ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษม จันทร์แก้ว
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ ผิวนิล 22
2 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 17
3 นฤชิต ดำปิน 16
4 อลงกรณ์ อินทรักษา 15
5 วิชา นิยม 15
6 ทัศนีย์ บุญประคอง 13
7 กิตติชัย ดวงมาลย์ 12
8 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 11
9 วิทย์ ธารชลานุกิจ 9
10 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 9
11 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 8
12 นิพนธ์ ตั้งธรรม 8
13 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 7
14 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 7
15 นพวรรณ เสมวิมล 6
16 สตรีไทย พุ่มไม้ 6
17 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 6
18 ชาตรี นิ่มปี 5
19 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 5
20 นาวี จันทร์วงษ์ 4
21 ผกามาศ เภาจี๋ 4
22 สุรัตน์ บัวเลิศ 4
23 เสาวนีย์ สุนทรพิทักษ์ 4
24 ศรีพรรณ มุขสมบัติ 4
25 ประภัสรา นีละคุปต์ 4
26 นายนาวี จันทร์วงษ์ 3
27 นายชาตรี นิ่มปี 3
28 นิรุต อุปนันท์ 3
29 นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร 3
30 สนิท อักษรแก้ว 3
31 พนิตา โสต้อง 3
32 เรขา ชนิตรบวร 3
33 ถนอม ดาวงาม 2
34 ยลจิต เอกอุรุ 2
35 วินัย มีแสง 2
36 วิชัย นิยม 2
37 วีรชน พลรบ 2
38 นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์ 2
39 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
40 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 2
41 ทรงธรรม สุขสว่าง 2
42 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 2
43 ดำรงค์ ศรีพระราม 2
44 วันทนา กลิ่นงาม 2
45 กิตติชัย จำรูญ 2
46 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 2
47 บุญยัง ขันธะกาด 2
48 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
49 กุลลดา เอกบุญชู 2
50 ณัฎฐ พิชกรรม 2
51 พรกมล สิงห์คำ 2
52 เกษตร สุเตชะ 2
53 ดวงพร เกียรติดำรง 2
54 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
55 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
56 จุลบุตร จันทรสูรย์ 1
57 ชูสิน ธีรสวัสดิ์ 1
58 จิโรจน์ พีระเกียรติขจร 1
59 มาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ 1
60 อนุชา เพียรชนะ 1
61 นางสาวพรกมล สิงห์คำ 1
62 นางสาวนพวรรณ เสมวิมล 1
63 อนุกรณ์ บุตรสันติ์ 1
64 ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 1
65 สุดารัตน์ สว่างจิตต์ 1
66 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
67 ณัฏฐ พิชกรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 4
3 2554 11
4 2553 1
5 2552 3
6 2551 8
7 2550 5
8 2549 2
9 2548 2
10 2544 1
11 2543 3
12 2533 1
13 1086 1
14 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเจริญเติบโตปลานิลในบ่อบำบัดน้ำเสียโครงการแหลมผักเบี้ยฯ
2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลจากการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2555
3 การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน
4 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองหินปูนเขายอดแตง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในน้ำผิวดินและตะกอนดินบริเวณอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
6 สมรรถนะการฟอกตัวเองของแม่น้ำท่าจีนในการรองรับน้ำคุณภาพเสื่อมโทรมหลังไหลเข้ากรุงเทพมหานคร ของวิกฤตน้ำท่วมภาคกลาง ปี 2554 เพื่อไหลลงอ่าวไทยอย่างปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2554
7 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขาใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
8 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
9 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (รายงานผลกระทบด้านสุขภาพ; HIA) คำขอประทานบัตรหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลที่วัง ชะมาย และถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
11 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าข้ามถนนบนทางหลวงหมายเลข 3259
12 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2553 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
13 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
14 การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียของโรงงานเบียร์บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อการปลูกพืชเกษตร
15 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดิน และสารตกค้างทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
16 การประเมินคุณภาพรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่สัมพันธ์กัน
17 ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารในหญ้าทะเลมีผลต่อการดำรงชีวิตของพะยูน บริเวณเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2553
18 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาสมดุลความร้อนของพื้นที่อาคาร ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ในเขตเมือง
20 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
21 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
22 การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรในคลองชลประทานเพื่อการใช้ประโยชน์ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียโดยวิธีธรรมชาติในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
24 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชลประทานตามระยะทางเพื่อการใช้ประโยชน์ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
26 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดเพชรบุรี
27 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเนี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ระยะที่สี่)
28 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่สี่) : การวิจัยปรับใช้เทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการส่งเสริมเผยแพร่
29 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
30 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน
31 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนภูมิภาค)
32 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผัก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
33 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 4)
34 โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย-ศุภนิมิต 1 (บ้านท่าชาวน้ำ) และ 2 (บ้านทุ่งรัก) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2549
35 การพัฒนางานวิจัยโครงการพระราชดำริการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อส่งเสริมตามความต้องการของท้องถิ่น
36 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปี พ.ศ. 2548
37 1. การบริหารงานส่วนกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
38 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
ปี พ.ศ. 2544
39 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2543
40 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
41 การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร
42 รายงานสรุปผลงานวิจัยของโครงการ (ปีที่ 2) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2533
43 เทคโนโลยี การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 รายงานประจำปีงบประมาณ 2534 เรื่อง ผลของการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่มีต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา