ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษม ชูจารุกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรวิศ นฤปิติ 9
2 จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ 5
3 ดุลยพล ชัยมงคล 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
5 จิตติมา อังษานาม 2
6 วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย 2
7 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 2
8 กิตติพัฒน์ ตั้งอิทธินันท์ 2
9 พัชรายุทธ์ จันทน์หอม 2
10 บำเพ็ญ สิงหาพันธ์ 2
11 ดวงหทัย วิชานนะ 2
12 ธันวิน สวัสดิศานต์ 2
13 ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ 2
14 ธิติมา วงศ์อินตา 2
15 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 2
16 สุมาลี สุขดานนท์ 2
17 เทอดศักดิ์ รองวิริยะพาณิช 2
18 สุพล ดุรงค์วัฒนา 2
19 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 2
20 อัมพร สอสุวงศ์ 1
21 พิณทิพย์ ศิระอำพร 1
22 ยุคันต์ทิวัตถ์ กมลาสน์กุล 1
23 สมชาย วิกิจไพศาล 1
24 ธีรวัฒน์ เวชวงศ์วาน 1
25 ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ 1
26 วิจิตรา วัชสังค์ 1
27 พุทธิพันธุ์ เศรณีปราการ 1
28 ณรงค์กร จารุศักดิ์วงศ์ 1
29 ธีรชัย ไชยสัตย์ 1
30 เกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 8
6 2552 4
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 2
10 2546 1
11 2545 1
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้วิธีการเลื่อนระยะเพื่อคัดเลือกจุดอันตรายบนทางหลวง
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางและขนส่งที่เกิดจากกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัจจัยและกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบ Easy Pass ของผู้ใช้ทางพิเศษ
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร : กรณีศึกษาเส้นทางรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัดอุบลราชธานี
5 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งทางรางในเขตเมือง
6 การวิเคราะห์การเลือกรูปแบบการเดินทางของรถไฟความเร็วสูงด้วยวิธี Stated Preference : กรณีศึกษาผู้เดินทางทางอากาศจากกรุงเทพฯ สู่พื้นที่ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
7 ความชอบของผู้ขับขี่ที่พึงมีต่อระบบข้อมูลผู้เดินทางแบบก้าวหน้าในกรุงเทพมหานคร
8 การประเมินมาตรวัดระดับการจราจรติดขัดจากการรับรู้ของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานคร
9 ผลกระทบของข้อมูลบนป้ายจราจรสลับข้อความและเส้นสีต่อการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางของผู้ขับขี่
10 การวิเคราะห์การทดลองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นป้ายจราจรในเวลากลางคืน
11 ความชอบของผู้ขับขี่ที่พึงมีต่อระบบข้อมูลผู้เดินทางแบบก้าวหน้าในกรุงเทพมหานคร
12 การวิเคราะห์การทดลองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมองป้ายจราจรในเวลากลางคืน
13 การประเมินมาตรวัดระดับการจราจรติดขัดจากการรับรู้ของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานคร
14 ทัศนติและปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้เดินทางในการใช้การขนส่งทางรางในเขตเมืองในอนาคต
ปี พ.ศ. 2552
15 การปรับปรุงวัสดุหินผุเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานพื้นทาง : กรณีศึกษาหินผุในเขตทางหลวงหมายเลข 11 จังหวัดอุตรดิตถ์
16 การศึกษากระบวนการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุโครงสร้างทางเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยการปรับปรุงคุณภาพด้วยโฟมแอสฟัลต์
17 การปรับปรุงวัสดุหินผุเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานพื้นทาง : กรณีศึกษาหินผุในเขตทางหลวงหมายเลข 11 จังหวัดอุตรดิตถ์
18 การศึกษากระบวนการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุโครงสร้างทางเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยการปรับปรุงคุณภาพด้วยโฟมแอสฟัลต์
ปี พ.ศ. 2550
19 ผลกระทบของมาตรการเชิงจูงใจด้านราคาต่อทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทาง : กรณีศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 การประเมินตัวชี้วัดการจราจรสำหรับป้ายจราจรอัจฉริยะในมุมมองของผู้ขับขี่
ปี พ.ศ. 2549
21 การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร
22 ผลกระทบด้านการจราจรของการจำกัดช่องจราจรสำหรับรถยนต์บรรทุกบนทางหลวง
ปี พ.ศ. 2548
23 การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารจราจรบนแผ่นป้ายสลับข้อความ ในกรุงเทพมหานคร
24 ผลกระทบของมาตรการช่องทางพิเศษและการควบคุมทางเข้าต่อการจราจรบนระบบทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
25 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
26 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร