรับปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงเรียบและไม่เรียบ
46 เงื่อนไขเรกูลาร์ที่แสดงถึงลักษณะภาวะคู่กันแบบเฟนเชล-ลากรองจ์และผลลัพธ์แบบฟาร์กาส ในปัญหาค่าต่ำสุดที่มีข้อจำกัดเป็นอนันต์เชิง DC
47 ความเสถียรแบบโฮเดอร์ของผลเฉลยเดียวสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพอิงตัวแปรเสริม
48 ทฤษฎีบทจุดตรึงบนปริภูมิเมตริกวางนัยทั่วไป
49 การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์พื้นที่ผิวสูงจากเศษเปลือกไข่อุตสาหกรรม
50 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของแผนการทดลองและความแม่นยำในการ พยากรณ์ผลลัพธ์จากการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
51 ความต่อเนื่องแบบโฮเดอร์ของการส่งผลเฉลยสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพแบบอ่อนวางนัยทั่วไป เชิงพารามิเตอร์โดยความเป็นคอนเวกซ์อย่างเข้ม
52 คุณภาพพลังงานน้ำร้อนจากเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิ
53 การพัฒนาชุดทดสอบชนิดคัดกรองอย่างง่ายและรู้ผลเร็วเพื่อหาปริมาณคลอเรตตกค้างในน้ำและดินแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
54 โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง รูปลักษณ์จากความเครียดสู่ความงาม
55 การใช้บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายปลีก (Retail Ready Packaging) ในประเทศไทย
56 บทบาทของสถาปนิกท้องถิ่นกับการพัฒนาทางสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ทัศนะจากงานออกแบบของรองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี
57 การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคารและพื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย
58 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเชือกมัดฟางด้วยเทคนิคเมคราเม่สำหรับตกแต่งบ้านพักอาศัย
59 การศึกษาแนวทางการการปรับเย็นในอาคารโดยใช้สวนหลังคา
60 ผลการเหนี่ยวนำการตายอะโพโทซิสของสาร capsaicin ต่อการแสดงออกของโปรตีนที่ควบคุมขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู
61 การเปรียบเทียบแบบแผน DNA methylation ระหว่างรกและเลือดที่แตกต่างกันในอัลลีล Southeast Asian deletion ของยีนอัลฟาโกลบิน
62 การศึกษากลไกการกำจัดมลพิษในถังปฏิกรณ์แบบเอสบีอาร์
63 การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยสถาปัตยกรรมการควบคุมเชิงพฤติกรรม: การเปรียบเทียบผลระหว่างระบบที่ใช้กลไกการจัดการกับพฤติกรรมต่างประเภทกัน
64 โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง การแปรเปลี่ยนผลงานสร้างสรรค์ของผู้ติดสารเสพติด สู่รูปลักษณ์ใหม่ในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
65 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ Enterococcus spp. ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) และจากสิ่งแวดล้อม ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาคเหนือของประเทศไทย
66 การตรวจหาเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมี่ยม โดยเทคนิค PCR
67 ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำ ฤทธิ์ฆ่าตัวโม่ง และฤทธิ์ฆ่าไข่ยุงลายบ้าน ของสารสกัดหยาบและส่วนสกัดย่อยจากเอทานอลของยอดชะอม
68 อุบัติการณ์ของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ลักดูเนนซิส
69 เอนไซม์แลคเคสจากเห็ดรับประทานได้และการประยุกต์ใช้
70 การประเมินการเพิ่มธาตุเหล็กในผลผลิตข้าวจากการใช้เหล็กประจุศูนย์ในการเสริมธาตุเหล็กทางชีวภาพของข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก: การศึกษานำร่องร่วมกับชุมชน
71 การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวใขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ประเทศไทย
72 การพัฒนาสูตรตำรับนาโนสเปรย์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดตรีกฏุกสำหรับต้านการอักเสบ
73 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่สมาชิกในทัณฑสถานและสถานประกอบการโดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ
74 การแยกค่าข้อมูลภาพของโรคมะเร็งเต้านมในภาพเอกซเรย์เต้านม
75 ปัจจัยจำแนกการคงอยู่ในชนบทของศิษย์เก่าแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
76 การประเมินอายุจากการสร้างฟันกรามแท้ซี่ที่สามที่ปรากฏในภาพรังสีปริทัศน์ในประชากรไทย
77 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ของมนุษย์
78 ผลของแอลฟาแมงโกสตินต่อการแสดงออกของเจลาติเนสในเซลล์มะเร็งออสติโอซาร์โคมา ของมนุษย์
79 รูปแบบของฟันกรามคุดซี่ที่สามในประชากรไทย: การศึกษาแบบย้อนหลังจากภาพรังสี
80 การสำรวจสภาวะและปัจจัยของการใส่ฟันปลอมรวมถึงผลกระทบต่อการใส่ฟันปลอมต่อรอยโรคในช่องปาก สภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก
81 ผลของ angiopoietin 1 and 2 ต่อการรอดชีวิตของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหลังการขาดเลือด
82 ผลของการเพิ่มการแสดงออกและกลไกของตัวยับยั้งซีครีโทริลิวโคไซต์โปรตีเอสต่อการบาดเจ็บของเซลล์เอนโดธีเลียมในภาวะขาดเลือดจำลอง
83 การพัฒนาอัลกอริทึมลดสิ่งแปลกปลอมโลหะของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนอุ้งเชิงกราน
84 การเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองในขณะลุกขึ้นยืนกับจินตนาการลุกขึ้นยืนในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
85 การเปรียบเทียบผลของการฉีดยาชารอบข้อเข่าทางด้านหน้าและทางด้านหลังเพื่อลดอาการปวดภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง
86 การสกัดและระบุเอกลักษณ์ขององค์ประกอบทางเคมีของน้ำยางของต้นพญาสัตบรรณ
87 โรงเรือนอัจฉริยะราคาถูก – การหาสมรรถนะและออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยไอน้ำและหมอก
88 การประยุกต์ใช้แบบจำลองชนิด สเปชิโอ เทมโพรอล สเตท สแปซ และ ตัวกรองคาลมาน ในระบบห่วงโซ่แบบพลวัต
89 การสังเคราะห์ฟิล์มบางทินออกไซด์โดยวิธีการจุ่มเคลือบ
90 บางเกณฑ์การตรวจสอบสำหรับการเป็นพหุนามเรียงสับเปลี่ยนเหนือฟีลด์จำกัด
91 การใช้ Chlorella sp. อบแห้งเพื่อการเลี้ยงไรแดง (Moina macrocopa)
92 ฐานตั้งฉากของคลาสเทนเซอร์เชิงสมมาตรแบบบราวเยอร์สำหรับกรุปที่มีกลุ่มวัฏจักรเป็นส่วนค้ำภายใต้คาร์แรกเตอร์ไม่เชิงเส้นแบบบราวเยอร์
93 การศึกษาลายพิมพ์พฤกษเคมีของพืชวงศ์ขิงบางชนิดด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโทรเมตรี
94 การประดิษฐ์อุปกรณ์บริหารและวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อลำตัว
95 การกำจัดสารปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซีส
96 การใช้ประโยชน์จากพืชอัลลีโลพาธีเพื่อควบคุมวัชพืชในนาข้าว
97 การพัฒนาเครื่องตรวจจับสารชีวโมเลกุลด้วยหลักการเคมีไฟฟ้า
98 การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝัน
99 ทฤษฎีที่คู่กันกับเอ็ม5-เบรน
100 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแหล่งปฏิกูลชีวภาพ
101 การอัดแท่งหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลง
102 การวิจัยการสร้างต้นแบบรถเข็นขนของอเนกประสงค์
103 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหามาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา
104 การโคลนลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ของยีน Argonaute-1 จากกุ้งก้ามกราม
105 การวิเคราะห์หาอัตราส่วนพิทช์ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 4 มิติ ในก้อนมะเร็งที่มีการเคลื่อนที่
106 เปรียบเทียบผลของการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวและการแปรงฟันร่วมกับการนวด ด้วยยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการลดภาวะเนื้อฟันไวเกิน
107 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อประสิทธิผลในการลดภาวะเนื้อฟันไวเกิน ระหว่างวิธีแปรงฟันร่วมกับการนวดด้วยยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน และวิธีทาสารอุดท่อเนื้อฟัน
108 ประสิทธิผลของค่ายเบาหวานกับการควบคุมน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงสูง
109 การออกแบบระบบอบแห้งผลผลิตเกษตรขนาดอุตสาหกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์และเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล
110 การประเมินคุณสมบัติการปกป้องดีเอ็นเอและค่ากิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งที่วางขายในจังหวัดพิษณุโลก
111 การสังเคราะห์อนุพันธ์โคลชิซีน สำหรับยาต้านมะเร็งชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งไมโครทูบูล เพื่อเป้าหมายทางเคมีบำบัด
112 การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีผลต่อการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
113 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอาหารเสริมให้ทารกอายุ 6-12 เดือนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
114 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันกระจกตาอักเสบของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใส่คอนแทกเลนส์
115 องค์ความรู้ด้านสังคม การศึกษา และสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
116 การศึกษาหาสารธรรมชาติสำหรับใช้พัฒนาเพื่อรักษาโรคไวรัสอีโบลาโดยวิธีทางชีวสารสนเทศ
117 การศึกษาภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารหนู
118 ผลของสารสกัดกระชายดำต่อระดับอินซูลิน ทีเอ็นเอฟแอลฟา อินเตอร์ลูคินซิกในกระแสเลือด และปริมาณหยดไขมันในเซลล์ตับและเซลล์ไขมันที่พบในหนูที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมด้วยอาหารไขมันและน้ำตาลสูง
119 ผลของบริเวณที่สนใจต่อสัญญาณรบกวนภาพในภาพซีที
120 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกับค่า CAVI
121 การตรวจหาการสร้างเอนไซม์ carbapenemase ในเชื้อแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยา carbapenems ที่เพาะแยกเชื้อจากโรงพยาบาลเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย
122 ผลของสารสกัดมังคุดต่อการสร้างหลอดเลือดของเซลล์จอประสาทตาใหม่ที่ถูกกระตุ้นด้วยอนุมูลอิสระในภาวะพร่องออกซิเจน
123 ผลของ ?-mangostin ต่อการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์เอนโดธีเลียมที่ถูกกระตุ้นด้วยอนุมูลอิสระในภาวะน้ำตาลสูง
124 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
125 ความมากชนิดของนกและศักยภาพการเป็นเส้นทางดูนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร
126 ผลกระทบของการคู่ควบกันของสปินกับวงโคจรแบบรัชบาต่อค่าความต้านทานแม่เหล็กขนาดใหญ่ในโครงสร้างผสมของสารเฟอร์โรแมกเนติก
127 ทฤษฎีบทจุดใกล้ชิดที่สุดสำหรับการส่งแบบคานนานและแบบเชตเตอร์เจียเชิงอนัตตาทั่วไป
128 การจัดจำแนกและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกล้วยไม้สกุลกุหลาบโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์-อาร์แอฟแอลพีของดีเอ็นเอในนิวเคลียสและคลอโรพลาสต์
129 การทดสอบสมรรถนะและการขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า
130 การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของพิโรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่ติดฉลากด้วย 3,6-ไดอะมิโนคาร์บาโซล
131 การสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณเหล็กในน้ำแบบพกพาด้วยเทคนิคดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริเมตรีซึ่งอาศัยแอพพลิเคชั่นในระบบไอโอเอส
132 สัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยาเพื่อการระบุชนิดพืชสกุล Curcuma L. (Zingiberaceae)
133 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะทางเคมีกายภาพและคุณค่าทางโภชนาการ ของข้าวต่างสายพันธุ์ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าว
134 ฤทธิ์ต้านเชื้อราและ ความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของสารสกัดลิกแนนส์ จากผลสมอพิเภกแห้ง
135 การใช้ประโยชน์กากรำข้าวสกัดเย็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
136 การออกแบบผังการจัดเรียงเครื่องจักรที่พิจารณาการแปรผันความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์
137 การจัดตารางเรียนตารางสอนในระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีการคุกคูเสิร์ช
138 การพัฒนาสารพอลิไดอะเซทติลีนสำหรับเทคโนโลยีการตรวจวัดด้วยการใช้พอลิอะคริลิกแอซิดเป็นสารเติมแต่ง
139 ระบบวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิลจำนวน 8 ช่องและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติแบบออนไลน์ โดยอาศัยเครือข่าย GPRS และเว็บไซต์ Google docs spreadsheet
140 การศึกษาการทรุดตัวและองค์ประกอบของแร่ธาตุของดินในเขตพื้นที่ภัยพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์)
141 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม “ชุดธรรมชาติเมืองไทย ” ตามแนวความคิดศิลปะ สมัยใหม่
142 การออกแบบและสร้างแผงวงจรไฟฟ้าเฝ้าตรวจวัด สำหรับระบบติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร
143 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ เมื่อเกิดอัตตสหสัมพันธ์และข้อมูลมีการแจกแจงแบบหางหนา
144 การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับตัวรวมแสงแบบพาราโบลิก
145 การพัฒนาการปฏิบัติงานระยะไกลและการเฝ้าตรวจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ยานภาคพื้นดินไร้คนขับ
146 ผลเฉลยบวกสำหรับปัญหาค่าขอบอันดับที่สามที่มีเงื่อนไขขอบปริพันธ์
147 การศึกษาสเปคตรัมของราคาหุ้นที่เชื่อมโยงกับราคาสิทธิเลือกแบบมีเส้นขอบเขต
148 เครื่องอบแห้งข้าวกล้องงอกพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สหุงต้ม
149 การพัฒนาเทคนิคตรวจวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH แบบอัตโนมัติ
150 การศึกษาอุณหภูมิการแยกเฟสและรวมเฟสของของเหลวผสมโดยเทคนิคการกระเจิงแสง
151 การศึกษาดอกเบี้ยพารามิเตอร์ของราคาสิทธิเลือกของสมการแบลค-โชลส์ ที่เกี่ยวโยงกับสูตรของแบลค-โชลส์
152 งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านวิศวกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อชุมชนปนเปื้อนสารอันตรายในอาเซียน
153 การออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่น
154 การประดิษฐ์แฟนทอมภาคตัดขวางวงกลมและวงรีสำหรับวัดค่าดัชนีปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
155 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของกานเย่เพื่อการคุมกำเนิดของวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลพิจิตร
156 ผลของการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
157 การผลิตยีสต์ในรูปเชื้อแห้งสำหรับใช้เป็นสารเสริมในอาหารปลา
158 การออกแบบระบบไฮบริดสำหรับพลังงานทดแทนด้วยพาร์ติเคิลสวอร์มออปติไมเซชั่น
159 ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดียวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์
160 องค์ประกอบเคมีจากเหง้าขิงแห้งองค์ประกอบเคมีจากเหง้าขิงแห้ง
161 การศึกษาสมบัติทางแสงของโครงสร้างนาโนของสารประกอบกึ่งตัวนำที่มีพลวงเป็นส่วนประกอบหลัก
162 การทำนายคุณค่าทางโภชนะและจลศาสตร์การผลิตแก๊สของอาหารหยาบและอาหารข้นโดยการใช้ NIRS
163 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินแบบชีวภาพด้วยสมุนไพรไทยและคุณสมบัติต้านแบคทีเรียในช่องปาก
164 การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงควบคู่กับการสกัดระดับจุลภาควัฏภาคของเหลวโดยอาศัยการกระจายตัวของของเหลวสำหรับเพิ่มความเข้มข้นและหาปริมาณแคดเมียมในน้ำตัวอย่างจากธรรมชาติโดยวิธีทางสเปคโทรโฟโตเมตรี
165 ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการผลิตซีซีแอล3 และอินเตอร์ลิวคิน-8 โดยเซลล์โมโนไซต์ของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2558
166 ระบบประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
167 คณิตศาสตร์โมเดลสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่H1N1,H5N1หรือสายพันธ์อื่นๆที่เกียวข้อง และการศึกษาการควบคุมการแพร่ระบาด
168 การพัฒนาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าชานอ้อยที่เติมสารเติมแต่ง
169 ผลของสภาวะของพลาสมาวัฏภาคของเหลวที่มีต่อการย่อยสลายไคโตซาน
170 ศักยภาพของการเสริมใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำจากแกลบร่วมกับโปรไบโอติคในการผลิตไก่เนื้อ
171 ฟังก์ชันเชิงเส้นบนกรุปเชิงตั้งฉาก
172 คลาสของพหุนามเชิงสมมาตรและฐานเชิงตั้งฉากปรกติ
173 การศึกษาการเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์บิวทานอลจากเอทานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชัน
174 การศึกษาการใช้วัสดุพรุนสังเคราะห์จากหญ้าแฝกในการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนไนโตรเจน
175 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดกากกาแฟเหลือทิ้งจากโรงงานกาแฟผงสำเร็จรูปเปรียบเทียบกับกากกาแฟจากร้านกาแฟสด
176 การตรวจหาปริมาณไบโอเจนิคเอมีนในน้ำปลาปลาสร้อย
177 วงจรแปลงผันกระแสตรงอัตราขยายสูงที่มีการแยกกราวด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
178 การเพาะเลี่้ยงเซลล์ปฐมภูมิและชีววิทยาระดับเซลล์ของโครมัฟฟินเซลล์จากต่อมหมวกไตของหมู
179 การพัฒนาระบบโปรแกรมรายงานผลข้อมูลสารสนเทศภาคสนามผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
180 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกและสามารถผลิตแบคเทอริโอซินจากไก่พันธุ์พื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทย
181 เทคนิคเหมืองข้อมูลคัดกรองทักษะและพยากรณ์ผลการเรียนวิชาพื้นฐานทางการ เขียนโปรแกรม: กรณีศึกษา นักศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
182 พัฒนาวิธีการการผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม สำหรับใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกล้วยน้ำว้าในหลอดทดลอง
183 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอย่างง่ายและเซลล์ไฟฟ้าแบบย่อส่วนสำหรับนำมาใช้ในการหาปริมาณสารโดยวิธีคอนดักโทเมตริกไทเทรชันแบบกึ่งอัตโนมัติ
184 บทบาทของ Secretory Leukocytes Protease Inhibitor (SLPI) ต่อเซลล์เอนโดธีเลียมในภาวะขาดเลือด
185 การเสียชีวิตจากอาวุธปืนในพิษณุโลก (ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย) ระหว่างปี 2008-2013: การศึกษาย้อนหลัง
186 การเปรียบเทียบทักษะการตรวจภายในและเก็บเซลล์ตัวอย่างปากมดลูกกับหุ่นจำลองด้วยรูปแบบการประเมินผลย่อยเทียบกับการประเมินผลรวมของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
187 อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และผลลัพธ์ของการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ atrial fibrillation หลังการผ่าตัดหัวใจในผู้ป่วยไทย
188 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในการผลิตไบโอดีเซลที่เตรียมจากเปลือกหอยแครงและเถ้าแกลบด้วยปฏิกิริยาของแข็ง
189 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดี ต่อโปรตีนลูกผสม glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) และ Cu, Zn superoxide dismutase (CU, Zn SOD) จากเชื้อเพนนิซิเลี่ยม มาร์เนฟฟิไอในกระต่าย เพื่อใช้ในวิเคราะห์บทบาทต่อการก่อโรคของเชื้อ
190 ผลของสารสกัดว่านชักมดลูกที่มีต่อเซลล์ต่อมใต้สมองและรังไข่ของปลานิลแดง
191 การสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยก้อนในปอดจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
192 แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการควบคุมอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
193 ผลของการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยใช้เทคนิคสมาธิเพื่อการเยียวยา SKT-2 ในชุมชน
194 ประสิทธิภาพของเอ็น-อะเซทิลซิสเทอีนในการป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจสวนหัวใจ
195 ผลทางคลินิกของการใช้ระบบช่องทางด่วนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
196 การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนทางการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์
197 การศึกษากลไกการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีด้วยสารสกัดจากเห็ดลม
198 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ในการทบทวนความรู้วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่สำหรับนิสิตพยาบาล
199 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงการติดเกมในเด็ก จังหวัดพิษณุโลก
200 ความเกี่ยวข้องของโปรตีน p53 กับประสิทธิภาพการทำงานของ cell cycle checkpoint และการตอบสนองต่อรังสีของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
201 ผลกระทบของแคดเมียมต่อการแสดงออกของยีนต้านออกซิเดชั่นในเซลล์เพาะเลี้ยง JEG-3 choriocarcinoma
202 ความหมายและมายาคติที่ส่งผ่านงานจิตรกรรมทางศาสนา
203 ผลลัพธ์ทางสูติศาสตร์และทารกปริกำเนิดของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
204 ผลของระยะเวลาการต้มในน้ำร้อนต่อประสิทธิภาพของแผ่นร้อน
205 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับที่ 5 และการคืนเงินสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
206 ฤทธิ์ของสารนารินจินต่อการเกิดผลิตภัณฑ์แอดวานซ์ ไกลเคชั่น เอ็น โปรดักส์
207 การศึกษาผลของเคอร์คูมินอยด์แอนาลอกต่อการต้านเซลล์มะเร็งกลัยโอบลาสโตมาเพาะเลี้ยง
208 การศึกษาแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) ที่พบในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาคเหนือของประเทศไทย
209 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนที่แยกได้จากสารสกัดถั่วลิสงงอก
210 การพัฒนาวิธีการตรวจหากรดนิวคลิอิกของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
211 ผลของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสารหนูในร่างกาย ต่อความเสี่ยงของการเกิดพิษเรื้อรังของสารหนู: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
212 การทดสอบประสิทธิภาพของสารเติมเลือดใหม่ต่อผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาเม็ดเลือด
213 คุณสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโพลีแซคคาไรด์และฟีนอลิกในเห็ดตระกูลเลนตินัส
214 ผลของกระสายยาคลอเฮกซิดีนร่วมกับโซเดียมเปอร์บอเรตต่อการรั่วซึมของเรซินคอมโพสิตในการฟอกสีฟันไม่มีชีวิต
215 การประเมินการประยุกต์ใช้ของวิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น ในการวิเคราะห์สารกันแดดในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทางการค้า
216 การจำแนกชนิดและการตรวจหายีนดื้อยาในเชื้อกลุ่มสแตปฟิโลคอคคัส
217 ควอนตัมดอทแบบสนามแม่เหล็กของสารกึ่งตัวนำที่ผสมไอออนสารแม่เหล็กอย่างเบาบาง
218 กระแสสปินที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยกำแพงศักย์แม่เหล็กในโครงสร้างผสมที่มีการควบคู่กันของสปินกับวงโคจรแบบเดรสเซลฮอส
219 ผลของการกระเจิงที่ผิวรอยต่อ ต่อการขนส่งพาหะไฟฟ้าผ่านโครงสร้างผสมของเฟอโรแมกเนติก/ระบบที่มีการควบคู่กันของสปินกับวงโคจรแบบเดรสเซลฮอส/เฟอโรแมกเนติก ในระดับนาโนสเกล
220 การสร้างสัญญาณ WGM ระดับเทร่าเฮิร์ตด้วย Micro-Conjugate Mirror เพื่อการตรวจติดตามและการประมวลผลสญัญาณเซลลส์มองในรูปแบบ 3 มิติ
221 การอยู่รอดของแบคที่เรียโปรไบโอติคในสภาวะระบบทางเดินอาหารของสัตว์
222 โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่องสัญลักษณ์การแปลความหมายจากการรับรู้สื่อ
223 โครงการวิจัยแบบสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์;ชุดภพ-ภูมิของนามรูป
224 ทฤษฎีบทจุดตรึงพีพีเอฟแบบไม่อิสระสำหรับการส่งหลายค่าในปริภูมิบานาค
225 สัณฐานวิทยาละอองเรณูของพืชในวงศ์ถั่ว
226 การสำรวจและตรวจสอบพืช C3 และ C4 บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร
227 การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลด้วยภาพสำหรับระบุชนิดของภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย
228 เปรียบเทียบการใช้ฉนวนกันความร้อนสำหรับเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้วัตถุดิบที่ หาง่ายในชุมชน
229 การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษหญ้าและใบไม้สำหรับเตาหุงต้มก๊าซชีวมวล
230 การหาลักษณะเฉพาะของเซตวิภัชนัยของกึ่งกรุปโดยใช้เซตอ่อนที่แน่นอน
231 การศึกษารูปแบบสัณฐานทางสถาปัตยกรรม ปรางค์ปู่จา อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
232 การออกฤทธิ์เป็นสารแอนติออกซิแดนซ์ของดอกกระเจียวแดงหลังผ่านกระบวนการย่อยในหลอดทดลอง
233 การมีอยู่จริงของผลเฉลยของปัญหาดุลภาพผสมเชิงทั่วไปและปัญหาอสมการแปรผันเสมือน เชิงทั่วไป
234 การพัฒนาเทคนิคดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริเมตรีซึ่งใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะสำหรับการตรวจวัดปริมาณเตตราไซคลินในนม
235 รูปแบบการปลดปล่อยอะซิมุททอลของ K+ เมซอน ในการชนของ Ni+Ni ที่พลังงาน 1.91 A GeV
236 การศึกษาความหลากชนิดพันธุ์และวิเคราะห์หาโลหะหนักที่ตกค้างในหอยน้ำจืดฝาเดียว บริเวณ คลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
237 อิทธิพลของระยะห่างของช่องว่างระหว่างชั้นขยะกับดินรองพื้นที่มีผลต่อการหมักขยะโดยใช้ไส้เดือน Perionyx excavatus
238 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำชนิดใหม่สำหรับการค้นหาผลเฉลยร่วมของปัญหาเชิง ดุลยภาพ ปัญหาอสมการการแปรผัน และ ปัญหาจุดตรึงของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้
239 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาผนวกเชิงแปรผันแบบแยกได้และปัญหาจุดตรึงในปริภูมิฮิลเบิตร์
240 ผลการต้านเชื้อราในห้องปฏิบัติการของแอลฟาแมงโกสตินต่อเชื้อแคนดิดาในช่องปาก
241 การพัฒนาห้องเผาไหม้เตาชีวมวลจากเซรามิค
242 การประมาณค่าแบบโฮเดอร์บนของการส่งผลเฉลยสำหรับอสมการ Ky Fan วางนัยทั่วไปแบบ อ่อนเชิงพารามิเตอร์
243 การกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของ Levitin-Polyak สำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันวาง นัยทั่วไปเชิงพารามิเตอร์ในรูปแบบของ Minty
244 การกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพเวกเตอร์แบบพจนาณุกรมและปัญหา ค่าเหมาะสมที่สุดบนข้อจำกัดเชิงดุลยภาพแบบพจนานุกรม
245 การพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อนที่ใช้ลมร้อนที่ระบายออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
246 การศึกษากลไกการยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสของซิริซินไฮโดรไลเซท
247 การประยุกต์ใช้กระบวนการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์ในการแก้ปัญหาการออกแบบผังโรงงานภายใต้ปริมาณการผลิตไม่แน่นอน
248 ระบบเฝ้าตรวจวัดแบบไร้สายสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์
249 ผลของเงื่อนไขการเผาที่มีต่อการเกิดเฟสโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกBNKTNb-LSbที่ประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
250 สมบัติไดอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก PMN-PT-PZ ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหมโดยใช้การแคลไซน์เพียงขั้นตอนเดียว
251 การศึกษาทดลองสมรรถนะของตู้ทำความเย็นด้วยระบบท่อวอร์เทกซ์ที่อุณหภูมิต่ำ
252 พลวัตของจักรวาลวิทยา DBI คามิเลียนด้วยไวล์สเกลลิง
253 จักรวาลวิทยาที่มีของไหลหลายชนิดในรูปแบบชโรดิงเจอร์
254 การสังเคราะห์และสมบัติทางไฟฟ้าชองเซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
255 การประดิษฐ์เซรามิกพิโซอิเล็ทริกบิสมัทโซเดียมไททาเนต-บิสมัทโพแทสเซียมไททาเนต-แบเรียมไททาเนตแบบสามระบบที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
256 ผลทางรูปทรงทางเรขาคณิตของอีเจ็คเตอร์และสภาวะการทำงานที่มีต่อสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียว
257 อิทธิพลของ Na2CO3 และ K2CO3 ส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต
258 ผลของปริมาณ x ที่มีต่อโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (Pb0.95Ba0.05) (Zr1-xTix)O3 ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
259 การประดิษฐ์เซรามิก BNKLLT ที่อุณหภูมิต่ำด้วยเทคนิคการเผาไหม้
260 การสังเคราะห์เซรามิกพิโซอิเล็กทริก BCZT ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
261 การสังเคราะห์เซรามิกพิโซอิเล็กทริก KNN-LT-LS ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
262 ผลของอุณหภูมิซินเตอร์ที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNT-BT บริเวณ MPB ที่เตรียมโดยเทคนิคการเผาไหม้
263 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาผลเฉลยของอสมการการแปรผันแบบแยกเหนือบางเซตจุตตรึง
264 วิเคระห์ออกแบบและจุดเหมาะสมสุดของระบบเก็บเกี่ยวพลังงานโดยใช้อุปกรณ์ชนิดเปียโซอิเลกทริกส์
265 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมของการส่งบนวิภัชนัยซึ่งถูกกำหนดโดยการอิงระยะทางซูพรีมัมในปริภูมิอิงระยะทางบริบรูณ์
266 การวิเคราะห์สเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลกและผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนจำนวนอนุภาคจากสถานีนิวตรอนสิรินธรและยานอวกาศจากเหตุการณ์การระเบิดจริงบนดวงอาทิตย์
267 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และความนำไฟฟ้าของสารอาหารพืช
268 การศึกษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนด้วยโซล่าร์เซลล์ร่วมกับโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก
269 ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากมันป่า (Wild Yams)ของชนเผ่ามลาบรีในจังหวัดน่าน
270 การพัฒนาระบบเครือข่ายตรวจวัดไร้สายที่ใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงาน
271 การผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยผักตบชวา และน้ำยางธรรมชาติ
272 ผลกระทบของตัวเลขพรันด์เทิลสำหรับการไหลและการถ่ายเทความร้อนบนรูปทรงห่วงยางที่มีการหมุนรอบเส้นศูนย์กลาง
273 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ เอ็น-บ็อค-ไกลซีน-คาร์บาโซลอิลเอไมด์ และ เอ็น-บ็อค-ไกลซีน-3,6-ไดอะมิโนคาร์บาโซลอิลเอไมด์
274 การออกแบบหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
275 แนวทางการปรับปรุงและจัดทำต้นแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับงบประมาณ สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก
276 การลดรูปสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับห้าไปสู่รูปแบบเชิงเส้นโดยการแปลงแบบคอนแทคท์
277 เลเซอร์กระจายลำแสงแบบเส้นสำหรับปฏิบัติการ การสะท้อนและหักเหของแสง
278 การกระจายสเปกตรัมของหลอดเอลอีดีและผลกระทบต่อการการมองเห็นของมนุษย์
279 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารอะทราซีนในดินผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
280 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบแอลฟากึ่งไม่ขยาย
281 กลุ่มลีย์ที่ยอมรับกับระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
282 การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการรักษาโรคเบื้องต้น : ความร่วมมือระหว่างแพทย์กับพยาบาลเวชปฏิบัติโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
283 องค์ประกอบทางเคมีของเฟอโรโมนเพศในหิ่งห้อยสกุล Diaphanes และ Pyrocoelia
284 การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของเหลือดผ่านหลอดเลือดแยกสองง่ามอุดตัน
285 การพัฒนาระบบการวัดลักษณะทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในภาคสนามและภายใต้ระบบแสงอาทิตย์เทียม
286 ความหลากหลายของชนิดแมงป่อง (Order Scorpiones) ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
287 ความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของชนิดพันธ์ุแมงป่องช้างสกุล Heterometrus ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
288 ผลของกระชายดำต่อสมรรถภาพการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาและไม่ใช้ออกซิเจน
289 การศึกษาระยะยาวของภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยเอเชีย-แปซิฟิก
290 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
291 ปัจจัยที่มีผลทำให้พัฒนาการด้านภาษาล่าช้าในเด็กอายุ 18 เดือนถึง 3 ปี
292 ระบบคลังข้อมูลและระบบรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
293 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุล Jatropha ในประเทศไทยด้วยเทคนิค ISSR และ RAPD
294 การทดสอบแบบจำลองโมดิฟายด์กราวิตี
295 พลวัตการระบาดของโรคไข้หวัดนกบนเครือข่ายการติดต่อโดยใช้แบบจำลอง continuous time Markov chain
296 การศึกษาลักษณะเฉพาะของข้าวไทยด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
297 การเตรียมใยคาร์บอนเสริมโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจากใบสับปะรดเพื่อใช้สำหรับการขจัดไอออนเหล็กและแคลเซียม จากสารละลายน้ำ
298 โลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายในอาคารริมถนนในเขตเมืองพิษณุโลก
299 ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อปริมาณและรูปแบบของไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้ที่หมักด้วย Rhizopus oligosporus
300 ระบบติดตามและประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 3G
301 การศึกษาผลของอบเชยและวิตามินซี ต่อระดับภาวะเครียดทางออกซิเดชั่น และระดับของซีรีเอคทีพโปรตีน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
302 บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซล่าเซลล์
303 ผลต้านอนุมูลอิสระของไลโคปีนที่มีต่ออัตราการพัฒนาของตัวอ่อนหนู
304 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราเอนโดไฟต์ที่แยกได้จากมะม่วงป่า
305 การศึกษาสายพันธุ์ย่อยของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
306 พลวัตของความพัวพันเชิงโมเมนตัมของคู่อนุภาคที่ผลิตขึ้นในกระบวนการพื้นฐานในทฤษฏีสนามควอนตัม
307 การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อของรถเข็นช่วยเดิน 1
308 ผลเฉลยเชิงดิสทริบิวชันของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ nที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร
309 ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
310 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมสำหรับการส่งหลายค่าในปริภูมิเมตริกบางส่วน
311 ทฤษฎีบทการมีจริงและระเบียบวิธีสำหรับปัญหาจุดตรึงและและปัญหาจุดตรึงเชิงลำดับชั้นและการประยุกต์
312 ระเบียบวิธีการทำซ้ำสำหรับปัญหาดุลยภาพเชิงเวกเตอร์ผสมวางนัยทั่วไป กับการส่งทางเดียวและ การส่งแบบหดตัวในปริภูมิ ฮิลเบิร์ต
313 วิธีการประมาณค่าแบบหนืดสำหรับกึ่งกลุ่มการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิ CAT(0)
314 ทฤษฎีบทจุดซ้อนทับเชิงคู่สำหรับการหดตัวแบบใหม่ในปริภูมิวิภัชนัยแบบวางนัยทั่วไป
315 อิทธิผลของอุณหภูมิการเผาที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกลิเทียมไนโอเบต
316 ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อปริมาณและรูปแบบของไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้ที่หมักด้วย Rhizopus oligosporus
317 การประยุกต์ใช้วิธีการฝูงกุ้งเคยเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่ขนาดใหญ่
318 ผลของของเงื่อนไขการเผาที่มีต่อการเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกที่ KNN-LS-BN เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
319 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ เมื่อเกิดสหสัมพันธ์ภายในชั้นและข้อมูลมีการแจกแจงแบบหางหนา
320 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNN-BZT ที่ประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
321 การประดิษฐ์เซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดอิตเทอร์เบียมไนโอเบต-เลดไททาเนตใช้การแคลไซน์ขั้นตอนเดียวด้วยวิธีการเผาไหม้
322 เงื่อนไขที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เซรามิก KNN-LS-BF ที่มีความหนาแน่นสูงด้วยวิธีการเผาไหม้
323 ฟังก์ชันศักย์เชิงอุณหพลศาสตร์ในรูปแบบอุณหพลศาสตร์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
324 การศึกษาสมรรถนะเครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์ที่มีส่วนควบแน่นที่มีการทำความเย็นด้วย เทอร์โมอิเล็กตริก
325 หลักฐานทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลเปรียบเทียบระหว่างกลอย (Dioscorea hispida Dennst. var. hispida)และกลอยเขา (Dioscorea hispida Dennst. var. neoscaphoides Prain & Burkill)
326 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสําหรับปัญหาเชิงดุลยภาพของฟังชันก์คู่ผ่อนคลายทางเดียวในปริภูมิบานาค
327 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำชนิดใหม่สำหรับปัญหาผนวกเชิงแปรผันแบบแยกสำหรับการ ส่งแบบไม่ขยาย
328 แนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ในอาคารสาธารณะ กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง
329 องค์ประกอบเคมีจากผลเสลาใบใหญ่
330 ระดับของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศในบริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและความสัมพันธ์กับภาวะหอบหืดเฉียบพลันของประชาชนใกล้กับโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2557
331 การประเมินแผนการปลูกพืชร่วมยางในภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยแบบจำลองทางวนเกษตร
332 การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อกับระบบโฟโตโวลตาอิก
333 การศึกษากำลังอัดของปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าชานอ้อยกับเถ้าลอย
334 การศึกษาฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนของสารสกัดพืชวงศ์ขิง
335 การพัฒนาระบบบำบัดแบบย่อส่วน สำหรับน้ำเสียปนเปื้อนสารไนโตรเจน
336 การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสม
337 การออกแบบและสร้างวงจรแปลงผันกระแสตรงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEM
338 การศึกษาคุณสมบัติของกากเถ้าชีวมวลสำหรับใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน
339 การวิจัยสร้างเครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ
340 การพัฒนาและออกแบบขั้วไฟฟ้าชี้บอกและขั้วไฟฟ้าอ้างอิงแบบไมโครสเกลสำหรับนำมาใช้เป็นเซนเชอร์ในระบบของการหาปริมาณสารโดยวิธีโพเทนชิโมตริกไทเทรชันแบบกึ่งอัตโนมัติและย่อส่วน
341 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคลากร รวมถึงคู่สมรสและญาติสายตรง ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
342 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดของทารกแรกเกิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
343 การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มประชากรไทย(เขตภาคเหนือตอนล่าง)
344 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยาสมุนไพรไทยกับยาแผนปัจจุบันในหลอดทดลอง: การประเมินความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ทำลายยา
345 การใช้การคำนวณเชิงอ่อนเพื่อพัฒนาการมองเห็นของหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้
346 การสลายสารฟีนอลปนเปื้อนในน้ำใต้ดินบ่อตื้นเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชาวบ้าน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้โอโซน
347 การโคลนซีดีเอนเอเต็มสาย การผลิตโปรตีน และ การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์เซสควิเทอร์ปีนซินเทสของพลูในหลอดทดลอง
348 การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด
349 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ได้รับยารักษาโรคเบาหวาน
350 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเสียงดังวี๊ดซ้ำในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยว่า 5 ปี
351 ประสบการณ์อาการ กลวิธีการดูแลตนเองและผลของการจัดการอาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
352 ชุดปรับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อควบคุมความชื้น สำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย
353 การประเมินศักยภาพที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพิษณุโลก
354 การประดิษฐ์เซรามิก KNN-BNT ที่อุณหภูมิต่ำด้วยเทคนิคการเผาไหม้
355 การสังเคราะห์และสมบัติทางไฟฟ้าชองเซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
356 การสังเคราะห์ไคโตซาน-พอลีอะนีลีนคอมโพสิทอิเล็คโทรดเพื่อกำจัดโครเมียมด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
357 การประเมินการใช้ที่ดินราชพัสดุในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาพื้นที่
358 ให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
359 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
360 มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551
361 การศึกษาศักยภาพของบ้านเอื้ออาทรในการรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
362 โครงสร้างนาโนของสารประกอบกึ่งตัวนำหมู่สาม-ห้าบนแผ่นฐานเจอร์เมเนียม
363 การเพิ่มพูนทักษะในการทำ Intracytoplasmic sperm injection และ Embryo freezing ในหนูทดลองเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในคน
364 การใช้การประมาณ WKB สาหรับบ่อพลังงานศักย์ที่มีการเปลื่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
365 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยอาศัยสถาปัตยกรรมการควบคุมแบบผสม
366 การขนส่งอนุภาคและสปินผ่านโครงสร้างผสมที่ประกอบด้วยสารเฟอโรแมกเนติก/ระบบที่มีคู่ควบสปินกับวงโคจรแบบรัชบา/สารเฟอโรแมกเนติก ในแบบจำลองแลททิส
367 การจัดจำแนกพืชวงศ์บัวสายโดยใช้คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอ
368 การตรวจสอบลูกผสมข้ามสกุลระหว่างเอื้องดินใบไผ่กับเอื้องดินใบหมากด้วยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี
369 ขั้นตอนวิธีการทำซ้ำแบบทั่วไปโดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบหนืดสำหรับปัญหาปัญหาเชิงดุลยภาพ และ ปัญหาค่าต่ำสุดเชิงคอนเวกต์
370 การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Streptococcus pyogenes จากสารสกัดจากสมุนไพรวงศ์ Zingiberaceae
371 จุดตรึงคู่และจุดซ้อนทับสำหรับตัวดำเนินการทางเดียวในปริภูมิเมตริกบางส่วน
372 การพัฒนาวิธีสำหรับวิเคราะห์เตตราไซคลินในน้ำนมโดยเทคนิคดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริเมตรีควบคู่กับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
373 ความเสถียรของจุดตรึงของการส่งค่าเซตสำหรับอสมการคล้ายดุลยภาพเชิงเวกเตอร์วางนัยทั่วไป
374 การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึ่มประเมินค่าความสวยงามของเครื่องประดับ ในโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบ Jewelry Art Form Generator
375 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะแขว่น
376 การออกแบบผังโรงงานแบบหลายแถว ที่ต้องคำนึงถึงแผนการบำรุงรักษา
377 การศึกษาสมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของสารทำความเย็นชนิดต่างๆในระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียว
378 ความสัมพันธ์ของกรีนและอันดับบางส่วนธรรมชาติบนกึ่งกรุปของการแปลงรักษาความสัมพันธ์สมมูลในตัว
379 เงื่อนไขที่เพียงพอสำหรับทฤษฎีบทจุดตรึงซึ่งถูกกำหนดโดยระยะทางอย่างอ่อนบนปริภูมิอิงระยะทาง
380 รูปแบบชัดแจ้งของเวกเตอร์เฉพาะและตัวผกผันของเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้น
381 อิทธิพลของปริมาณสารส่วนเกิน Bi2O3 และ K2CO3 ที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกบิสมัทโพแทสเซียมไททาเนต
382 สมบัติของเซรามิก CC(3.1)TO ที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
383 ผลกระทบของการเพิ่มอุณหภูมิที่มีต่อการสังเคราะห์แสงและผลผลิตข้าว (Oryza sativa L.)ในระบบตู้รมก๊าซแบบหลังคาเปิด
384 การออกแบบและจัดสร้างหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้ภายในห้องปฎิบัติการทดลอง
385 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงพื้นที่
386 การใช้เทคนิคฐานกรณีคลุมเครือสำหรับพยากรณ์การแพ้ยาหรืออาการข้างเคียงจากยาบนโทรศัพท์มือถือ
387 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานและการเจริญเติบโตของข้าววัชพืชและข้าว ปลูกในเขตจังหวัดพิษณุโลก
388 การพัฒนาระบบไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมทริกสำหรับวิเคราะห์หาความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยรวม
389 การลดการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลในผลสับปะรดโดยการใช้ 1-Methylcyclopropene
390 การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการจัดการแผนพัฒนาชุมชน
391 เกณฑ์การทำให้เป็นเชิงเส้นสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับห้าโดยใช้การแปลงแบบจุด
392 คุณภาพชีวิตเชิงความสามารถของผู้สูงอายุไทย
393 การศึกษาผลทางชีววิทยาของสารสกัดแปะก๊วยต่อการกระจายของสารเภสัชรังสีเทคนิเชียม 99เอ็มที่ติดสลากด้วยอีซีดีในอวัยวะของสัตว์ทดลอง
394 การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกเทคนิคการจัดท่าของการถ่ายภาพเต้านม
395 คุณภาพชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด กำแพงเพชร
396 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ รายวิชา 501342 การพยาบาลทางสูติศาสตร์2
397 การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรสำหรับฆ่าเชื้ออาหารในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
398 ความหลากชนิกและความชุกชุมของประชากรหิ่งห้อยในพื้นที่สูงของภาคเหนือตอนล่าง
399 การประยุกต์ใช้วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีความ พรุนระดับนาโนเมตรในการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
400 การผลิตวัคซีนดีเอ็นเอต่อเชื้อพอร์ไฟโรโมแนสจินจิวาลิส
401 การพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณภาพทางสุขศาสตร์แบบรวดเร็วของน้ำนมดิบด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี
402 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
403 แหล่งกำเนิดแสงสำหรับระบบการสื่อสารทางแสงแบบแบ่งความยาวคลื่นความหนาแน่นสูงด้วยเส้นใยแสงที่เจือด้วยเออร์เบียม
404 อิเล็กโทร-โครโมจินิกเซ็นเซอร์สำหรับไอออนโลหะแทรนซิชันโดยมีอัลคิลเอมีนแอนทราซีนเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
405 การแยกยีน AGAMOUS homolog จาก Cycas
406 การออกแบบและสร้างรถจักรยานอเนกประสงค์
407 การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติผสมด้วยเส้นใยธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูดซับเสียง
408 แบบจำลองเชิงพื้นที่ของโรคชิคุนกุนยาในภาคใต้ ประเทศไทย
409 พลังงานแคสสิเมียร์และการละเมิดสมมาตรลอเรนซ์ในแบบจำลองทางจักรวาลวิทยา
410 การพัฒนาตำรับโลชั่นกันยุงผสม IR3535 ในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโน
411 กลไกการกระตุ้นการทำงานของ natural killer cell ของคนโดยอนุพันธ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน
412 การพัฒนาไข่เค็มลดโซเดียมและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ไคโตแซนเป็นสารเคลือบ
413 การโคลน cDNA และการแสดงออกของยีน Complement C3 ในปลานิล (Oreochromis niloticus)
414 การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น
415 การศึกษาฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระขององค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดจากลำต้นกระพังโหม
416 การศึกษาพยาธิฮีสโตของปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) เพื่อดัชนีชีวภาพประเมินการได้รับสารพิษจากน้ำทิ้งของโรงงานสิ่งทอ
417 การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนให้กับอาคารโดยการใช้สวนแนวตั้ง
418 การพัฒนาระบบไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมทริกสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ใช้ออกซิไดส์สารอินทรีย์
419 การแปลงข้อความเป็นเสียงพูดเพื่อพัฒนาระบบเลขานุการอิเล็กทริกส์
420 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านอินเตอร์เน็ต
421 ผลของการเติมเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อสมบัติของเซรามิกเลดไททาเนต
422 การสำรวจและทดสอบคุณสมบัติดินในเขตพื้นที่ธรณีพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์)
423 ผลของเวลาในการเผาแช่ และอัตราการขึ้น/ลง อุณหภูมิในกระบวนการเผาซินเตอร์ ต่อค่าคงที่ไดอิเล้กทริก และสมบัติเชิงกลของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต
424 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการประมวลผลภาพในการจดจำลายมือเขียนภาษาไทย โดยใช้โปรแกรม MATLAB
425 การเกิดโครงสร้างนาโนริบบอนของสารโพลิฟลูออรีนและโคโพลิเมอร์บนพื้นผิวของของแข็ง
426 การออกแบบตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์เป็นสัญญาณดีซีโดยใช้วงจรสังเคราะห์ฟังก์ชันอาร์คไซน์แบบใช้โอทีเอเป็นพื้นฐานใน
427 ระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสร่วมกับเทคนิคทางสเปคโทรสโกปีในการหาปริมาณตะกั่วที่ทำให้เข้มข้นหลังจากการสกัดด้วยเฟสของแข็งชนิดแอมโบไลท์ เอ็กเอดี-4
ปี พ.ศ. 2556
428 การศึกษาผลของใบกะเพราต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในหนูแรท
429 การสังเคราะห์บิสมัทเทลลูไลด์เพื่อใช้เป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกด้วยวิธีไมโครเวฟพลาสมา
430 การคัดแยกแบคทีเรียกลุ่ม Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFMs) ที่สามารถสร้างฮอร์โมนพืชออกซินจากพืชสมุนไพร
431 โปรแกรมระบบป้องกันยาตีกันสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงบนโทรศัพท์มือถือ
432 ผลของสารสกัดหยาบจากแก่นไม้กฤษณาต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในหัวใจที่แยกจากหนูถีบจักร
433 การพัฒนาระบบการสร้างภาพโทโมกราฟฟีสำหรับสัตว์ทดลองขนาดเล็กโดยใช้ตัวรับภาพความละเอียดสูง
434 จีโนไทป์ และ ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่สัมพันธ์กับการก่อโรคของเชื้อ Acanthamoeba ในจังหวัดพิษณุโลก
435 ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของสารสกัดจากผลและใบของกุหลาบพุกาม (Pereskia bleo)
436 การศึกษาสมรรถนะของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบคอนกรีตเปลือยเพื่อการผลิตน้ำร้อน
437 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้ห้องเผาแบบเซรามิก
438 การพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบ
439 การสกัดระดับจุลภาควัฏภาคของเหลวโดยอาศัยการกระจายตัวของของเหลวสำหรับหาปริมาณแคดเมียมในน้ำตัวอย่างจากธรรมชาติโดยวิธีเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโทรเมตรี
440 การแสดงออกของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสในเซลล์เพาะเลี้ยง NG108-15 ที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างและไม่เปลี่ยนรูปร่าง
441 ความสัมพันธ์ของพลาสมาดีเอ็นเอในระยะต่างๆของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสตรี
442 การพัฒนาวัสดุของแข็งดูดซับจากธรรมชาติสำหรับเพิ่มความเข้มข้นโลหะหนักบางชนิดที่ตกค้างในแม่น้ำน่านร่วมกับเทคนิคเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโทเมตรี
443 ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคของเรซินคอมโพสิตไหลแผ่ชนิดใหม่ที่ยึดอยู่ได้ด้วยตนเอง เมื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันบนผิวเคลือบฟันปกติและรอยผุจำลองบนผิวเคลือบฟันในระยะเริ่มแรก
444 การวิเคราะห์ถดถอยแบบถ่วงน้ำหนักด้วยภูมิศาสตร์เพื่อสร้างฟังชั่นความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง ดรณีตัวอย่างอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
445 ผลของฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของยีนสารกระตุ้นการเติบโตในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ ทีเอชพี-วัน
446 การตรวจหายีน Bph14 และ homologues ที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวพันธุ์ป่าและพันธุ์พื้นเมือง
447 การพัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์
448 ศึกษาการแทรนซิชันของสปินที่ขึ้นกับอุณหภูมิในสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก(II) และลิแกนด์ชิพพ์เบส
449 บทบาทของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุนอกกาแลคซี่ที่มีอินเวสท์สเปกตรัม ที่มีผลต่อ CBI Excess
450 การสร้างโพลีโคลนอลแอนติบอดีในหนูต่อเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
451 ความหลากชนิดและความชุกชุมของประชากรหิ่งห้อยในพื้นที่สูงของภาคเหนือตอนล่าง
452 การตรึงเซลล์แบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อปรับปรุงความมีชีวิตของการเป็นอาหารเสริมโปรไบโอติกสำหรับเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
453 ระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ทำงานร่วมกับระบบสะสมพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย
454 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรทรงสี่เหลี่ยมที่หมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้
455 วิธีการตรวจจับการขโมยความคิดของผู้อื่นโดยพิจารณาจากแนวคิดของเอกสารสำหรับเอกสารภาษาไทย
456 โครงสร้างทางจุลภาคและประสิทธิภาพการเรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์ของสารประกอบเซอร์โคเนียมที่เจือด้วยธาตุแรเอิร์ทที่เตรียมจากสารคีเลตติ้งชนิดต่างๆ
457 การพัฒนาสับปะรดแท่งเสริมโปรไบโอติก
458 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค สมบัติไดอิเล็กทริกและเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิกไร้สารตะกั่ว KNN ที่ประดิษฐ์โดยวิธีการเผาไหม้
459 อิทธิพลของอุณหภูมิลมร้อนต่ออัตราการอบแห้งของกล้วยและมันสำปะหลังที่อบโดยเครื่องอบแห้งแบบไมโครเวฟ-ลมร้อน
460 ผลของปริมาณ Cu ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก CCTO
461 การประดิษฐ์เซรามิกแคลเซียมไททาเนตที่มีความหนาแน่นสูงโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
462 การประดิษฐ์ผลผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มี BNT เป็นส่วนประกอบหลัก ด้วยวิธีการเผาไหม้
463 เครื่องอบแห้งและคั่วพริกสดแบบถังหมุน
464 การใช้รังสีเอ็กซ์วิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของผิวเคลือบเซรามิกส์ที่พ่นเคลือบด้วยเปลวพลาสมา
465 การวิเคราะห์สภาพอวกาศที่ส่งผลกระทบต่อโลกจากข้อมูลยานอวกาศและนิวตรอนมอนิเตอร์
466 การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด
467 การออกแบบและประเมินระบบก๊าซซิฟิเคชันเชื้อเพลิงชีวมวลแบบทำงานอัตโนมัติ
468 ผลของความเป็นผลึกของพอลิแลคติค แอซิคต่อการเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลน
469 การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า
470 อิทธิพลผลของยาต้านจุลชีพต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
471 การศึกษาการทำงานร่วมกันของโปรตีน Nck2 และ Nck1 ในการสร้างอินเตอร์ลิวคิน-2 จาก T cells
472 การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน
473 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
474 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบขมิ้นชันต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบขมิ้นชันต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2555
475 ผลของแหล่งของอาหารหยาบในอาหารผสมครบส่วนและอาหารปสมครบส่วนหมักต่อคุณค่าทางโภชนะ และการย่อยสลายได้ในกระเพาะหมัก
476 การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
477 โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใช้รถจักรยาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน
478 การเปลี่ยนผ่านภายในแถบพลังงานของโครงสร้างบ่อควอนตัมที่มีรอยย่น
479 การศึกษาประสิทธิภาพของขบวนการผลิตไบโอเอสเทอร์จากน้ำมันสำโรงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด
480 โครงการจักรยานระบบแบ่งปัน ใน ม. นเรศวร
481 การพัฒนาชุดของเล่นส่งเสริมการใช้แขนและมือในเด็กสมองพิการ อายุ 4-6 ปี
482 การพัฒนากากมะเขือเทศเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงานในอาหารสุกร
483 การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของเชื้อสแตไฟโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมททิซิลินและเชื้อ โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ สแตไฟโลคอกไคที่ดื้อยาเมททิซิลินที่แยกได้จากชุมชน
484 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี
485 การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก โดยวิธี Rama-Egat Heat score
486 ความคงตัวของเลือดแห้งสำหรับการตรวจ alpha-thalassemia (SEA type)
487 การศึกษาเชื้อ Acinetobacter baumanni ที่สามารถผลิตเอนไซม์เมทาโลเบต้าแลคตาเมส
488 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์พฤติกรรมทางร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
489 การออกแบบและสร้างเครื่องดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริมิเตอร์สำหรับการหาปริมาณโปรตีนในน้ำยางพารา
490 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาผลเฉลยของปัญหาเชิงดุลยภาพวางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค
491 การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนที่ได้
492 ผลการใช้สารจากธรรมชาติร่วมกับศัตรูธรรมชาติในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักชีฝรั่งแบบผสมผสาน ตามระบบมาตรฐาน GAP
493 โครงการฝึกอบรมการบีบน้ำมันจากรำข้าวและการผลิตครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าว
494 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ การสกัดแยกสารเสริมระบบภูมิคุ้มกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารเสริมสุขภาพจากพืช สาหร่าย
495 การศึกษาการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว
496 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานจากกากมะเขือเทศและมันสำปะหลัง
497 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่แบบฝังตัวอัจฉริยะสำหรับรถเข็นผู้ป่วยอัตโนมัติ
498 พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ไทย-เกาหลี-อังกฤษ แบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ บนระบบคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ
499 การพัฒนาชุดทดสอบแบบคัดกรองอย่างง่ายและรู้ผลเร็วเพื่อหาปริมาณสารปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมด์แบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
500 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนสตรอนเซียมไททาเนตสำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน
501 ตัวบ่งชี้ลักษณะอาการไส้สีน้ำตาลของผลสับปะรดหลังเก็บเกี่ยว
502 การประยุกต์ใช้ 1-MCP เพื่อยืดอายุการวางจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลิสด
503 การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถี่เชิงขนาดของใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด ณ ย่านความถี่สูง โดยอาศัยการหน่วงเวลาของแต่ละโหมดที่มีการแจกแจงทางสถิติแบบเกาส์เซียน
504 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
505 ศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของปลา ในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
506 การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของเซลล์ที่เกิดจุดร้อนและความสัมพันธ์ของสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์
507 การออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง Armature mechanic สำหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop motion
508 ภาษาที่ใช้คำจำกัดความสำหรับการอธิบายแอ็พพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือ
509 พืชอาหารของแมลงผสมเกสรใน Superfamily Apoidea ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
510 การศึกษาแผนการทดลองที่เหมาะสมและตัวแบบทางสถิติสำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
511 การเปรียบเทียบภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทลื้อ ระหว่างพื้นที่เลือกสรรในประเทศไทย กับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
512 รีเซบเตอร์จากคาร์บาโซลสำหรับการจับไอออนลบและกรดอะมิโน
513 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจกรองพาหะเบต้าธาลัสซีเมียด้วย microcolumn chromatography อย่างง่าย 2 ชนิด โดยการวัดปริมาณ hemoglobin A2
514 การศึกษาเชิงตัวเลขของของไหลและการพาความร้อนแบบบังคับรอบทรงกระบอกกลมหมุนสองเท่า จัดเรียงเคียงข้างกันด้วยค่าเลขเรย์โนลด์ต่ำ
515 การยุบตัวแบบทรงกลมในเอกภพที่กำลังขยายตัวด้วยความเร่ง
516 อิทธิพลของความเข้มข้นของไอออนสังกะสี และเวลาในการปลูกที่มีต่อการสร้างแท่งนาโนสังกะสีออกไซด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
517 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแลนทานัมเฟอร์ไรท์ที่เติมสารเจือเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์รับรู้แก๊สเอทานอล
518 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของผลผลึกแลนทานัมเฟอร์ไรท์ที่เติมสารเจือเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์รับรู้แก๊สเอทานอล
519 การเตรียมผลผลึกเลดแคลเซียมซัมมาเรียมไททาเนตแมงกานิสด้วยวิธีการเผาไหม้
520 การเตรียมเซรามิกเลดแคลเซียมซัมมาเรียมไททาเนตแมงกานิสด้วยวิธีการเผาไหม้
521 การเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกบิสมัทโพแทสเซียมไททาเนตที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
522 การประดิษฐ์เซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มี BNT เป็นส่วนประกอบหลัก ด้วยวิธีการเผาไหม้
523 การกระจายสมาชิกในระบบเลขโดดของสองตัวแปรเหนือฟิลด์จำกัด
524 การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์
525 ผลของโปรตีนสกัดจากหางนมและไฮโดรคอลลอยด์ต่อแครกเกอร์ข้าวไม่มีกลูเตน
526 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
527 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน
528 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
529 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
530 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
531 การสังเคราะห์สารเฮกชะดีไฮโดรแอนนูลีนโดยเทคนิคดรอปเบิ้ลครอปปิง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติการเป็นสารตัวนำไฟฟ้า
532 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางรูปแบบการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม
533 การพัฒนาระบบสารสกัดด้วยตัวทำละลายหยดเดียวสำหรับเทคนิคคาปิลลารีแก๊สโครมาโตกราฟีสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบที่ระเหยได้บางชนิดในน้ำมันไบโอดีเซล
534 ผลกระทบจากพฤติกรรมการกินกันเองในกลุ่มผู้ล่าของระบบของผู้ล่า-เหยื่อ
535 การตอบสนองของสายพันธุ์ข้าวและลูกผสมชั่วที่ 1 ต่อการขาดไนโตรเจน
536 การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องแบบเรียวในท่อนำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบระนาบ
537 การพัฒนาตัวแบบเพื่อการพยากรณ์ทางสถิติโดยใช้หลักการปรับค่าความคลาดเคลื่อนแบบถ่วงน้ำหนัก
538 ระบบพยากรณ์แมลงศัตรูพืชในนาข้าวด้วยเทคนิควิธี CBR และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
539 การศึกษาชนิดของปูนที่มีผลต่อปริมาณแคลเซียมในลอดช่องเพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งอาหารเสริมแคลเซียม
540 การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข : ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
541 สภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
542 ความชุกของอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการประเมินตนเองของวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
543 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติที่มีแนวโน้มทำให้เกิดโรคความผิดปกติทางการกินในนิสิตระดับปริญญาตรีเพศหญิงของมหาวิทยาลัยนเรศวร
544 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณปริมาณรังสีในงานรังสีรักษาสำหรับฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งด้วยเครื่องโคบอลล์-60
545 ผลของโปรแกรมการนวดสัมผัสต่อน้ำหนักตัวทารกคลอดก่อนกำหนดและคะแนนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
546 การเปรียบเทียบลักษณะของซิเลียปฐมภูมิในเซลล์สร้างกระดูกภายใต้สภาวะปกติและสภาวะที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus
547 การสำรวจปัญหาเพื่อปรับปรุงแนวทางพัฒนากำลังคนในการดำเนินงานของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเรศวรและสถาบันร่วมผลิตแพทย์
548 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ arbutin ในการยับยั้งกระบวนการเกิด advanced glycation endproducts
549 ความชุกของอาการทางระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของคนขับรถรับจ้างในจังหวัดพิษณุโลก
550 ศักยภาพของผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการดูแลเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดพึ่งการให้เลือด และ ความต้องการรับบริการด้านสุขภาพของผู้ปกครองในการดูแลบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียชนิดพึ่งการให้เลือดในสถานบริการพยาบาลของรัฐระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก
551 ศักยภาพของผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการดูแลเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดพึ่งการให้เลือด ความต้องการรับบริการด้านสุขภาพของผู้ปกครองในการดูแลบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียชนิดพึ่งการให้เลือดในสถานบริการพยาบาลของรัฐระดับปฐมภูมิ
552 การศึกษาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นและการหาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมโดยวิธีการสกัดด้วยเฟสของแข็งในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโทรเมตรี
553 ความเป็นพิษของสารสกัดใบพลูต่อเซลล์สร้างเม็ดสี เซลล์ผิวหนังและเซลล์สร้างเส้นใยในหลอดทดลอง
554 การแสดงออกของ COX-2 protein ในเซลล์ที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างและไม่เปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ NG108-15 cells
555 การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์
556 การใช้ประโยชน์จากแหนแดงอบแห้งในอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ
557 การใช้แหนแดงทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อ
558 ผลของนิโคตินต่อระดับของ pCREB ในเซลล์เพาะเลี้ยงของสมองส่วน cortex
559 ผลของสารสกัดจากใบบัวบกต่อการเพิ่มจำนวน ลักษณะรูปร่าง และการแสดงออกของยีนต่อเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ
560 การทดสอบตัวแปรที่มีผลต่อการจำลองการเคลื่อนที่ของมลพิษในน้ำบาดาลออกจากหลุมฝังกลบขยะ
561 การประยุกต์ใช้ระบบผู้ขำนาญการร่วมกับวิธีเชิงพันธุกรรมในการพัฒนาความสามารถของโปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์
562 การประยุกต์ใช้โพลีแซคคาไรด์บางชนิดในการปรับปรุงคุณภาพของกระเจี๊ยบอบแห้งแบบเคลือบเงา
563 ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินและชีววิทยาบางประการของกล้วยไม่ดินบานดึกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อการอนุรักษ์
564 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงของการพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
565 การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก
566 การลู่เข้าของขั้นตอนวิธีการทำซ้ำสำหรับแก้ปัญหาอสมการแปรผันผสมและปัญหาเกี่ยวกับการเสริมเติมเต็มให้สมบูรณ์
567 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของว่านชักมดลูกด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี
568 การสังเคราะห์และสมบัติการป้องกันคลื่นความร้อนของรังสีช่วงเนียอินฟาเรดของสารอนุพันธ์ของ ได, ไตร และ เตตระคาร์บอนิล
569 การตรึงกรดโฟลิคบนอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ทำการเสถียรด้วยไคโตซานหรือคาร์บอกซีเมทิลไคโตซาน
570 ผลของเถ้าแกลบในองค์ประกอบสโตนแวร์
571 คุณลักษณะทางสมรรถนะของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากใยมะพร้าว
572 ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของระเบียบวิธีลูกผสมสำหรับบางการส่งแบบไม่เชิงเส้นในปริภูมิบานาค
573 การสังเคราะห์ด้วยวิธีโซลโวเทอร์มัล ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของโครงตาข่ายโลหะเวนาเดียมออกไซด์ที่ถูกดัดแปลงด้วยสารอินทรีย์
574 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ่อทอง จังหวัดพิษณุโลก
575 ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กวัยรุ่นชาย
576 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
577 การวิเคราะห์ชนิดกรดไขมันของหวายขม
578 การตรวจระดับ staphylococcal protein A ในน้ำเลี้ยงโดยวิธี ELISA เพื่อพัฒนาเป็นวิธีตรวจกรอง sortase A inhibitor อย่างง่าย
579 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นสถานศึกษาคาร์บอนต่ำ จากการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
580 การวิเคราะห์ค่าการถ่ายเทความร้อนและผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของถังเก็บข้าวเปลือกที่มีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ท่อความร้อน
581 การพัฒนาเทคนิคการวัดการไหลของเลือด
582 คุณลักษณะทางความดันต่อการเคลื่อนที่ของสารทำงานภายในท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ
583 การกระจายพันธุ์และถิ่นอาศัยของหิ่งห้อยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
584 การผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรทจากนมส่วนเหลือโดย Alcaligenes eutrophus
585 การใช้พารามิเตอร์ทางรังสีเพื่อคำนวณปริมาณรังสีดูดกลืนที่ได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมในโรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
586 การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ Propionibacterium acnes
587 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการสร้างแผนการทดลองแบบเติมเต็มปริภูมิ
588 การออกแบบอุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สชีวมวลเพื่อใช้ในการอบแห้งผลผลิตการเกษตร
589 การศึกษาลักษณะของอนูเบียสจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสภาพวะที่แตกต่างกัน
590 ผลของการใช้วัสดุนาโน และอัตราความหนาแน่น ต่อ คุณภาพน้ำ และการเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
591 กำลังแรงดัดของคอนกรีตผสมเส้นใยจากขยะกล่องเครื่องดื่มยู เอช ที
592 การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ
593 การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่ายอุปทาน
594 การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ (SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและทฤษฎีหลายมาตราส่วน
595 การจัดเรียงเครื่องจักรที่สามารถหมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติกอัลกอริทึม
596 การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1
597 การจัดการโซ่อุปทานของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพลังงานชีวมวลและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
598 การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนให้กับอาคารโดยการปลูกไม้เลื้อยบน
599 การพัฒนาวิธีการตัดคำภาษาไทยโดยใช้ออนโทโลจี
600 ตัวตรวจจับไอออนของธาตุโลหะหนักโดยใช้อนุภาคนาโนคอลลอยด์
601 ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน
602 สมบัติการกระจายจากการบวกไปยังการคูณของเมทริกซ์นิจพล
603 ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน
604 การเท่ากันของพหุนามลักษณะเฉพาะกับพหุนามเล็กสุดของผลบวกและผลคูณของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้น
605 รูปแบบชัดแจ้งของเวกเตอร์เฉพาะของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นชนิดล่าง
606 วัสดุชีวมวลที่มีในพิษณุโลกกับความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้า
607 คำตอบสถานะพื้นของปัญหาบ่อศักย์คู่สมมาตรโดยวิธีมอนติคาร์โลแบบแปรผัน
608 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส
609 รากของตัวดำเนินการทางเดียวแบบเข้มและอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปและการประยุกต์
610 รูปแบบกรดไขมันของน้ำมันเมล็ดสบู่ดำออโตเทตราพลอยด์
611 ความปรกติและความสัมพันธ์ของกรีนบนกึ่งกรุปการแปลงถดถอย
612 การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วงด้วยวิธีเอ็มพิริคอลเบส์
613 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
614 การเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์มายังโลกในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์
615 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ในปีงบประมาณ 2551
616 การศึกษาความเหมาะสมของการใช้เปลือกกล้วยแห้งเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับแก๊สซิไฟเออร์แบบดาวน์ดราฟท์
617 ผลของก๊าซโอโซนที่มีต่อการผลิตและเปลี่ยนรูปคาร์โบไฮเดรตในถั่วพุ่ม
618 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน F3'5'H และ F3'H ในกล้วยไม้หวายลูกผสม
619 การสังเคราะห์สารยับยั้งเอนไซม์แอซิทิลโคลีนแอสเทอเรสเพื่อการชลอโรคอัลไซเมอร์
ปี พ.ศ. 2553
620 การศึกษาเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งผ่านปฏิกิริยาซัลโฟเนชันของเซลูโลสเพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
621 การศึกษาปัญหาของการใช้บัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของบัณฑิตและผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
622 การศึกษาและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบงานในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
623 การศึกษาความหลากหลายของชนิดไส้เดือนในเขตวรอุทยานเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก
624 การวิจัยและพัฒนารถตัดหญ้าเอนกประสงค์สู่เชิงพาณิชย์
625 ระบบตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยเทคนิควิธี Temporal Case-Based Reasoning
626 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอ้างอิงแบบซิลเวอร์-ซิลเวอร์สำหรับนำมาใช้ในเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 2 ตามหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
627 ความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลหลักในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
628 การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดใบพลูต่อเซลล์มะเร็งเม็ดสี
629 การศึกษาเปรียบเทียบการย้อมสีเชื้อราจากสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากโรคเชื้อราผิวหนังส่วนบนของน้ำหมึกปากกาหมึกซึมและ Chicago sky blue 6B กับน้ำหมึกปาร์คเกอร์
630 การประชุมสัมมนาเรื่อง "การขอทุนวิจัย/ความร่วมมือระหว่างสถาบัน"
631 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในประเทศของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
632 ผลของการปรับสภาพผิดต่อแรงยึดเฉือนของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยเรซินที่มีต่อเนื้อฟัน
633 การประชุมสัมมนา "ผลงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6"
634 ประชุมสัมมนา "โครงร่างงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5"
635 โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ในการประชุทวิชาการ"นเรศวรวิจัย"ครั้งที่ 5
636 สนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
637 สัมมนาเชิงวิชาการและวิจัย
638 สร้างเครือข่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน
639 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำวิจัยโครงงานทางเภสัชศาสตร์
640 โครงการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในวัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
641 ผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกเลดแบเรียมไททาเนต
642 โครงการทุนวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
643 การประเมินเว็บไซต์ด้านเนื้อหาและการออกแบบ: กรณีศึกษาเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
644 การพัฒนาเครื่องมือทดสอบโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวา
645 โครงการแนะนำรูปแบบและการเขียนสารนิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ระยะที่ 2)
646 ค่าปกติใหม่ของสารชีวเคมีในพลาสมาที่เก็บโดยการใช้สารรักษาสภาพชนิดต่างๆ สำหรับใช้แปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการเคมีคลินิก
647 การพัฒนาตำรับยาไอทราโคนาโซลไลปิดนาโนพาร์ติเคิลสำหรับการให้ยาโดยวิธีรับประทานและฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
648 การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก
649 การประเมินค่าการทำนายการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
650 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังกับแบบวัดคุณภาพชีวิตทั่วไป
651 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณการผลิตโคเอนไซม์คิวเทนในแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
652 การศึกษาผลกระทบของภาวะการเพิ่มระดับของโปรตีน OrgB ในเชื้อ Salmonella Typhimurium
653 ผลของ CD95 ต่อการตายของเซลลฺเม็ดเลือดแดงในพาหะธาลัสซีเมีย
654 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งด้วย DNA ในพลาสมา
655 การตรวจกรองหาเชื้อ Klebsiella pneumoniae ที่สร้างเอนไซม์ plasmidmediated AmpC beta-lactamase
656 พัฒนาการบางอย่างของปัญหาเชิงดุลยภาพบนปริภูมิฮิลเบิร์ต
657 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้และน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตและการลงทำลายของแมลงศัตรูมันเทศ
658 การศึกษารอยโรคและการพัฒนาการผิดปกติจากภาพรังสี พานอรามิกในผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟัน
659 ระบบตรวจการได้ยิน
660 ประสิทธิภาพการย่อยได้ของแหนแดงในอาหารสุกร
661 การศึกษาคุณลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยาและลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาช่อนเค็มแห้งในจังหวัดพิษณุโลก
662 ปริมาณสารโพลิโคซานอลในอ้อยและผลของกระบวนการ ผลิตต่อปริมาณโพลิโคซานอลของน้ำตาลอ้อย
663 ระบบการให้บริการข้อมูลการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนล่างผ่านเว็บเทคโนโลยี
664 โครงการระบบฝังตัวสำหรับควบคุมตำแหน่งแบบป้อนกลับของดีซีเซอร์โวมอเตอร์
665 การออกแบบและทดสอบกระติกวัคซีนโดยใช้ฮีทไปป์ตัวควบคุมอุณหภูมิ
666 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการแบบปรับปรุง
667 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาจุดตรึงของการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลแบร์ต
668 การศึกษาความสัมพันธ์ซอบซันโอโซเธอร์มของความชื้นกับการเสื่อมเสียของข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกหอมมะลิ
669 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณภาพของมันเทศ
670 การสมมูลสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยพาราโบลิกเชิงเส้นอันดับสองกับสมการความร้อนด้วยการแปลงแบบคอนแทคท์
671 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum)
672 เฟรมเวิร์คสำหรับการเรียนและการประเมินการเรียนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
673 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
674 การจัดกลุ่มด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท
675 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
676 การศึกษาพื้นที่ใช้สอยและการใช้วัสดุอาคารอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบทกรณีศึกษา ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
677 สมบัติทางกายภาพและพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าที่เคลือบผิวด้วยพอลิยูรีเทนจากยางธรรมชาติดัดแปร
678 ปัจจัยจูงใจต่อการทำงานของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
679 ระบบการจัดการความรู้ด้านการนวดแผนไทยผ่านเว็บเทคโนโลยี
680 ระบบช่วยพิจารณาคดีความทางกฎหมายด้วยเทคนิค Ontology-Based Case Matching Technique
681 ฤทธิ์ต้านการเป็นเบาหวานของสารสกัดหยาบจากแห้ม (Coscinium fenestratum) ผ่านการป้องกันการทำลายเซลล์ตับอ่อนและการฟื้นฟูเซลล์ในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตรปโตโซโทซิน
682 ความหลากหลายของชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของแมงป่องในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
683 การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ
684 อุปกรณ์วัดความสูงของหมอนหนุนศีรษะ
685 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตพัดแดง ( Bulbophyllum lepidum (BI.) J.J Sm. )
686 ผลของไคโตซานต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ
687 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่
688 การศึกษาการกระตุ้น Toll-like receptors ของเชื้อโรคกลาก
689 การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ
690 การวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันแหล่งจ่ายต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
691 การวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปขิง
692 การศึกษาติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1
693 การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV
694 การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเดอร์ ขนาด 100 kV
695 ผลของอายุวัสดุบูรณะต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของเรซินคอมโพสิตที่ได้รับการซ่อม
696 ปฏิกิริยาดักชันของสารประกอบ ? , ?-unsaturated amides โดยใช้ NaBH4 ร่วมกับตัวกระตุ้นในสภาวะที่ปราศจากตัวทำละลาย
697 พฤกษอนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืชสกุลพลอง ( Memecylon L. ) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
698 การเปรียบเทียบระหว่างวิธีเคอร์เนลและโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้การวิเคราะห์เชิงประสบการณ์ของแบบจำลองถดถอยชนิดปรับตัวได้
699 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับแปลงภาษา ASP เป็นภาษา PHP
700 การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ กับเครื่องทำน้ำอุ่นแบบติดผนัง สำหรับอาคารพักอาศัย 6 ชั้น ในพื้นที่เมืองพัทยาในมุมมองของสถาปัตยกรรมยั่งยืน
701 การประดิษการประดิษฐ์เซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตด้วยเทคนิคการเผาไหม้ฐ์เซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตด้วยเทคนิคการเผาไหม้
702 การก่อเกิดเฟสและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมโดยปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
703 ศึกษาความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของเส้นใยนำแสงโพรงสั่นพ้องแหวน
704 การศึกษาผลของการอบชุบและการเติมโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กหล่อ 25wt%Cr-3wt%C
705 ผลของการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของโลหะอะลูมิเนียมผสมหล่อ
706 การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320
707 การแก้ปัญหาศักย์บ่อคู่ในทางควอนตัมโดยใช้วิธีดีเอสเอ็ม
708 ผลของอัตราส่วน Zr:Ti ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และค่าความแข็งจุลภาคแบบวิกเกอร์ของเซรามิก PZT
709 การสร้างแบบจำลองขยายตัวแบบกำลังด้วยผลการสังเกตการณ์ทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์
710 การเตรียมเซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนตด้วยวิธีการเผาไหม้
711 ผลของอุณหภูมิในการเผาที่มีต่อวิวัฒนาการของเฟสและสัณฐานวิทยาของเซรามิกแคลเซียมเซอร์โคเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
712 การเตรียมเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนตด้วยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้
713 การเตรียมเซรามิกแบเรียมสตอนเชียมเซอร์โคเนตไททาเนตโดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งและวิธีการเผาไหม้
714 การหาคำตอบสำหรับปัญหาอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปสำหรับการส่งวิภัชนัย
715 สเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ตามวัฏจักรดวงอาทิตย์
716 การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของแผงโซ่ล่าร์เซลล์ที่มีการติดตั้งครีบระบายความร้อน
717 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปของชุดทดลองเรื่องการนำความร้อนของวัตถุ
718 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดและปริมาณยาชาที่ได้รับโดยการฉีดเฉพาะที่ (Local) และฉีดบริเวณกลุ่มประสาท (Never plexus) ของการทำหลอดเลือดเทียม (Vascular Access) ฯ
719 การแสดงออกของ outer membrane proteins โดยเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ในสภาวะที่สร้างไบโอฟิล์ม
720 คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
721 การประยุกต์ใช้จีเนติกอัลกอริทึมเพื่อการจัดบรรจุภัณฑ์ลงในตู้สินค้า
722 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในระบบโฟลอินเจคชันสำหรับเพิ่มความเข้มข้นสังกะสีในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เรซินแอมโบไลท์เอ็กเอดี-4
723 ระบบบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
724 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
725 การศึกษาความชุกของโรคภูมิแพ้ของประชากรเด็กในจังหวัดพิษณุโลก
726 ระดับของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศในจังหวัดพิษณุโลก และความสัมพันธ์กับภาวะหอบหืดเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2552
727 โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไล์ สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
728 การพัฒนาวิธีตรวจคุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาด้วยเทคนิค Fourier
729 เฟรมเวิร์คสำหรับการประเมินการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนแต่ละคน
730 การลดต้นทุนโลจิสต์ติกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ
731 การพัฒนาชุดเครื่องมือสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิส เพื่อนำไปใช้ในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 2 ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
732 การพัฒนาวิธีการหาปริมาณเอทานอลในแอลกอฮอล์สำหรับการผลิตแก๊สโซฮอร์และสุรากลั่นโดยวิธีสเปคโตรโฟโตเมตรี
733 ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการบริการปัจจัยเอื้อด้านการเรียนการสอน
734 ความรู้และทัศนคติของผู้ดูแลต่อเด็กสมองพิการ
735 การศึกษาการจ่ายยาและการให้คำแนะนำเมื่อส่งมอบยากลุ่มเรตินอยด์ชนิดทาภายนอกสำหรับรักษาสิวจากร้านยาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
736 การศึกษาการหลั่ง chemokine ของเซลล์ keratinocyte ผ่าน toll-like receptor 2 ด้วยเชื้อ Propionibacterium acnes
737 วิวัฒนาการสวนสาธารณะไทยจากการออกแบบของศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) เดชา บุญค้ำ
738 การศึกษาการปราศจากเชื้อของเข็มกรอฟันที่นำกลับมาใช้ใหม่ในคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก
739 โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "การจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา"
740 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในประเทศ ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
741 การตัดสินใจเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมกับนิสิตทันตแพทย์ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
742 ผลกระทบของสารเคลือบผิวและระยะเวลาระหว่างขั้นตอนการบูรณะและขัดแต่งวัสดุต่อรอยรั่วซึมตามขอบของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปลงด้วยเรซิน
743 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง"การเขียนโครงการวิจัยสถาบัน"
744 การเผยแพร่ผลการวิจัยของนิสิตทันตแพทย์
745 แบบจำลองการแพร่ระบาดของการสูบบุหรี่
746 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวกล้องเสริมโปรไบโอติก
747 โครงการพัฒนางานวิจัยโดยอาศัยแหล่งทุนภายนอก
748 ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
749 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยและวิชาการ
750 วารสารวิศวกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
751 ทุนสนับสนุนประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
752 เงินรางวัลการเสนอผลงานวิจัย
753 โครงการสัมมนาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
754 โครงการจัดซื้อเอกสารเพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
755 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่
756 โครงการจัดการความรู้ KM ด้านวิจัยและสถาปัตยกรรม
757 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยแก่คณาจารย์และนิสิต
758 การทดลองเพื่อศึกษาปรากฎการณ์นาโนวิทยา รายวิชานาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิหส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
759 โครงการทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
760 โครงการแนะนำรูปแบบและวิธีการเขียนสารนิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
761 โครงการสัมมนาอาจารย์บัณฑิตศึกษา
762 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
763 โครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
764 โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
765 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดูงานฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
766 โครงการอบรมการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการทำโครงการวิจัยสถาบัน
767 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพศศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
768 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การคิดเชิงบวก การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
769 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมคุณภาพทางรังสี
770 ความสัมพันธ์และการใช้สารชีวภาพของหัวใจและหลอดเลือดร่วมกันในการจำแนกกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
771 การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชียาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
772 การประเมินการใช้ยาที่มีมูลค่าการใช้สูงในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
773 การพัฒนานโยบายและระบบการติดตามค่าใช้จ่ายด้านยา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
774 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครสวรรค์
775 การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบพลูต่อเซลล์สร้างเม็ดสี
776 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนโซม์แซนทีนออกซิเดสในไหมข้าวโพด
777 ผลของการรับประทานยาเด็กซาเมธาโซนก่อนการผ่าตัดฟันกรามคุดล่างต่ออาการปวดและบวมหลังผ่าตัด
778 การวัดความหนากระดูกขากรรไกรล่างด้านลิ้นบริเวณฟันกรามใหญ่ในอาจารย์ใหญ่
779 การศึกษาผลของยา Midazolam (Dormicum)ในการก่อให้เกิดสภาวะสงบ ลดความวิตกกังวล และความเจ็บปวดของผู้ป่วยในการผ่าตัดฟันคุด ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
780 การแสดงของโปรตีนที่เหนี่ยวนำการสร้างเอนไซม์เอกซ์ตร้าเซลลูลาร์แมตทริกซ์เมทัลโลโปรตีนเนสและเอนไซม์แมตทริกซ์เมทัลโลโปรตีนเนส-สองในเนื้องอกเคอราโทซีสติก โอดอนโตเจนนิก
781 การศึกษาการจัดการเกี่ยวกับการระงับอาการปวดที่เกิดในบริเวณช่องปากและใบหน้า ของโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
782 การศึกษาไบโอทรานส์ฟอร์มเมชันของสารประกอบสเตียรอยด์โดยใช้เซลล์แบคทีเรีย
783 การศึกษาความคงตัวของแป้งอะคริลาไมด์เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด
784 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบเอว เส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพกและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
785 การศึกษาการแสดงออกของโปรตีน LipL32 ในเชื้อเลพโตสไปราสายพันธุ์ที่ก่อโรคและไม่ก่อโรค
786 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องเก็บล้างเม็ดเลือด
787 การผลิตสื่อ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนมาตรวจเลือดและปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
788 ผลของ CD95 ต่อการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในพาหะธาลัสซีเมีย (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี)
789 สไลด์เลือดแบบถาวรเพื่อใช้ในการเรียนโลหิตวิทยาของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์
790 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์
791 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเลี้ยงแบบต่างๆ ต่อประสิทธิภาพการผลิตของโคเนื้อบราห์มัน-พื้นเมือง
792 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบระหว่างมิเนอรัลไตรออกไซด์ แอกกริเกตและพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ในประเทศไทย
793 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของ ซิงค์ออกไซด์ยูจีนอลซีเมนส์ชนิดนาโนกับซิงค์ออกไซด์ยูจีนอลซีเมนต์ชนิดปกติ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ISO 6876
794 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของ ซิงค์ออกไซด์ยูจีนอลซีเมนส์ชนิดปกติ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ISO 6876
795 ประสิทธิภาพของฟลูออไรด์ในรูปขอสารละลายโซเดียมฟลูออไรด์และวัสดุบูรณะฟันกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์
796 เปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกายภาพของไหมเย็บแผลมาตรฐานขนาด 3-0 กับไหมไทยพันธุ์ผสม
797 อัตราความชุกของการเกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาท ภายหลังการผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สาม ในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
798 ผลของหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลต่อการลดกลิ่นปาก
799 การศึกษาทางคลินิกเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ของแปรงสีฟัน 2 ชนิด
800 การพัฒนาวิจัยระบบพลังงานทดแทนภายในสวนพลังงาน
801 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการสกัดดีเอ็นเอของกล้วยไม้สกุลช้าง
802 การขยายพันธุ์หยาดน้ำค้าง (Drosera communis) ในหลอดทดลอง
803 การสำรวจกล้วยไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก
804 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547
805 โครงการศึกษากระบวนการและหลักการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
806 การพัฒนากฎการหยุดสืบค้นสำหรับอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
807 การตั้งตำรับและพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes
808 ระบบการเดินรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรแบบมัลติมิเดีย
809 การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาระบบแบบ Agile ในหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาระบบในองค์กร
810 การสกัดสารจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum) และการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
811 การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีน กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก โดยเทคนิคเดริเวทีฟ ซีโร-ครอสซิง สเปคโทรโฟโตเมทรี
812 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส-คัลเลอริเมตริกขนาดกะทัดรัดสำหรับการวิเคาระห์หาปริมาณแอลอฮอล์ในเครื่องดื่มที่มีแอลอฮอล์
813 การสังเคราะห์สารประกอบซิงค์ไฮดรอกซีสแตนเนตจากแร่แคสซิเทอไรต์โดยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอล
814 ผลเฉลยสำหรับหนึ่งคลาสของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นอันดับสี่
815 การพัฒนาระบบนำส่งยาลอยตัวชนิดหลายหน่วยโดยใช้สารทำให้เกิดก๊าซ
816 การเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มมูลค่ากระเทียมพันธุ์พื้นเมืองไทยด้วยซิลีเนียมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเทียมเสริมธาตุซิลีเนียม
817 ชุดทดสอบการหาปริมาณสารกำจัดวัชพืชพาราควอทตกค้างในเมล็ดธัญพืช ผัก และผลไม้แบบง่ายและเฉพาะเจาะจง
818 สมบัติเชิงความร้อนและการสังเคราะห์ของเหลวไอออนิกสำหรับใช้เป็นตัวกลางสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง(200-400 C)
819 อิทธิพลของ1-mcp ต่อคุณภาพและอายุการใช้งานของดอกมะลิสด
820 ประสิทธิภาพของระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซีเควนซ์ที่มีการเข้ารหัส
821 การประดิษฐ์อุปกรณ์ยึดจับคาสเซท สำหรับงานทางรังสีวิทยา
822 การประดิษฐ์แผ่นยางป้องกันรังสีของต่อมธัยรอยด์
823 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
824 การศึกษาการสร้างแอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินเอฟที่แยกจากเลือดสายสะดือเด็กไทย
825 การพัฒนาฐานข้อมูลของการไหลและการถ่ายเทความร้อนของของไหลในระดับนาโนและไมโครเมตร
826 โครงการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสามมติสำหรับงานออกแบบ
827 การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถกรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือตอนล่าง
828 การศึกษาชนิดพันธุ์กล้วยไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เชิงพาณิชในเขตภาคเหนือตอนล่าง
829 การศึกษาความชุกของภาวะกระดูกสันหลังคด ในนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้
830 การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียเบื้องต้นของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพในโครงการบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนมหาวิทยาลัยนเรศวรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
831 การเพิ่มจำนวนต้นของพืชสกุลกระเจียว Curcuma ecomata Craib. ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
832 การเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์โดยใช้หลักการปรับค่าความคลาดเคลื่อน
833 การศึกษาการเพาะพันธุ์และการแปลงเพศปลาสลิดโดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์
834 การศึกษารอยโรคอมีโลบลาสโตมาในกระดูกขากรรไกรในโรงพยาบาลพุทธชินราช
835 ผลของการเสริมสไปรูไลนาต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และระดับโปรตีนในซีรัมในปลานิลแดงแปลงเพศ
836 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ำ (10971) โดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนไหว
837 การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ตัวชี้วัดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
838 อิทธพลของตัวแปรฉีดขึ้นรูปที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกล
839 ศึกษาและคัดลอกลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชบูรณะ
840 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประมาณราคาและการบริหารการก่อสร้าง
841 โครงการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนของหลังคาอาคาร(RTTV)บ้านพักอาศัย
842 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด (Bulbophyllum affine Lindl.)
843 สเตรอยด์รีเซบเตอร์ที่จับได้ทั้งไอออนบวกและไอออนลบพร้อมกัน
844 ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าดิบแล้งอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
845 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroid ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
846 ระบบวินิจฉัยโรคออนไลน์โดยใช้การจัดการองค์ความรู้ด้วยการตัดสินใจแบบต้นไม้
847 ตัวตรวจจับและวัดความเร็วรถจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลก
848 เครื่องวัดและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีดแบบพกพา
849 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยการตรวจจับปริมาณเม็ดเลือดแดง
850 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยคลื่นไมโครเวฟ
851 สถานการณ์การวิจัยพลังงานมืด
852 สมบัติเชิงพีชคณิตและสมบัติเชิงเลขคณิตบางประการของระบบเลขโดดเหนือฟิลด์จำกัด
853 สมบัติเชิงพีชคณิตและสมบัติเชิงเลขคณิตบางประการของแนววิถีวัฏจักรที่คล้ายคลึงกับปัญหา 3x+1 ใน 2 มิติ
854 ชุดสำเร็จรูปสำหรับลดปริมาณแคลเซียม เหล็ก คลอไรด์ และไนเตรตไอออนในน้ำบริโภค
855 ความสัมพันธ์ของการสะสมสารหนูในดินและข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
856 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะขามเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์
857 ประสิทธิผลของการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิค STAD) เรื่องการหาค่ารากของสมการและพหุนามประมาณค่าในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
858 การพัฒนาการทดลองเสริมในรายวิชาฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
859 การพัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลระยะทางไกลสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์
860 การศึกษาและพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือโดยใช้หลักการ Beat Frequency Oscillator
861 การศึกษาสมรรถนะตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีการเก็บสะสมพลังงานความร้อนด้วยวัสดุเปลี่ยนเฟส
862 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา พื้นฐานการออกแบบกราฟฟิก
863 การใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประดิษฐ์ สำหรับงานคอนกรีต
864 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารกับชุมชนสำหรับนิสิตแพทย์เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพ
865 การศึกษาโครโมโซมผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในโรงพยาบาลพุทธชินราช
866 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำลายเชื้อของเข็มกรอฟันโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
867 การแสดงออกของเซมาโฟรินโฟร์ดีในเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ
868 ฤทธิ์การต้านเชื้อของน้ำยา 2.5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ในระยะเวลาการเก็บ 2 เดือน
869 การเปรียบเทียบสูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ : กรณีศึกษาขนมปังเค้กเนยและคุ้กกี้เนย
870 การสังเคราะห์สาร siloxane elastomer ที่มีหมู่ epoxy ที่สามารถควบคุมความเป็นขั้วได้
871 ประสบการณ์ 5 ปีแรกการผ่าตัดหัวใจ ณ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
872 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
873 การสังเคราะห์คอมโพสิทนาโนคาร์บอน-โซเดียมจากของผสมถ่านกัมมันต์กับโซเดียมไฮดรอกไซด์
874 การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง
875 ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของส่วนสกัดกากเมล็ดสบู่ดำ
876 การศึกษาเปรียบประสิทธิภาพของวิธีจีเนติกและวิธีพาร์ทิเคิลสวอมเพื่อจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรม
877 การประยุกต์ใช้วิธีการแอนท์คอลโลนีย์ออพติไมเซชั่น เพื่อการแก้ปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
878 ผลการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินเพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
879 ปัจจัยสำคัญที่มีผลในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ (งบประมาณเพิ่มเติม)
ปี พ.ศ. 2551
880 การศึกษาเวลางานคอนกรีตดาดผิวหน้าเขื่อนโดยการจำลอง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อย
881 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดทำและประเมินโครงการทางสถาปัตยกรรม
882 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม
883 โครงการวิจัย ผลิตและพัฒนาเชื้อเพลิงโดยใช้น้ำมันพืชจากธรรมชาติ
884 การศึกษาและพัฒนาสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยการปรับปรุงโครงสร้างจากส่วนสัดสกัดที่ได้จากต้นเพชรสังฆาต
885 การศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารในกลุ่มดีไฮโดรแอนนูลีน เพื่อนำมาประยุกตืใช้ในการก่อรูปของอัญรูปคาร์บอนชนิดคาร์บอนอัลโลโทป
886 การสังเคราะห์สารเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีนโดยเทคนิคโอลิโกเมอร์ไรเซชั่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษากลไกปฏิกิริยาการก่อตัวของอัลโลโทป
887 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับระบบประเมินการสอนของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
888 ผลของอุณหภูมิซินเตอร์ต่อสมบัติกายภาพ และโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกในระบบแคลเซียมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์
889 การออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบกระตุ้นและส่งผ่าน
890 เส้นทางรถจัดเก็บขยะ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
891 แบบจำลองโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนม กรณีศึกษา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)
892 ศึกษาสูตรที่เหมาะสมสำหรับการปรุงแต่งไวน์กระชายดำ
893 การศึกษาความผิดพลาดของการวิเคราะห์แบบเติมสารมาตรฐานโดยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
894 การพัฒนาปฏิบัติการแบบไมโครสเกลสำหรับเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
895 การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซธิลโคลีนเอสเทอร์เรสของอนุพันธ์ใหม่ของคูมาริน 2
896 ความสัมพันธ์ระหว่างกายวิภาคผิวกับภาพรังสีเอกซเรย์ของมือและข้อมือ
897 การสร้างเครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกบิน
898 ผลการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยหูฟังต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
899 การตรวจหาสารต้านเกล็ดเลือดที่มีฤทธิ์ยับยั้งตัวรับไฟบริโนเจนจากพืชในประเทศไทย
900 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การแสดงออกของ AchE mRNA และ COX mRNA ในเซลล์เพาะเลี้ยงของเซลล์ประสาท
901 ผลของน้ำหนักโมเลกุลของไตรเมธิลไคโตซานต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังจากการให้วัคซีนทางจมูก
902 อิทธิพลของอุณหภูมิในการเผาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเฟสและสมบัติของเซรามิกเลดแบเรียนเซอร์โคเนต
903 การพัฒนาอุปกรณ์กรองน้ำสำหรับดูดซับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ำกระด้างจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
904 การออกแบบวงจรหาค่าสูงสุดและวงจรหาค่าต่ำสุดสำหรับสัญญาณอินพุตแบบหลายสัญญาณ บนพื้นฐานของวงจรสายพานกระแส
905 การศึกษาผลของ Fluorinated Additives ที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพของ Liquid Crystals
906 การพัฒนาและการทดสอบภาคสนามเครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
907 การเตรียมพอลิเอสเตอร์พอลิออลจากขวดเพทที่ใช้แล้วสำหรับพอลิยูริเทน
908 สัมมนาการวิจัย เรื่อง การพัฒนา Pneumococcal Vaccine และหัวข้องานวิจัยด้าน Health Economics
909 การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ Propionibacterium acnes (งบประมาณเพิ่มเติม)
910 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประสานงานวิจัยมืออาชีพ
911 พัฒนาเว็บข้อมูลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
912 พัฒนาคู่มืองานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
913 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
914 การศึกษาผลของ pseudoephedrine (Actifed) ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อความหนาแน่นของ glutamate/NMDA receptor ในสมองหนู
915 โครงการกระจายของภาวะภูมิแพ้ ระดับภูมิแพ้ในเลือดเปรียบเทียบกับระดับเซลล์ eosinophils ในประชากรสุโขทัย
916 โครงการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
917 การประเมินความต้องการและความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรและกิจกรรมของคณะฯ
918 การศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพของพืชในสกุลเสลา
919 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) ในอากาศในเขตเทศบาล นครพิษณุโลก
920 การผ่าตัดรักษาหัวใจสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะซืมเศร้าในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไม่ได้เป็นแต่กำเนิด
921 ติดตั้งเครื่องทำน้ำหล่อเย็นและอุปกรณ์ประกอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่องผ่าน(TEM)พร้อมอบรมการใช้งาน
922 การแสดงออกของ Interleukin (IL) – 17 ของ T – cell
923 การศึกษาผลกระทบของแคดเมี่ยมต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลพยาธิวิทยาและโครงสร้างเซลล์โดยละเอียดในอัณฑะหนูท้องนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม เพื่อใช้เป็นดัชนีชีวภาพในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมในอำเ
924 การประชุมสัมมนาเรื่อง "การเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์"
925 ความแม่นยำในการตรวจหาโรคปริทันต์และรอยโรครอบปลายรากฟันของภาพที่แสกนจากภาพรังสี
926 โครงการประชุมสัมมนา "ผลงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6"
927 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฟันกรามคุดล่างซี่สุดท้าย (Impacted Mandibular Third Molar) และเส้นประสาท inferior alveolar จากภาพถ่ายรังสีพานอรามิค เพื่อนำมาใช้เป็นตัวทำนาย (predictor) การเผยผึ่งของเส้นประสาท inferior alveolar หลังการถอนฟัน
928 การศึกษาการผลิตเทสโทสเตอโรนจากไฟโตสเตอรอลด้วยเชื้อจุลินทรีย์
929 การพัฒนาตำรับไมโครอิมัลชันสำหรับการนำส่งคีโตโพรเฟนทางผิวหนัง
930 การวิเคราะห์คลอไรด์ ไนไตรต์และไนเตรตไอออนด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
931 เตาหลอมโลหะสำหรับงานหล่อแบบอินเวสเมนต์
932 โครงการวิเคราะห์หลักการองค์ประกอบศิลป์
933 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีดนลิกของสารสกัดจากใบมะยม
934 โครงการทุนสนับสนุนพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
935 โครงการสัมมนาการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญากับการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
936 อิทธิพลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและการเปลี่ยนเฟสของเซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนต
937 โครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
938 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / มหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
939 การศึกษาด้านทัศนศาสตร์ สำหรับการตั้งกล้องโทรทรรศน์ ณ เขาสมอแครง
940 วงจรควอคดราเทอร์ออสซิลเลเตอร์ในแบบแรงดันและแบบกระแส
941 การประมาณค่าความแปรปรวนด้วยการสุ่มซ้ำในแผนการสุ่มตัวอย่างซับซ้อนเมื่อมีข้อมูลสูญหาย
942 โครงการสร้างบทเรียนทบทวนวิชาสถิติวิเคราะห์1 ทางอินเทอร์เน็ต
943 การสร้างเตียงเพื่อรองรับผุ้ป่วยที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดระหว่างการทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน
944 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตต่ำในนิสิตหญิงสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
945 เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง แผนภาพเดอรืมาดตมและไมโอโตม
946 เรื่องการเปรียบเทียบผลของการจุ่มแช่ในถังน้ำแข็งผสมน้ำกับการนวดด่วยก้อนน้ำแข็งต่อแรงบีบมือสูงสุด
947 รูปแบบกิจกรรมพัฒนานิสิตที่พึงประสงค์
948 การศึกษาค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และเส้นรอบต่อรอบสะโพก เปรียบเทียบกับปริมาณร้อยละไขมันในร่างกายเพื่อบ่งชี้ภาวะโรคอ้วน
949 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล กลุ่มอ้างอิงต่อวิชาชีพพยาบาลกับแนวโน้มการเลือกเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง
950 การวิเคราะห์ระบบบริการพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
951 ปริมาณรังสีดูดกลืนที่ผิวผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดของโรงพยาบาลภายในจังหวัดพิษณุโลก
952 การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพเอกซเยร์ทรวงอกสำหรับผู้ป่วยรถนั่ง
953 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รังสีรักษาระยะใกล้
954 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก
955 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เวชศาสตร์นิวเคลียร์ของต่อมธัยรอยด์
956 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีของกระดูกกระโหลกศีรษะ
957 การควบคุมคุณภาพของเครื่องอัลตร้าซาวน์ของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
958 การวัดความดำของภาพถ่ายทางรังสีโดยวิธีการดูด้วยตาเปล่า
959 การหาปริมาณณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนที่ตกค้างในตัวอย่างน้ำโดยวิธีแก็สโครมาโทกราฟี
960 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2549 ต่อการบริการตรวจร่างกายของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
961 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดและปริมาณยาชาที่ได้รับโดยการฉีดเฉพาะที่ (Local) และฉีดบริเวณกลุ่มประสาท (Nerve plexus) ของการทำหลอดเลือดเทียม (Vascular Access) ในผู้ป่วยที่เข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันวิจ
962 ผลของอุณหภูมิการเผาผนึกที่มีต่อสมบัติของสารประกอบแบบเรียมไอรอนนีโอเบต
963 การสร้างอุปกรณ์ช่วยสอน เรื่อง กริดทางรังสี
964 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด 8-HYDRO-2 - deoxyguanosine จากปัสสาวะ ระหว่างผู้ป่วยเบาหวานและผู้มีสุขภาพดี
965 การเปรียบเทียบผลของสารสกัดโพลีฟีนอลในชาเขียวใบหม่อนและน้ำยาบ้วนปาก คลอร์เฮกซิดีน ต่อการเจริญของเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ (ในห้องปฏิบัติการ)
966 การคัดเลือกจุลชีพเพื่อใช้ในปฏิกิริยา side-chain cleavage ของไฟโตสเตอรอล
967 สารสกัดเซลลูโลสจากไผ่เพื่อใช้เป็นสารช่วยตอกโดยตรงในตำรับยาเม็ด
968 การผลิตโปรตีนส่วนผิวนอก (LipL32) ของเชื้อเลพโตสไปราโดยวิธีพันธุวิศวกรรม
969 การติดตามคุณภาพบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543-2546
970 ความชุกของยีนที่ดื้อยา Methicillin และยีนสร้างสารพิษของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกำแพงเพชร
971 การตรวจหาสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส
972 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาสุนทรียศาสตร์
973 การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสง
974 ลำดับอิชิกาวา สำหรับฟังก์ชันที่ไม่ได้ส่งไปตัวเอง ที่เป็นแอสซิมโตติก คอซี่-นอนเอกซ์ซีบ
975 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลเบิร์ต
976 การสำรวจความพร้อมของนิสิตต่อการเรียนภาคปฏิบัติการที่ห้องปฎิบัติการเคมีภายภาพของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
977 การตรวจวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในเขม่าปืนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และอุปกรณ์วิเคราะห์รังสีเอ็กซ์ เพื่อหาความแตกต่างของกระสุนปืนแต่ละชนิด
978 การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร
979 การจัดระบบพฤติกรรมการเรียนพึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์
980 การออกแบบชุดทดสอบภาคสนามขนาดเล็กสำหรับการตรวจสอบฟอสเฟต ไนเตรทแลพไอร์อน และการศึกษาสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในกว๊านพะเยาและบึงบอระเพ็ด
981 การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชวงศ์กระดังงาในพื้นที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
982 การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากขนุน
983 ระบบตรวจวัดสภาพความเป็นกรด-เบสของน้ำแบบต่อเนื่องพิสัยไกล
984 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารพิเพอรีนจากพริกไทยดำเพื่อพัฒนาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
985 ระบบการลงเวลาและประเมินผลการสอบด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดผ่านเครือข่าย
986 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
987 การตั้งตำรับและพัฒนาแผ่นแปะผิวบริเวณใบหน้าผสมสารสกัดจากผลมะขาม
988 การพัฒนาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยสำหรับการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต
989 วิธีการประเมินค่าแบบหนืดชนิดใหม่สำหรับการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิบานาค
990 ระบบค้นหาสถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแบบสามมิติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
991 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / มหาบัณฑิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
992 การจัดทำคลังข้อสอบ สำหรับ รายวิชา 001141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
993 การประเมินกรรมวิธีการแช่แข็งเซลล์สำหรับโครงการจัดตั้งหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
994 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก
995 การพัฒนาเทคนิคใหม่ของ Phonetic Base Name Matching Algorithms เพื่อเป็นทางเลือกในระบบตั้งชื่อไทย
996 การพัฒนาระบบนำส่งยานาโนพาร์ติเคิลโดยใช้โพลีเมอร์ที่ละลายได้ดีในน้ำ
997 การศึกษาองค์ประอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกของต้นเปล้าใหญ่
998 การศึกษา polymorphism ของยีน NMDA receptor 2B ในผู้เสพยาเสพติด
999 ศึกษาการเตรียมกร๊าฟโคพอลิเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลตบนเส้นใยกล้วยโดยการใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาระบบรีดอกซ์
1000