ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพันธ์ ภานุภาค 9
2 สุณี ศิริวิชยกุล 5
3 เจตทะนง แกล้วสงคราม 5
4 สุปราณี บูรณประดิษฐ์กุล 3
5 วิศิษฐ์ ประสิทธิศิริกุล 2
6 วิไลวรรณ พร้อมมูล 2
7 วิโรจน์ หมั่นคติธรรม 2
8 ศุภิดา ทองเย็น 2
9 พูลลาภ ชีพสุนทร 2
10 ธนัญญา ทองตัน 2
11 ปรีชา ตันธนาธิป 2
12 อัญชนา ถาวรวัน 2
13 อรุณ เหลืองนิยมกุล 2
14 สุนันทา บุรภัทรวงศ์ 2
15 มัทนา หาญวนิชย์ 2
16 Kiat Ruxrungtham 2
17 วโรชา มหาชัย 2
18 วีรวัฒน์ มโนสุทธิ 2
19 สุรพล สุวรรณกูล 2
20 ฮิโรชิ จันทาภากุล 2
21 ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล 2
22 สมนึก สังฆานุภาพ 2
23 จลินธร สินธุวัฒนวิบูลย์ 2
24 ธัชชัย คำพิทักษ์ 1
25 พงษ์ศักดิ์ วังรัตนโสภณ 1
26 เบญจวรรณ นันทิยะกุล 1
27 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
28 ภัทรวรรณ ภูติวรนาถ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 วรยศ ผลแก้ว 1
31 สุรสฤษดิ์ ขาวละออ 1
32 Poonlarp Cheepsunthorn 1
33 สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 1
34 สุพินดา ชูสกุล 1
35 ชุติธร เกตุลอย 1
36 กาญจน์พิมล ฤทธิเดช 1
37 สมพร ฉันท์พุทธิเวท 1
38 กฤตเตโช สิริภัสสร 1
39 พรเพ็ญ ธรรมพานิชวงค์ 1
40 เอกจิตรา สุขกุล 1
41 ปรียาจิต เจริญวงศ์ 1
42 วิรัช เมฆอนันต์ธวัช 1
43 ภรภัทร สุขบัณฑิตย์ 1
44 ภวรัตน์ แสงอร่าม 1
45 รัฐกร วิไลชนม์ 1
46 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
47 Sven-Iver Lorenzen 1
48 Rathapon A-sasutjarit 1
49 Sunee Sirivichayakul 1
50 สุพัฒน์ ติยสถาพร 1
51 รัฐพล อาษาสุจริต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 2
4 2550 4
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 3
8 2546 1
9 2545 2
10 2543 1
11 2542 1
12 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความชุกของการดื้อยาด้านไวรัส และปัจจัยเกี่ยวข้องในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษามาแล้ว ซึ่งเข้าโครงการวิจัยต่อเนื่องระยะยาวที่ฮิฟ-แนท (ศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทย)
2 การวิเคราะห์และศึกษาการแสดงออกของโมเลกุลตัวรับบนผิวเซลล์ไมโครเกลียในเซลล์เพาะเลี้ยงและในสัตว์ทดลองเพื่อยับยั้งการติดเชื้อและการตายแบบทำลายตัวเองของเซลล์จากไวรัสไข้สมองอักเสบ Japanese encephalitis
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาความถูกต้องของการทดสอบการแพ้ยาในกลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลลิน ด้วยชุดทดสอบที่เตรียมขึ้นเอง เปรียบเทียบกับชุดทดสอบจากบริษัท
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบโดยการกระตุ้นทางจมูกด้วยสารไลซีนอะเซทิลซาลิไซเลทในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยากลุ่มแอสไพริน/ยาแก้ปวดอักเสบที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ และ/หรือยาอะเซตามิโนเฟนแบบเฉียบพลัน ระหว่างกลุ่มทีมีอาการต่อเยื่อบุและผิวหนังกับกลุ่มที่มีอาการต่อร
5 ความชุก ลักษณะของผู้ป่วยและบทบาทของการทดสอบทางผิวหนังในการวินิจฉัยปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบพลันจากสารทึบรังสีที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ
ปี พ.ศ. 2550
6 Effect of Solid Lipid Nanoparticles Formulation Compositions on Their Size, Zeta potential and Potential for In Vitro pHIS-HIV-hugag Transfection
7 ผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่มีระดับซีดี4 ระหว่าาง 200-250 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรเทียบกับผู้ป่วยที่มีระดับซีดี 4 น้อยกว่า 200 และมากกว่า 250 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร
8 การดำเนินโรคของโรคลมพิษเรื้อรังในผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกโรคภูมิแพ้และคลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
9 ความสามารถในการปรับตัวด้านการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ :
ปี พ.ศ. 2549
10 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์
ปี พ.ศ. 2548
11 การศึกษาประสิทธิภาพของยาซีร์เทค, ยาเซทริซีน, ยาเดสลอราตาดีนและยาหลอก ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในการยับยั้งการตอบสนองทางผิวหนังต่อสารฮีสตามีนและสารก่อภูมิแพ้
12 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาลีโวเซทิริซีน, เฟ็กโซเฟนาดีน และเดสลอราทาดีน โดยการทดสอบผิวหนังด้วยสารก่อภูมิแพ้ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบ
ปี พ.ศ. 2547
13 ผลการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังในผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง หอบหืด และในคนไทยปกติ
14 ความแตกต่างของการสร้างอินเตอร์ลิวคิน 17 ภายในเม็ดเลือดขาวซีดี 4 เมื่อถูกกระตุ้นด้วยไมโตเจนในหลอดทดลอง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและอาสาสมัครสุขภาพดีที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
15 ความแตกต่างของการสร้างอินเตอร์ลิวคิน 17 ภายในเม็ดเลือดขาวซีดี 4 เมื่อถูกกระตุ้นด้วยไมโตเจนในหลอดทดลองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และอาสาสมัครสุขภาพดีที่ไม่ติดเชื้อเอสไอวี
ปี พ.ศ. 2546
16 การศึกษาเพื่อหาแอนติเจนที่เหมาะสม สำหรับตรวจภูมิคุ้มกันที่เกิดจากเซลล์โดยการทดสอบทางผิวหนังในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2545
17 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับอินเตอร์ลิวคิน ชนิดที่ 1 เบต้า 6 และ 8 ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยแผลในกระเพาะอาหารและผู้ป่วยกลุ่มอาการนอนอัลเซอร์ ดิสเปปเซียที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร
18 ความชุกของการมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนังต่อยางพารา ในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการใช้ถุงมือยางพารา และมีหรือไม่มีประวัติแพ้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2543
19 ความจำเพาะและความไวของการทดสอบทางผิวหนังในการวินิจจัยโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบต่อแมลงสาบ
ปี พ.ศ. 2542
20 ความสามารถในการดูดซึมของลำไส้เล็กในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากเชื้อเอชไอวีที่มีและไม่มีปัญหาน้ำหนักลด