ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติยุทธ กวีญาณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทรงยศ บุญปั้น 2
2 สุพิศ บุญรัตน์ 2
3 จรรยา เจตน์เจริญ 1
4 เขื่อน อินทรสุวรรณ 1
5 เมธี จันทโรปกรณ์ 1
6 ชัยวัฒน์ ชัยกุล 1
7 พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 1
8 ไพโรจน์ ทองประศรี 1
9 เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ 1
10 จารุวรรณ ศุภผล 1
11 ศรันย์ สุวิทยพันธุ์ 1
12 สาธิต วิฑูรชาตรี 1
13 วรวุฒิ องค์วรานันท์ 1
14 เกริก วงศ์สอนธรรม 1
15 ศิริชัย วัฒนาโสภณ 1
16 ชาญวิทย์ จันทราศรีไศล 1
17 สถาพร เชื้อเพ็ง 1
18 นายอัษฎาง ศานตืวงศ์สกุล 1
19 นายศรัณย์ สุวิทยพันธ์ 1
20 ดิลก ธนปริพัฒน์ 1
21 นายธนากร เพ็ญทอง 1
22 นายปริญญา ธรรมวงค์ 1
23 นายสาธิต วิทูรชาตรี 1
24 นายยุทธศักดิ์ พลเดช 1
25 อรรถ พยอมหอม 1
26 สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ 1
27 จิรดาวัลย์ สุจิรานุธรรม 1
28 นาตยา คล้ายเรือง 1
29 วีรภัทร เสนวิรัช 1
30 เรือโทกนก กล่อมจิต 1
31 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 4
4 2553 4
5 2552 5
6 2551 3
7 2550 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาผลกระทบระบบแรงต่ำต่อการต่อลงดินของหม้อแปลง แบบต่อแยกและต่อร่วมเมื่อเกิดความบกพร่องที่ระบบแรงสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาความผิดพร่องในระบบด้านแรงสูงที่ส่งผ่านมายังระบบแรงต่ำ
ปี พ.ศ. 2555
3 การกำหนดมาตรฐานฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย
4 การพัฒนาโปรแกรมการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของรีเลย์ระยะทางที่ใช้ในการป้องกันสายส่งของการไฟฟ้าภูมิภาค
5 การศึกษาการตรวจจับตำแหน่งของการเกิดเยรกดาวน์บางส่วนในสายเคเบิล 22 กิโลโวลต์
6 การศึกษาผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายที่มีผลต่อการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2553
7 พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์โลกร้อน
8 พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์โลกร้อน
9 การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของแผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงต่ำ
10 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนย่านฮาร์มอนิกส์จากแหล่งจ่ายไฟแบบต่าง ๆ ของโคมไฟฟ้าแบบดาวน์ไลท์ที่ใช้หลอดแอลอีดี
ปี พ.ศ. 2552
11 การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของแผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงต่ำ
12 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบป้องกันสายส่ง 115 เควี โดยใช้รีเลย์ระยะทางร่วมกับ ระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบสายส่ง 115 เควี แบบวงรอบปิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
13 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนย่านฮาร์มอนิกส์และย่านอีเอ็มไอผ่านทางตัวนำจากแหล่งจ่ายไฟแบบต่างๆของโคมไฟฟ้แบบดาวน์ไลท์ที่ใช้หลอดแอลอีดี
14 ศึกษาผลกระทบของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามขดลวดต่อระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
16 ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกส์ของอาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน)
17 หลักการกำหนดมาตรฐานฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
18 วิธีการการกำหนดมาตรฐานความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิก
ปี พ.ศ. 2550
19 ชุดทดสอบวัฏจักรความร้อน
20 โปรแกรมการไหลของกำลังไฟฟ้าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
21 การออกแบบและประเมินผลสมรรถนะของอุปกรณ์รับรู้สัญญาณของกล่องกุญแจฉุกเฉิน