ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนันทา รัตนาโภ 15
2 ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ 11
3 อมรรัตน์ พรหมบุญ 5
4 สุภา หารหนองบัว 4
5 จำรัส ลิ้มตระกูล 4
6 วรรณรดา สุราช 2
7 นลวัฒน์ บุญญาลัย 2
8 สุพรรณา เตชะสกุล 2
9 อัญชณี คูเบอร่า 2
10 ราตรี วงศ์ปัญญา 2
11 สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ 2
12 อุทัยวรรณ โกวิทวที 2
13 อรุณี อิงคากุล 2
14 นายยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์ 2
15 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
16 วิชชา ตรีสุวรรณ 1
17 พจมาลย์ พูลมี 1
18 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
19 ดร. บัวบาล บัวบาล กัวประเสริฐ 1
20 วราภรณ์ พาราสุข 1
21 นางสาว กัญญาณัฐ เศรษฐรักษา 1
22 ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์ 1
23 น.ส. ยุพาพรรณ เพิ่มสิน 1
24 ณิรณัช มูลรินทร์ 1
25 วรรณวิมล หมอกมาก 1
26 อัจฉรา แพมณี 1
27 ศิริลักษณ์ รัตนบรรยงค์ 1
28 สุรศักดิ์ ชื่นศรีวิโรจน์ 1
29 ศิษเฎศ ทองสิมา 1
30 เลิศลักษณ์ เงินศิริ 1
31 ผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 1
32 แมทธิว พอล กลีสัน 1
33 วรท โชติปฎิเวชกุล 1
34 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
35 นายไวพจน์ กันจู 1
36 นายสุพัฒน์ ทองเจือ 1
37 นายธานี ศรีวงศ์ชัย 1
38 นางสาวนงนาถ พ่อค้า 1
39 นายวินธัย กมลสุขยืนยง 1
40 นายวินิตชาญ รื่นใจชน 1
41 นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
42 นายธีรยุทธ ตู้จินดา 1
43 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
44 นายอนุชา พลับพลา 1
45 นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 1
46 สาธิต โกวิทวที 1
47 Dr. Krisna Rungruangsak Torrissen 1
48 น.ส. จุฑามาศ สุนทรโชติ 1
49 จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 1
50 น.ส. ศิริเกด ฤากิจ 1
51 นายศิวเรศ อารีกิจ 1
52 นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
53 นายชาตรี แสนสุข 1
54 นางสาวดวงทิพย์ อนุวารีพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 6
7 2551 8
8 2550 1
9 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทางการแพทย์และการเกษตรจากสมุนไพรบางชนิด
2 การผลิตเปปไทด์ยับยั้งการทำงานของไทโรซีนไคเนส ของ EGFR
ปี พ.ศ. 2556
3 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2)
4 ออกแบบและสังเคราะห์สารยับยั้งโปรตีน HIV1-RT
ปี พ.ศ. 2555
5 การค้นหายารักษามะเร็งเต้านมด้วยการยับยั้งไทโรซีนไคเนส ของ ERBB2 ด้วยเทคนิคไบโอแพนนิ่ง
ปี พ.ศ. 2554
6 การวิเคราะห์และค้นหายีนและโปรตีนของจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ที่เปลี่ยนแปลงการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ Staphylococcus และ poly I:C
7 การแยกและศึกษาหน้าที่ของเลคตินในปลานิลที่พบหลังจากกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae
ปี พ.ศ. 2553
8 การยับยั้งการทำงานของ Epidermal Growth Factor Receptor: ด้วยวิธีผสมผสานระหว่างการจำลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องทดลอง
9 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาวีธีตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ไทโรซีนไคเนส จาก EGFR เพื่อใช้ในการคัดสรรหายายับยั้งมะเร็ง
11 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์
12 การวิเคราะห์หาตำแหน่งที่สามารถเป็นเป้าหมายของยาต้านไวรัสบนโปรตีน NS1 ของไวรัสไข้หวัดนก
13 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ
14 การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนแบคเทอริโอซินที่ได้จาก Lactobacillus sarivarius K4 โดยวิธี Random Mutagenesis
15 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเลคตินจากใบหม่อนความจำเพาะเจาะจง กับกรดเซียลิคและการวิศวกรรมโปรตีนเพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการจับกับน้ำตาล เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
16 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม
17 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์
18 การพิสูจน์ผลิตภัณฑ์แท้จากจระเข้ด้วยการตรวจไมโตคอนเดรียไซโตโครม บี ยีนส์
19 การยับยั้งการทำงานของ epidermal growth factor receptor ด้วยวิธีผสมผสานระหว่างการจำลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฏิบัติการ
20 การศึกษาลักษณะของเอนไซม์อัลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนส (BADH และ OS2AP) จากข้าวหอมมะลิ
21 การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานคริปเทสและมิวแตนกับสารออกฤทธิ์ยับยั้ง
22 การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานสคิปเทสและมิวแตนกับสารออกฤทธิ์ยับยั้ง
23 การยับยั้งการทำงานของ Epidermal Growth Factor Receptor : ด้วยวิธีผสมผสานระหว่างการจำลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
24 การยับยั้งการทำงานของ Epidermal Growth Factor Receptor: ด้วยวิธีผสมผสานระหว่างการจำลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องทดลอง