ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพล ทองมา 15
2 สมปอง สรวมศิริ 9
3 ทองเลียน บัวจูม 7
4 ประสาทพร กออวยชัย 6
5 สิทธิสิน บวรสมบัติ 5
6 ธนรักษ์ เมฆขยาย 5
7 พัชรี หล้าแหล่ง 5
8 จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 5
9 สุเนตร สืบค้า 4
10 ฐิตินันท์ รัตนพรหม 4
11 ดริญญา มูลชัย 4
12 ยุทธนา สว่างอารมย์ 4
13 ชนิตา พันธุ์มณี 4
14 วรวรรณ เพชรอุไร 4
15 เริงชัย ตันสุชาติ 4
16 วิจิตรา แดงปรก 4
17 นำพร ปัญโญใหญ่ 4
18 นิศาชล ลีรัตนากร 4
19 อำนาจ รักษาพล 4
20 ปณิดา กันถาด 4
21 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 4
22 สุรชัย กังวล 4
23 ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 3
24 กฤษดา ภักดี 3
25 ชูศักดิ์ จันทนพศิริ 3
26 พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ 3
27 จงกลณี เกิดพิบูลย์ 3
28 ดลยา ไชยวงศ์ 3
29 มนตรี สิงหะวาระ 3
30 อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 3
31 วินิตรา ลีละพัฒนา 3
32 ไพศาล กาญจนวงศ์ 3
33 เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ 3
34 บัวเรียม มณีวรรณ์ 3
35 วีรชัย เพชรสุทธิ์ 3
36 ติณณ์นกฤต พลไทย 3
37 วินัย บังคมเนตร 3
38 อัชญา ไพคำนาม 3
39 พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ 3
40 สุภาพร แสงศรีจันทร์ 3
41 ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย 3
42 กมลวรรณ ศุภวิญญู 3
43 วศิน เจริญตัณธนกุล 3
44 ชลดรงค์ ทองสง 3
45 ไพโรจน์ ศิลมั่น 3
46 รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ 2
47 น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล 2
48 ธรรญชนก คำแก้ว 2
49 ขนิษฐา เสถียรพีระกุล 2
50 ปานแพร เชาวน์ประยูร 2
51 มนฤทัย ไชยวิเศษ 2
52 สัญฌา พันธุ์แพง 2
53 เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 2
54 วราภรณ์ ปัญญาวดี 2
55 บุญทา ชัยเลิศ 2
56 ชยุตภัฎ คำมูล 2
57 อายุส หยู่เย็น 2
58 ปิยนุช จันทรัมพร 2
59 ยุทธการ ไวยอาภา 2
60 กิตติพงษ์ ทิพยะ 2
61 ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2
62 สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 2
63 ประภากร ธาราฉาย 2
64 ตรีชฎา สุวรรณโน 2
65 ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 2
66 น้ำฝน รักประยูร 2
67 แสนวสันต์ ยอดคำ 2
68 เสมอขวัญ ตันติกุล 2
69 เกรียงไกร ราชกิจ 2
70 ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล 2
71 พหล ศักดิ์คะทัศน์ 2
72 สมพร มีแสงแก้ว 2
73 ประพันธ์ จิโน 2
74 ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร 2
75 อุทุมพร กันแก้ว 2
76 อรทัย ดุษฎีดำเกิง 2
77 อรจนา แสนไชยจันทรประยูร 2
78 ภัทริกา มณีพันธ์ 2
79 วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร 2
80 กัลย์ กัลยาณมิตร 2
81 สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร 2
82 วราภรณ์ ดวงแสง 2
83 นลิน วงศ์ขัตติยะ 2
84 ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 2
85 ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ 2
86 หยาดฝน ทนงการกิจ 1
87 กนิษฐา สนเผือก 1
88 เสกสรร สงจันทึก 1
89 วาสนา สุขกุล 1
90 มนสิชา อินทจักร 1
91 สิริวัฒน์ สาครวาสี 1
92 รัชดาภรณ์ ปันทะรส 1
93 ปรีดา นาเทเวศน์ 1
94 สมชาย อารยพิทยา 1
95 วราภรณ์ งามสมสุข 1
96 กีรติ ตระการศิริวานิช 1
97 ชนันท์ ราษฎร์นิยม 1
98 นักรบ นาคประสม 1
99 พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ 1
100 ทิพาพร คำแดง 1
101 อัครินทร์ อินทนิเวศน์ 1
102 กาญจนา นาคประสม 1
103 สมบูรณ์ ระดม 1
104 มาณวิน สงเคราะห์ 1
105 อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ 1
106 วัชรียา บำรุงคีรี 1
107 กฤดา ชูเกียรติศิริ 1
108 จอมสุดา ดวงวงษา 1
109 นราภรณ์ ขันธบุตร 1
110 พรทิพย์ คำดี 1
111 เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ 1
112 ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 1
113 มัลลิกา ราชกิจ 1
114 ชัช พชรธรรมกุล 1
115 ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ 1
116 ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 1
117 ย์สมหมาย วังอนุสรณ์ 1
118 ฐิติมา ศรีพร 1
119 วารี ระหงษ์ 1
120 ยงยุทธ ข้ามสี่ 1
121 ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 1
122 ชลลดา เลิฟ 1
123 สมหมาย วังอนุสรณ์ 1
124 สุนทร คำยอด 1
125 อรุณี คงดี 1
126 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข 1
127 สุมิตร ชัยเขตร์ 1
128 ดวงนภา สุขะหุต 1
129 วิรันธชา เครือฟู 1
130 วัลภา ลิ่มสกุล 1
131 วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1
132 บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง 1
133 นิคม มูลเมือง 1
134 สมคิด ดีจริง 1
135 วารุณี ศิริจรจารุ 1
136 เยาวลักษณ์ คงธรรม 1
137 พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย 1
138 พัฒนพงศ์ เทียนชัย 1
139 อัมรินทร์ คีรีแก้ว 1
140 พัชรินทร์ สารมาท 1
141 ปราโมช ศีตะโกเศศ 1
142 กรผกา อรรคนิตย์ 1
143 วิชชุดา เอื้ออารี 1
144 ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ 1
145 ปารณีย์ นาวงษ์ 1
146 ลัดดา จิตตคุตตานนท์ 1
147 พัชรินทร์ สุภาพันธ์ 1
148 มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ 1
149 สถาพร แสงสุโพธิ์ 1
150 วิไลพร นามวงค์ 1
151 กรกช เจริญทรัพย์ 1
152 โสพิน โตธิรกุล 1
153 อุดมวิทย์ นักดนตรี 1
154 พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ 1
155 อภิชาติ หมั่นวิชา 1
156 ยุพเยาว์ คบพิมาย 1
157 ดำรง ลีนานุรักษ์ 1
158 ภานาถ แสงเจริญรัตน์ 1
159 อุทัยวรรณ ศรีวิชัย 1
160 อนันต์ ปินตารักษ์ 1
161 ชุดาภัค ชัยชมพู 1
162 ชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ 1
163 บัญชา ทองมี 1
164 อัจฉรา แกล้วกล้า 1
165 ณัฐวุฒิ ดุษฎี 1
166 สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ 1
167 กรรณิการ์ กาญจันดา 1
168 วรัญญู รีรมย์ 1
169 ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ 1
170 กฤตาณัฐ ศรีประภา 1
171 รุ่งทิพย์ กาวารี 1
172 จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ 1
173 ภาสกร เรือนนาค 1
174 ฐิติพรรณ ฉิมสุข 1
175 ทวิช เตี่ยไพบูลย์ 1
176 นภัสถ์ จันทร์มี 1
177 สุจิตรา รตนะมโน 1
178 วิวัฒน์ หวังเจริญ 1
179 จตุรภัทร วาฤทธิ์ 1
180 ธานินทร์ แตงกวารัมย์ 1
181 ชลลดา ชะโลมกลาง 1
182 อดิศร คันธรส 1
183 นงคราญ คำวิชัย 1
184 สมโภชน์ โกมลมณี 1
185 เศรษฐา ศิริพินทุ์ 1
186 ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ 1
187 ธีรนุช เจริญกิจ 1
188 โสภณ ฟองเพชร 1
189 สิตา ชากฤษณ์ 1
190 จีราภรณ์ อินทสาร 1
191 ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 1
192 จิราภรณ์ อุ่นใจ 1
193 ประไพพรรณ กิ้วเกษม 1
194 วรุณสิริ สุจินดา 1
195 จิรายุ หาญตระกูล 1
196 มีนา ทาหอม 1
197 เกษราพร ทิราวงศ์ 1
198 นวนจันทร์ ทองมา 1
199 กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ 1
200 ธาตรี รอดชำนาญ 1
201 ณรงค์ โยธิน 1
202 รัตนา โพธิสุวรรณ 1
203 นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร 1
204 ประวิตร พุทธานนท์ 1
205 วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 1
206 สิริยุพา เลิศกาญจนาพร 1
207 วีระพล พิลาบุตร 1
208 ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 1
209 จิรดา วุฑฒยากร 1
210 ธวัฒน์ สร้อยทอง 1
211 กฤษดา พงษ์การัณยภาส 1
212 ปริยาณี หอมสุวรรณ 1
213 บงกชมาศ เอกเอี่ยม 1
214 มธุรส สว่างบำรุง 1
215 วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ 1
216 ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น 1
217 พิชัย สมบูรณ์วงศ์ 1
218 ภิญโญ ผลงาม 1
219 จักรพงษ์ ไชยวงศ์ 1
220 ณัฐพร จันทร์ฉาย 1
221 นรินทร์ ทองวิทยา 1
222 วีร์ พวงเพิกศึก 1
223 วิชาญ คงธรรม 1
224 ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ 1
225 วีรภรณ์ โตคีรี 1
226 รัชฎา ศีตะโกเศศ 1
227 ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 1
228 รจนา อุดมรักษ์ 1
229 มุทิตา ซิงห์ 1
230 ทุเรียน ทาเจริญ 1
231 สุคนธ์ทิพย์ บุญวงค์ 1
232 สายสกุล ฟองมูล 1
233 จิณาภา ใคร้มา 1
234 ศุภธิดา อ่ำทอง 1
235 ศิริโสภา อินขะ 1
236 จุฑามาส เพ็งโคนา 1
237 ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 1
238 กฤษตธี สุนันตา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 89
4 2555 40
5 2554 92
6 2553 50
7 2552 42
8 2551 47
9 2550 60
10 2549 8
11 2548 5
12 2543 1
13 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสำรวจแรงจูงใจ เจตคติ และความวิตกกังวล ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาแนวทางการนำความร้อนจากกระบวนการทำปุ๋ยหมักมาใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2556
3 คุณลักษณะการอบแห้งใบโหระพาด้วยลมร้อนและคลื่นไมโครเวฟ
4 การพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
5 เสถียรภาพของระบบลอร์
6 การผลิตน้อยหน่าผงโดยการทำแห้งแบบโฟม-แมท
7 การศึกษาผลกระทบของระบบการคงรูปน้ำยางธรรมชาติต่อการทนแรงดัดและการทนต่อการบ่มเร่งของวัสดุผสมชีวมวลที่ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสาน
8 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลจากชานอ้อยโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด
9 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดทางการเกษตรแบบไร้สาย สำหรับระบบเกษตรแม่นยำ
10 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากมะเกี๋ยงด้วยกระบวนการหมักแบบกึ่งต่อเนื่อง
11 อิทธิพลของรำสกัดน้ำมันต่อสมบัติของโฟมยางธรรมชาติ
12 การประยุกต์ใช้น้ำยางข้นไร้แอมโมเนียในการผลิตถุงมือแม่บ้าน
13 การประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสในลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
14 การศึกษาการกระจายตัวของลมร้อนของการอบแห้งลำไยในตู้อบแบบคอนเทนเนอร์
15 ความแตกต่างของสมบัติทางวิสโคอีลาสติกระหว่างถุงมือยางทางการแพทย์ที่อบด้วยเครื่องอบวัลคาไนซ์ยางแบบอินฟาเรดร่วมกับลมร้อน
16 ศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมของสีไวน์มะเกี๋ยงในระหว่างกระบวนการหมัก
17 การใช้ไมโครเวฟในการช่วยสกัดสารเบต้าแคโรทีนจากฟักข้าว
18 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
19 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
20 การประยุกต์ใช้การเรียนการสอนโดยใช้โครงการ (Project-Based Instruction) ในรายวิชา พท. 480 การสัมมนาทางวิชาการทางการท่องเที่ยว โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) ของนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
21 การประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียงลำดับเหตุการณ์ (Timeline Activity) ในรายวิชา พท 332 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
22 การศึกษาการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
23 การพัฒนาเครื่องสีข้าวแบบแกนเหล็กสำหรับข้าวเมล็ดยาว
24 กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนบ้านป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
25 การรวมกลุ่มเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
26 การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
27 การประเมินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
28 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
29 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
30 เครือข่ายความร่วมมือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มการท่องเที่ยว ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
31 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในรายวิชา บช161 การบัญชีการเงิน โดยใช้ Exam Online
32 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนบ้านป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
33 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชา กง 201 การเงินธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
34 การฝึกกระบวนการคิดของนักศึกษาด้วยการตั้งโจทย์จากนักศึกษาเองในรายวิชา บช311 การบัญชีบริหาร
35 วิเคราะห์ความสามารถในการแก้โจทย์ กรณีศึกษาโดยใช้เทคนิค KWDL ใน วิชา กต 200 กลยุทธ์การตลาด
36 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสื่อสารแบบ face to face และแบบ online ในวิชา กจ 304 สถิติธุรกิจ
37 การพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในวิชา กจ 306 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน นักศึกษาสาขาการจัดการชั้นปีที่ 4
38 การแก้ปัญหานักศึกษาตกค้างวิชา บช 411 การบัญชีชั้นสูง 2 ด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่ม
39 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง งบกระแสเงินสด ในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชั้นที่ 2
40 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา สธ 311 การวิเคราะห์และออกแบบทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
41 การกระตุ้นการสร้างนิสัยรับผิดชอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม วิชา สธ 211 ระบบสื่อประสมสำหรับธุรกิจ
42 รูปแบบการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันของการทำงานกลุ่ม ในรายวิชา สธ 306 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
43 Application of Challenge-Based Learning in International Business Course.
44 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนโดยใช้แบบทดสอบย่อยก่อนการเรียนในวิชา กต 200 กลยุทธ์การตลาดภาคเรียนที่ 2/2555
45 การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ด้วย Social network วิชา สธ 319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานธุรกิจ
46 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่
47 การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยตัวเองผ่านเพลง
48 การศึกษาผลการใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนังและการย่อยได้ของโภชนะในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
49 การใช้สมุนไพรในการกำจัดพยาธิภายในของไก่พื้นเมือง
50 วิธีการพยากรณ์ร่วมที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่
51 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของสารแบเรียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ที่เจือด้วยซิงค์- และเซอร์โคเนียม- เพื่อใช้เป็นวัสดุแม่เหล็กถาวร
52 ทัศนคติทางสังคมของชุมชนภาคเหนือที่มีต่อการเผาขยะมูลฝอยในบริเวณที่อยู่อาศัย
53 การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาแบบแผน ของนักศึกษาจีน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
54 การเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา ที่มีความฉลาดทางอารมณ์และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน
55 แนวทางการพัฒนาชีวิตเชิงวิถีธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
56 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมในจังหวัดแพร่
57 ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้นำท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
58 ความต้องการในการเข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักท่องเที่ยวชุมชนเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
59 ผลการลดอุณหภูมิด้วยน้ำเย็นและกรดอินทรีย์บางชนิดต่อการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาของ ผลลำไยสดพันธุ์ดอ
60 การศึกษาทบทวนพืชเผ่าเวอร์โนนิอีวงศ์ทานตะวันในประเทศไทย
61 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเบียร์ด้วยข้าวโพดเพาะงอก
62 ความหลากหลายของเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชสกุลฮ่อม และการผลิตสารปฏิชีวนะ
63 การศึกษารูปแบบช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชีววิถี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
64 การพัฒนาแบบจำลองต้นทุนสินค้าเกษตร
65 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและและความพึงพอใจทางการเรียน สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดกลุ่มทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง
66 การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา ศศ ๔๗๖ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
67 ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
68 การเพิ่มความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยยกตัวอย่างการวิจัยเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาตร์
69 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๒ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
70 การเพิ่มความเข้าใจของนักศึกษาในการเรียนวิชา ศศ ๔๒๓ การวิเคราะห์เศรษฐมิติของอนุกรมเวลาและการพยากรณ์เศรษฐกิจโดยใช้กรณีตัวอย่าง
71 การเพิ่มความเข้าใจและความพึงพอใจของนักศึกษาวิชา ศศ ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์ประกันภัย โดยการบรรยายร่วมกับการใช้กรณีศึกษา
72 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
73 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
74 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
75 การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตในปาล์มน้ำมัน 3 สายพันธุ์
76 การเลี้ยงลูกปลาดุกผสมด้วยระบบตะกอนชีวภาพ
77 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
78 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์และการวางแผนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์: กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
79 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวของชาวนาโดยใช้แรงงานคนเปรียบเทียบกับเครื่องเกี่ยวนวด และจุดคุ้มทุนของเครื่องเกี่ยวนวด ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
80 การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาใช้ในการปรับปรุงสภาพดินทรายใกล้ทะเลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
81 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
82 การเพิ่มอัตรารอดในการอนุบาลปูม้าระยะวัยอ่อน
83 ผลของระยะเวลาในการตากแดดต่อความเค็มและปริมาณธาตุอาหารในตะกอนเลนขี้กุ้งที่ระดับความลึกต่างๆ
84 พฤกษเคมี ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสาหร่ายเตา
85 การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 25555
86 การสำรวจและจัดทำข้อมูลพรรณไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
87 การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบส่องสว่างในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
88 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ
89 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
90 เปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตในโคลนปาล์มน้ำมัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางธุรกิจกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโฮมสเตย์การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2555
92 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียดในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
93 ตำนานเมืองแกน : จากตำนานสู่การพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบัน
94 ศักยภาพในการจัดการธุรกิจไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่
95 การจัดการช้างเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมืองกื้ด ตำบลกื้ดช้างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
96 The 7 Green Tourism Concepts in Maetang Elephant Park Chiang Mai Province, Thailand.
97 Enhancing the Revisit Intention for Volunteer Tourist in Upper Northern, Thailand.
98 การศึกษาการใช้แหนหมักเป็นแหล่งอาหารโปรตีoในอาหารไก่พื้นเมือง
99 การประยุกต์ใช้งานเว็บบล็อก(webblog) เพื่อการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
100 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
101 คุณค่าทางอาหารและการย่อยได้ของโภชนะในเปลือกลำไยและฟางข้าวอบยูเรีย
102 การพัฒนาชุดอุปกรณ์สำหรับการศึกษาระบบการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศ : กรณีศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งสาหร่ายเตาด้วยวิธีการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศ
103 ผลของวิธีการให้อาหารระยะก่อนหย่านมต่อสมรรถภาพการผลิตลูกโคนม
104 โครงการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งชิ้นมะม่วงเพื่อขยายขนาดการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม
105 โครงการการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและความเข้มสนามไฟฟ้าต่อการเปลี่ยนแปลงค่าการนำไฟฟ้าของน้ำผลไม้ในระหว่างการให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค
106 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานและคุณสมบัติทางกายภาพของผักกาดหอมห่อโดยใช้การทำความเย็นด้วยห้องเย็น น้ำเย็นและสุญญากาศ
107 การตรวจจับและระบุตำแหน่งหางของกุ้งซูชิด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง
108 การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าสำหรับน้ำผลไม้ในระหว่างการให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค
109 อิทธิพลของสารก่อฟองต่อลักษณะการวัลคาไนซ์และสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์
110 การใช้ข้าวเป็นสับสเตรทเพื่อผลิตเอนไซม์อะไมเลสและโปรติเอสด้วย Aspergillus oryzae สำหรับใช้ในการหมักมิโซะ
111 การหาค่าเหมาะที่สุดของสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมันผสมแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติมโดยใช้เจเนติกอัลกอลิทึม
112 การออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง
113 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลผลิตมะแข่วนหลังจากการอบแห้ง
114 การศึกษาอิทธิพลของสารตัวเติมชนิดดูดซับกลิ่นต่อสมบัติเชิงกลของยางคงรูป
115 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาการตลาดสหกรณ์ กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) และชั้นปี 4 (หลักสูตรเทียบเรียน 2 ปี)
116 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3
117 การจดบันทึกเนื้อหาย่อเพื่อเตรียมสอบของนักศึกษารายวิชา ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
118 พฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อความสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา ศก 332 การตลาดเกษตร
119 การสร้างวินัยในการส่งงานตรงเวลาของนักศึกษารายวิชา ศศ 214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 โดยใช้สมุดสะสมลายเซ็นอาจารย์
120 ความสามารถในการตอบข้อสอบแบบอัตนัยของนักศึกษา
121 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชา ศศ 213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ได้รับการสอนโดยแบบฝึกเสริมทักษะ
122 การใช้กระดานข่าวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชา ศศ 323 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1
123 การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อการสอนรายวิชา ศว 421 สิ่งแวดล้อมชุมชน
124 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยการสอนและการเรียนรู้จากบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ
125 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยการสอนและการเรียนรู้จากการใช้ E-Learning วิชา ศศ 434 เศรษฐศาสตร์การเงินส่วนบุคคล
126 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
127 การพัฒนาทักษะการเขียนตอบคำถามแบบอัตนัยของนักศึกษา
128 การเลือกวิธีการสอนของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ศว 423 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
129 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการเรียนรายวิชา การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น (AE 425)
130 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอน ปีการศึกษาที่ 2/2553 และปีการศึกษา 2554
131 การบริหารความเสี่ยงในการอำนวยสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
132 การประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
133 ศึกษาความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรจากสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
134 ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
135 สภาพการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายผักพื้นบ้านของเกษตรกรในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
136 การพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
137 บทบาทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเป็นที่พึ่งของชุมชนด้านการเกษตร
138 การจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านแม่สา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
139 ศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจจะจ่ายของผู้ประกอบการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในหมู่บ้านหัตกรรมถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
140 รูปแบบการจัดการที่พักสัมผัสชีวิตชนบท (Homestay Management) ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนบ้านหม้อ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
141 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน: กรณีศึกษา พระอารามหลวงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
142 การสรรหาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่
143 การทดสอบประสิทธิภาพเพื่อหาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมของแผงโซลาร์เซลล์ชนิดใหม่แบบพับงอได้
144 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
145 การศึกษาความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ
146 การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรบางชนิด
147 การบังคับกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า ตกเครือบนลำต้น
148 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดไร่พันธุ์ลูกผสมเดี่ยวสำหรับเกษตรกรในภาคเหนือ
149 การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของโมลด์ปลาสเตอร์ที่ใช้แล้วเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับ
150 การพัฒนาระบบการระบายความร้อนวัสดุปลูกเพื่อการผลิตสตรอเบอร์รี่นอกฤดู
151 การศึกษาและพัฒนาวิธีการใช้สารไกลซีนเบตาอีนเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกและความทนทานของต้นกล้ามะเขือเทศ(Lycopersicon esculentum)ในสภาวะอุณหภูมิสูงและสภาวะเค็มจัด
152 การศึกษาผลกระทบด้านจิตวิทยาของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
153 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการบริษัทนำเที่ยวเชิงนิเวศ (จำลอง)
154 กระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
155 ศึกษาทัศนคติของผู้ฟังวิทยุชุมชนในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
156 การศึกษารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
157 การศึกษาอิทธิพลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทองกล้าปาล์มน้ำมันและต้นยางพารา
158 นัยยะของการเมือง และความเป็นการเมืองในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
159 การพัฒนาถังระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืช
160 การศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร
161 ผลของ BAP และ IAA ที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทอง
162 การประเมินคุณภาพน้ำและดินในร่องสวนปาล์มน้ำมันภายในบ่อกุ้งร้างเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
163 เปรียบเทียบความแปรปรวนของต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเมล็ดและจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก
164 การพัฒนาการจัดการ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
165 สภาพและการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
166 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำและสูง
167 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหม้อ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
168 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ครัวเรือน กรณีชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
169 การพัฒนาระบบสื่อความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านหม้อ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
170 Online Learning Curriculum Development for School of Tourism Development, Maejo University, Chiang Mai, Thailand
171 การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
172 Developing the International Tourists’ Revisit Intention Model - A Case of International Tourists in Thailand Tourism Night Market, Chiang Mai Province
173 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านเมืองกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
174 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวจีนยูนาน (บ้านยาง) ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
175 การพัฒนาชุมชนบ้านแม่สาใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเพื่อการให้บริการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
176 การผลิตเส้นใยความแข็งแรงสูงที่เสริมด้วยท่อนาโนคาร์บอน
177 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดโพลาไรเซซันของเซรามิกนาโนคอมโพสิตเลคไทเทเนตซิงค์ออกไซด์ ด้วยเทคนิค Linear Variable Differential Transformer เพื่อทำเป็นตัวตรวจวัด
178 การวิเคราะห์การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
179 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน วิชา ศส 313 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
180 การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
181 ผลการเรียนกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
182 พฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
183 การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนวิชาการจัดการฟาร์ม และวิชาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2/2553
184 ความสามารถในการตอบข้อสอบแบบอัตนัยของนักศึกษา (ปี 2554)
185 การเลือกรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา ศศ 311 ประวัติลัทธิทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
186 การเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารอินทรีย์และโดยใช้เคมี ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
187 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยการสอนและการเรียนรู้จากบทความทางวิชาการ
188 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพราะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกลำไยหมักร่วมกับใบกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบ
189 การใช้ถั่วเหลืองฝักสดและลำต้นกล้วยหมักในอาหารไก่กระดูกดำ
190 การใช้เปลือกลำไยหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารลูกโค
191 ผลของน้ำส้มควันไม้และพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีต่อเห็บสัตว์เลี้ยง
192 การเปรียบเทียบวิธีการหาการย่อยได้ของโภชนะในไก่เนื้อ
193 สำรวจภาวการณ์ทำงานและความต้องการฝึกอบรมของศิษย์เก่า คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
194 การพัฒนาทักษะการเขียนตอบคำถามแบบบรรยายของนักศึกษา
195 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตร ๔ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
196 การตรวจสอบดัชนีคุณภาพของใบมะรุมที่มีความแก่แตกต่างกันด้วยเทคนิคเนียร์อินฟาเรดสแปคโตรสโคปี
197 การใช้เคลย์และแคลเชียมคาร์บอเนตสารตัวเติมร่วมในยางธรรมชาติ
198 การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา
199 การอบแห้งสาหร่ายสไปรูริน่าด้วยคลื่นรังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาความร้อน
200 การออกแบบและศึกษาเปรียบเทียบระบบการทำความเย็นด้วยสูญญากาศขั้นตอนเดียวกับหลายขั้นตอนของผักกาดหอมห่อ
201 แก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เพื่อทดแทนแก๊สหุงต้มในชุมชน
202 การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันงาขนาดเล็ก
203 การพัฒนาระบบตรวจวัดแก๊ส SO2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมลำไยสด
204 การเตรียมวัสดุกระเบื้องหลังคายางจากยางผสมระหว่าง NR/EPDM
205 การใช้สารป้องกันการงอกและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษากระเทียม
206 การลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวมวล
207 การออกแบบและประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มและมะนาวอัตโนมัติขนาดเล็กต้นแบบ
208 การใช้น้ำมันไพโรไลซีสกับเครื่องยนต์อเนกประสงค์
209 การศึกษาลักษณะการกระจายของารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคในเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม vibrio และ Bacillus บางสปีชีส์ที่แยกได้จากอาหารและจากกรณีโรคระบาดทางเดินอาหาร
210 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
211 การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีตามร่างมาตราฐานการบัญชีเกษตรกรรม ธุรกิจสวนผลไม้ของประเทศไทย
212 คุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
213 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
214 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
215 ผลกระทบของความมีประสิทธิภาพของระบบบัญชีที่มีต่อประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ผ่านความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความทันเวลาของข้อมูล กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
216 การศึกษาระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดเชียงใหม่
217 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
218 ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ประกอบการใน อำเภอเมืองเชียงใหม่
219 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยการจัดทำบัญชีครัวเรือน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
220 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
221 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
222 On Common Solutions for Fixed-Point Problems of Two Infinite Families of Strictly Pseudocontractive Mappings and the System of Cocoercive Quasivariational Inclusions Problems in Hilbert Spaces
223 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2553
224 ความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
225 ความเป็นไปได้และและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย (ค1)
226 ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารในการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีศึกษาห้องบรรยาย ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
227 ความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
228 ศึกษารูปแบบการใช้อิเล็กทรอนิคส์เพื่อการท่องเที่ยว (E-Tourism) ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
229 การจัดการเรียนรู้แบบกรอบมโนทัศน์ (Concept Mapping Technique)
230 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายธุรกิจ OTOP เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาคเหนือตอนบน
231 Livestock Agricultural Diversification into Tourism Products:The Case of Thailand
232 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแม่สา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
233 ทีมวิจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียอินทรีย์สาร
234 ทีมวิจัยความเก่าของข้าว
235 ทีมวิจัยคุณค่าของมะรุม
236 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุมสู่ชุมชนปกาเกอญอ
237 ทีมประยุกต์ใช้งานระบบความร้อน
238 การออกแบบเครื่องกวนผสมน้ำยาเอนกประสงค์ผสมสมุนไพรเพื่อลดระยะเวลาการผสม
239 การพัฒนาชุดหมุนเวียนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบบังคับแนวตั้งชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรมผลลำไยสด
240 การศึกษาเบื้องต้นในการผสมข้ามชนิดระหว่างปลาดุกรำพัน (Charias nieuhofii) และปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus)
241 การเลือกใช้สารต้านออกซิเดชันในบางธรรมชาติที่วัลดาไนซ์ด้วยระบบเปอร์ออกไซด์
242 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดอินทรีย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
243 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์การระดมทุนภายในกรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด
244 พัฒนาระบบโปรแกรมเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
245 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนเงินทุนของสหกรณ์การเกษตรกรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด
246 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจสินเชื่อ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด
247 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
248 การศึกษาสัญญาเช่าหอพักเอกชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
249 กาศึกษาสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ของเกษตรกรผู้ปลูกพริก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
250 ห้องสมุดคณะในอุคมคติของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
251 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย์
252 ความคาดหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
253 การผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากเครื่องไบโอดีเซลต้นแบบ
254 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการบริหารต้นทุนธุรกิจสหกรณ์กรณีศึกษา : สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด
255 การใช้เปลือกและเมล็ดลำไยและใบกระถินหมักเป็นอาหารข้นเลี้ยงแกะ
256 การตลาดและศักยภาพการผลิตหนอนนกเป็นเชิงการค้าในประเทศไทย
257 คุณค่าทางอาหารและการสลายตัวของโภชนะในผลลำไยตกเกรด เปลือกและเมล็ดลำไยในกระเพาะรูเมนโคนมโดยวิธีใช้ถุงไนล่อน
258 การศึกษาลักษณะที่ปรากฏและรวบรวมพันธุ์ไก่กระดูกดำในพื้นที่ภาคเหนือ
259 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ที่เรียนวิชา การตลาดสหกรณ์ (ศส 331) ภาคเรียนที่ 2/2553
260 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ที่เรียนวิชา กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจสหกรณ์ (ศส 332) ภาคเรียนที่ 2/2553
261 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษา: นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่เรียนวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (ศศ 211) ภาคเรียนที่ 2/2553
262 ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
263 อิทธิพลของความดันสูงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของข้าวสารจากอะไมโลเพกตินเป็นอะไมโลส
264 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ที่เรียนวิชา ธนกิจสหกรณ์ (ศส 322) ภาคเรียนที่ 2/2553
265 การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร
266 การศึกษาความคิดเห็น และความต้องการใช้บริการบริษัทนำเที่ยวเชิงนิเวศ(จำลอง) ของหน่วยงานภาครัฐในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
267 ปฏิทินล้านนา : การฟื้นฟู การสืบสาน การสร้างสรรค์และบทบาท
268 ความเชื่อและพิธีกรรมฟ้อนผีของบ้านแม่กวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
269 "บ้าดารา" : กระบวนการเข้าสู่ความเป็นแฟนคลับดาราของวัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่
270 การสื่อสารทางการเมืองบนสังคมออนไลน์กรณีศึกษา : การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเฟชบุ๊ค
271 รูปแบบการประเมินกิจกรรมกลุ่มรายวิชาอารยธรรมโลก (ศท022)
272 การวิเคราะห์การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมเพื่อการผลิตซ้ำตำนานอินทขิล
273 การประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการในการบริหารกิจการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
274 การพัฒนารูปแบบมาตรการและการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
275 การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์เพื่อค้ดแยกลำไยบุบ
276 การออมเพื่อสุขภาพในเขตตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
277 ทรรศนะคติของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่มีต่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันของภาครัฐ
278 การศึกษาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนหมู่บ้านแหลมสันติ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
279 คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของเกษตรกรของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร
280 การศึกษาศักยภาพเส้นทางจักรยานผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
281 การศึกษาสัณฐานวิทยาบางประการของประชากรกล้วยไม้ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
282 การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่
283 รายรับภาษีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและระดับความเป็นเมืองของชุมชน
284 บทบาทของข้อมูลข่าวสารและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
285 รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยใน จังหวัดเชียงใหม่
286 การวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของเกษตรกรในตำบลป่าลาน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
287 โครงสร้างรายได้ รายจ่าย และสถานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายภาครัฐกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
289 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งและดำเนินงานสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยสาขาระดับจังหวัด
290 การจำลองและพยากรณ์แบบจำลองความทรงจำระยะยาวในผลตอบแทนของสินค้าล่วงหน้า
291 ระบบการผลิตและต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นพืชหลักเทียบกับการผลิตข้าวมาตรฐาน (GAP) ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
292 พฤติกรรมการกู้เงินนอกระบบในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
293 การใช้คอมพิวเตอร์สร้างสถานการณ์จำลองเพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ฟส. 106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
294 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาพันธุศาสตร์ของนักศึกษา
295 การสังเคราะห์ recombinant Bacillus subtilis ที่แสดงออกยีน peroxinectin เพื่อประยุกต์ใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับกุ้งก้ามกราม
296 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 1
297 แอนโดไฟติกแอคติโนมัยซิสจากพืชสมุนไพรไทย
298 การดูดซับทองแดงในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงด้วยแมงกานีสคลอไรด์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
299 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรไทยต่อการกระตุ้นการสร้างอินเตอร์ลิวคิน - 10 ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟโมโนนิวเคลียร์เซลล์ของสุกร
300 สมบัติต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีจากน้ำสัมควันไม้
301 การศึกษาการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ และเอกซ์โซโพลีแซคคาไรด์จากเชื้อ Lactobacillus sp. ที่แยกได้จากอาหารหมักพื้นเมือง
302 การยับยั้ง Listeria monocytogenes โดยแลคติกแอสิดแบคทีเรีย
303 การคัดเลือกแอคติโนมัยสิทสำหรับยับยั้งเชื้อก่อโรคในรากยางพาราและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์
304 การศึกษาศักยภาพในการผลิตออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโคนินจากไรโซแบคทีเรีย
305 องค์ประกอบทางเคมีจากน้ำส้มควันไม้และสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียและรา
306 อิทธิพลของปริมาณน้ำยางข้นที่มีต่อความเข็งแรงก่อนเผาของชิ้นงานเซรามิก
307 การสลายตัวของสารประกอบคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัธวานาเดตที่สังเคราะห์ผ่านวิธีไฮโดรเทอร์มอล
308 ไนเตร์ทไบโอเซนเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวป์ทองนาโนตรึงร่วมกับฮีโมโกลบินบนขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีน
309 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระประเภทไฮโดรควิโนนโดยใช้ปฏิกิริยา aldol condenzation
310 องค์ประกอบและฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคในปลาจากสารสกัดของเปลือกมังคุด
311 การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของระบบควบคุมเชิงผลต่างของระบบประสาทโฮปฟิลด์แบบเป็นกลาง
312 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบโฮดดรอกซีแอปาไทต์พอลิเมอร์สำหรับใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก
313 การสังเคราะห์ฟิลม์บางไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีทางฟิสิคัล
314 การเตรียมสารเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตที่ถูกปรับปรุงด้วยลิเทียมด้วยวิธีการผสมแบบดั้งเดิม
315 อิทธิพลของการเติมซิงค์ออกไซด์นาโนต่อการเกิดเฟส โครงการสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลคไทเทเนต
ปี พ.ศ. 2551
316 ผลของผงถ่านไม้ลำไยปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนเชื้ออีโคไลในมูล การทำงานของเอมไซม์ทรีบซินในลำไส้เล็ก และสมรรถภาพการผลิตในไก่กระทง
317 การวิจัยเพื่อสร้างโปรแกรมฐานจัดการข้อมูลสื่อการสอนการณีศึกษาหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
318 สภาพความเป็นกรดของน้ำเชื้อหรือท่อสืบพันธุ์เพศเมียก่อนฉีดน้ำเชื้อผสมเทียมต่ออัตราการเกิดเพศของลูกสุกร
319 การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
320 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
321 การสร้างเครือข่ายและข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
322 การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด
323 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ในระยะอนุบาลหลัก
324 ศึกษาการใช้ผงถ่านกะลาปาล์มน้ำมันสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอมบริโอของปาล์มน้ำมัน
325 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช น้ำมันใช้แล้ว และน้ำมันปาล์มดิบ
326 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
327 การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรและพืชกินได้ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
328 ศึกษาปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน ที่เลี้ยงในบ่อ PE (Polyethylene) โดยผ่านระบบควบคุมโรค
329 การศึกษาระดับโปรตีนในอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์
330 ศึกษาความหลากหลายของชนิด และลักษณะกลายพันธุ์ของกล้วยไม้ที่พบในพื้นที่ป่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
331 การศึกษาอาหารที่เหมาะสมต่อการต่อการเลี้ยงหนอนนกในเชิงพาณิชย์
332 การศึกษาศักยภาพเส้นทางจักรยานผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (ปี 2551)
333 การเก็บถนอมอาหารหยาบเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ถังหมักสูญญากาศ
334 การผลิตน้ำสลัดใสผสมพอลิเมอร์ธรรมชาติจากลำไยอบแห้ง
335 คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร
336 การศึกษาการเจริญที่มีผลยับยั้งกันระหว่างเชื้อ Vibrio spp. ที่มีความสำคัญในด้านความ ปลอดภัยของอาหารทะเล
337 วิธีการยืดอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ฟาเลนนอพซิล
338 การออกแบบและสร้างเครื่องผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์แบบต่อเนื่อง
339 การศึกษาคุณค่าทางโภชนะ การย่อยได้ของโภชนะ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของเม็ดลำไยและเนื้อในเม็ดลำไยในไก่
340 การใช้กัวร์กัมและแซนแทนกัมเป็นสารเพิ่มความคงตัวในน้ำข้าวกล้อง
341 ตรวจแยกเชื้อ Streptococus suis ในสุกรชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ในเขตจังหวัดลำพูน
342 การปรับปรุงคุณภาพผงถ่านไม้ลำไยด้วยกรดอะซิติกเพื่อใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตไก่กระทง
343 เปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนจากน้ำเลือดของปลาบึก ปลาสวายและลูกผสมโดยเทคนิค SDS-PAGE Electorphoresis
344 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักจากปลานิล
345 ผลของระดับใบกระถินที่หมักร่วมกับเปลือกและซังข้าวโพดหวานต่อผลผลิตของการหมักในกระเพาะรูเมน
346 ประสิทธิผลในการเรียนการสอนตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
347 บทบาทและอำนาจของชุมชนท้องถิ่นในการจัดทรัพยากรกรณีศึกษาหมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
348 ผลจากนโยบายรัฐบาลต่อแนวทางและวิธีการทางการตลาดของธุรกิจชุมชนในเขต อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา ตำบลหนองจ๊อม
349 การศึกษาชนิดและปริมาณของพืชในนาข้าว
350 บทบาทการพัฒนารูปแบบการดำเนินการและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล และจัดสวัสดิการสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวผู้ติดเชื้อ: ศึกษากรณ๊ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
351 ศึกษาการตัดแต่งกิ่งเพื่อลดขนาดความสูงของทรงพุ่มลิ้นจี่บนพื้นที่สูง
352 สำรวจความต้องการในการผลิตสื่อและการติดตามประเมินผลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
353 การพัฒนาชุดทดสอบธาตุอาหารพืชในดิน
354 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักสำหรับไก่พื้นเมืองลูกผสม
355 เปรียบเทียบความแตกต่างการผลิตข้าวอินทรีย์กับระบบการผลิตแบบดั้งเดิม ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
356 สันฐานวิทยาของดินตามลำดับภูมิสารสนเทศที่ได้รับอิทธิพลจากตะกอนลำน้ำในพื้นที่ อ.แม่ริม และ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
357 การศึกษาสังเคราะห์สารโพลีเมอร์(กูลมาลีน)จากเชื้อราไมโครไรซ่าเพื่อปรับปรุงดิน
358 การเปลี่ยนแปลงประชากรผู้สูงอายุต่อการจัดการแรงงานภาคเกษตร กรณีศึกษาตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
359 คุณค่าทางอาหารและการย่อยได้ของโภชนะของเศษเหลือจากการผลิตมะม่วงกระป๋องหมักร่วมกับฟางข้าวในกระเพาะรูเมนโดยวีธีใช้ถุงไนล่อน
360 การสำรวจชนิดนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
361 การปรับปรุงคุณภาพผงถ่านไม้ลำไยด้วยกรดอะซิติกเพื่ใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตไก่กระทง
362 การบริหารจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยละเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
363 จัดทำโปรแกรมตรวจสอบและคำนวนการเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน (ระยะอนุบาลถึงอายุ 12 เดือน)
364 อัตราการรอดตายของปลาดุกรำพันวัยอ่อนที่เพาะฟักด้วยระบบน้ำไหล
365 อนุบาลและเลี้ยงเพรียงทรายในระดับความหนาแน่นที่ต่างกัน
366 ความผันแปรของคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone,1931) ในระบบการเลี้ยงแบบหนาแน่น
367 การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ได้จากยอดอ่อนกับเอมบริโอของปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ
368 การศึกษาจำนวนหน่อต่อเมล็ดของปาล์มน้ำมันพันธุ์ Deli × Nigeria ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น
369 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์เรือใบโบราณ ในเขตพื้นที่อ่าวละแม ตำบลละแม จังหวัดชุมพร
370 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมัน 4 พันธุ์ ในระยะอนุบาลหลัก
371 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดชุมพร
372 เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย 6 สูตร ต่อการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ Compact Ghana ในระยะอนุบาลหลัก
373 เปรียบเทียบลักษณะผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมัน 2 พันธุ์ ในระยะอนุบาลแรก
374 การใช้ผงถ่านในอาหารไก่ไข่หลังการบังคับผลัดขน
375 ศึกษาอิทธิพลของ Benzyl adenine และ Indole acetic acid ต่อการเกิดแคลลัสของเอมบริโอปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ
376 การพัฒนาระบบการให้น้ำลำไยด้วยการควบคุมความชื้นในดิน (ปี 2550)
377 ผลของถ่านไม้ลำไยต่อปริมาณแอมไมเนียไนโตรเจนและเชื้ออีโคไลไนมูล กิจกรรมแอนไซม์ทริปซินในลำไส้เล็ก และประสิทธิภาพการผลิตไข่ในไก่ไข่
378 ผลผลตของกุ้งฝอย (Marobrachiom Lanchesteri de Man) ที่เลี้ยงในระบบน้ำเขียว
379 การผลิตเจลาตินจากเศษเหลือของปลาบึก
380 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนเสริมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
381 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ศึกษาเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาปี 2549)
382 การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างหายของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จาการฝึกตามกระบวนการเรียนการสอนวิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
383 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ
384 การจัดตั้งห้องเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
385 ระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
386 อารยธรรมโลกสมัยโบราณ - สมัยกลางที่ปรากฏในภาพยนต์ฮอลีวู้ด
387 การใช้คำลงท้ายในห้องสนทนา (Chatrooom)
388 การศึกษาคุณสมบัติของดินในฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
389 การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีปริมาณสารฟลาโวนอยสูง เพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก
390 การชะล้างใต้ทรงพุ่มของลิ้นจี่บนชุดดิน Acrisol ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
391 โครงการตรวจแยกเชื้อ Streptococus suis ในสุกรชำแหละ จากโรงฆ่าสัตว์ในเขต จังหวัดลำพูน
392 การศึกษาสารเคลือบผิวและอุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อคุณภาพส้มสายน้ำผึ้ง
393 การอนุรักษ์และการทำลายสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
394 ผลของผงถ่านไม้ลำไยปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนเชื้ออีโคไลในมูล การทำงานของเอนไซม์ทริบซินในลำไส้เล็ก และสมรรถภาพการผลิตในไก่กระทง
395 ความหลากชนิดของชันโรงและพืชอาหารในเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชบ้านโปง
396 การสอนวิชา ศ101 แคลคูลัส1 ที่เน้นความรู้พื้นฐานและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายคน
397 การมีจริงของผงเฉลี่ยที่เป็นบวกสำหรับปัญหาค่าขอบอันดับสี่แบบไม่เชิงเส้น
398 แบบจำลงอการเจริญเติบโตเพื่อพยากรณ์ปริมาณผลผลิตลำไยจังหวัดเชียงใหม่
399 การลดการปนเปื้นของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตรกร
400 ผลของอุณหภูมิ รูปแบบการต้ดแต่ง และบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหอมแบ่งตัดแต่งพร้อมบริโภค
401 การผลิตเอธานอลจากตอซังข้าว
402 การพัฒนาคุณภาพเยื่อกระดาษใบสับปะรดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป
403 การพัฒนาการผลิตเส้นใยไหมให้มีความแข็งแรงและความละเอียด
404 การประเมินประสิทธิภาพของไมโตเจนต่างๆ ต่อการกระตุ้นการสร้างอินเตอร์ลิวคิน-10 ของโนโมซัยต์ของสุกร
405 การสังเคราะห์ผงนาโนไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดาษสาใน จ.เชียงใหม่
406 การวิเคาระห์ประเมินค่าการต้านอนุมูลอิสระสารสกัดในใบเมี้ยง
407 การใช้ไดอะทอไมต์เพื่อเป็นตัวดูดซับสีย้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษสา
408 การศึกาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ร้กษาโรคความจำเสื่อมของสมุนไพรพื้นบ้าน
409 การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร (ปี 2550)
410 การเตรียมฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์โดยวิธีการสปัตเตอร์ริงแบบ ดีซี แมกนีตรอน
411 การพัฒนาระบบการให้น้ำลำไยด้วยการควบคุมความชื้นในดิน
412 การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร
413 ผลของการปล่อยสนามไฟฟ้าเป็นจังหวะต่อคุณภาพของน้ำส้ม
414 การศึกษาการคงรูปน้ำยางสำหรับเลือบผิวดิน
415 เทคนิคการหาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยตามความหนืดของน้ำยางธรรมชาติโดยการทำสารละลายเจือจาง
416 การออกแบบและสร้างเครื่องฝานผลกล้วยตามยาว
417 การศึกษาและพัฒนาการนำเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว (LPG) มาใช้เครื่องยนต์อเนกประสงค์ดีเซลที่ใช้ในการเกษตร
418 การศึกษากระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นกากตะกอนของเสียในเตาก๊าสซิไฟเออร์แบบฟูลไดซ์เบค
419 การวิเคราะห์ลำดับเบสบริเวณโปรโมเตอร์และการแสดงออกของยีน Hd1 ในข้าว
420 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ชอบอุณหภูมิสูงจากกองปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ
421 การสำรวจแหล่งและปริมาณผลพลอยได้/เศษเหลือของทางการเกษตรในเขตอำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด แม่ริม และแม่แตง เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์
422 ผลของผงถ่านไม้ลำไยต่อปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน เชื้ออีโคไลในมูล การทำงานของเอมไซม์ทริบซินในลำไส้เล็ก และสมรรถภาพการผลิตในไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2549
423 ผลของวัตถุกันเสียชนิดโปตัสเซียมซอร์เบตหรือโซเดียมโพรพิโอนเนตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาหมูยอ
424 การใช้ผักตบชวาเป็นอาหารสำหรับการบังคับผลัดขนแนวใหม่สำหรับแม่ไก่
425 ผลของระดับความเป็นกรด - ด่างของน้ำเชื้อหรือท่อสืบพันธุ์เพศเมีย ก่อนฉีดน้ำเชื้อผสมเทียมต่อสมรรถภาพสืบพันธุ์และอัตราการเกิดเพศของลูกสุกร
426 การสำรวมแหล่งและปริ ณผลพลอยได้/เศษเหลือกทางเกษตรในเขต อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด แม่ริม และ แม่แตง เพื่อใช้เป็นแหล่งวัถุดิบอาหารสัตว์
427 การใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารโค : ลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางอาหารของเปลือกสับปะรดหมัก
428 การใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารโค : ลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางอาหารของเปลือกสับปะรดหมักร่วมกับฟางข้าว
429 ความสามารถในการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ของผักอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
430 การประเมินคุณค่าทางอาหารของกากส่าเหล้าในกระเพาะรูเมนโดยใช้เทคนิคถุงไนล่อน
ปี พ.ศ. 2548
431 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกเดือย
432 การใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารโค : ลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางอาหารของเปลือกสับปะรดหมักร่วมกับฟางข้าว (ปี 2548)
433 Matching the results of Escherichia Coli analysis in pure culture and food models obtained through the Most Probable Number and through Tryptone Bile X-Glucuronide chromogenic plate count methods
434 การประเมินคุณค่าทางอาหารของกากส่าเหล้าในกระเพาะรูเมนโดยใช้เทคนิคถุงไนล่อน (ปี 2548)
435 การใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารโค : ลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางอาหารของเปลือกสับปะรดหมัก (ปี2548)
ปี พ.ศ. 2543
436 ศึกษาการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกลำพันที่เลี้ยงในระบบ
ปี พ.ศ. 2542
437 ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การเจริญพันธุ์ของปลาดุกลำพัน