ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เก็ตถวา บุญปราการ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดำรงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้: กรณีศึกษาตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ปี พ.ศ. 2560
3 บ้าน ชีวิต และสังคมในวัฒนธรรมมลายูภายใต้กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีหมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ ประเทศบรูไนดารุสลาม
ปี พ.ศ. 2559
4 บูโหลนดอน (ดางาด) แบ่งปันบ้านสัมผัสวิถีชาวเล และหาดทรายภายใต้อ้อมกอดอันดามัน
5 ภูมิหลังครอบครัวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวของคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2556
6 "ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ" : พื้นที่การต่อรองของแรงงานข้ามชาติและความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า
ปี พ.ศ. 2552
7 กระบวนการปรับเปลี่ยนกองทุนการเงินชุมชนสู่ธนาคารหมู่บ้าน: บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน เพื่ออนาคต
ปี พ.ศ. 2541
8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน กรณีศึกษาสมาคมหยาดฝน จังหวัดตรัง