ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในระบบผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์ที่ใช้กากสกัดปาล์มเป็นวัตถุดิบในอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปานแดงในกล้วยหอม ณ จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2553
3 การผลิตสารปรับปรุงดินจากตะกอนเลนบ่อกุ้ง
4 ผลของการเลี้ยงปลาดุกผสมร่วมกับปลานิลในสวนปาล์มน้ำมัน
5 การผลิตสารปรับปรุงดินจากตะกอนเลนบ่อกุ้ง
6 การพัฒนาถังระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลา
7 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
8 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร