ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 19
2 กฤษณ์ วสีนนท์ 6
3 อัครินทร์ อัคนิทัต 5
4 อธิป บุตราช 4
5 ภาวิณี อินต๊ะแปง 3
6 จาริณี ลิขิตธรรมวาณิช 2
7 ศิริพร ไชยสูรยกานต์ 2
8 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 2
9 ชยกร แก้วมาก 2
10 ขจรชัย ชัยพิพัฒนานันท์ 2
11 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
12 ปภาวี กิตติกานต์วงศ์ 2
13 รักไท เทพปัญญา 2
14 อธิลักษณ์ ศรีหทัย 2
15 วิโรจน์ ธิตา 2
16 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
17 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
18 นพวรรณ โอภาโส 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
21 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
22 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
23 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
24 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1
25 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
26 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
27 อรพรรณ ลีนะเปสนันท์ 1
28 ณัฐพงศ์ มหานันทโพธิ์ 1
29 ศิริชัย สมศรี 1
30 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
31 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
32 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
33 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
34 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
35 ณภัทร์พร สิงห์ประเสริฐ 1
36 ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ 1
37 กชกร รังคสิริ 1
38 พันวิชณ์ โรจนตันติ 1
39 แพรพรรณ ศรีอนันต์ 1
40 วรนันท์ ชมบุญ 1
41 จามร โสมานันท์, 2517- 1
42 ดุษฎี ห์ลีละเมียร 1
43 เจษฎา พรไชยา 1
44 จาตุรงค์ รอดกำเนิด 1
45 วรรณชัย บุญบำรุง 1
46 คณิน บุญสุวรรณ 1
47 นพัตธร ฤทธิกาญจน์ 1
48 นพดล นิ่มหนู 1
49 ภคพล สวัสดิ์เวช 1
50 อัมพร วัฒนวงศ์ 1
51 กฤษณ วสีนนท์ 1
52 สุดปรารถนา นีละไพจิตร 1
53 อณัส อมาตยกุล 1
54 สุวิชาญ รักษ์รตนากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 6
4 2555 2
5 2553 13
6 2552 9
7 2551 9
8 2550 1
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 4
12 2546 2
13 2545 1
14 2544 4
15 2543 3
16 2531 1
17 1086 1
18 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
2 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
3 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
4 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ปี พ.ศ. 2557
5 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
6 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ปี พ.ศ. 2556
7 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
8 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
9 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
10 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
11 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
12 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชน อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-14/2553
ปี พ.ศ. 2555
13 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
14 ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ปี พ.ศ. 2553
15 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
16 องค์กรพิเศษเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการทุจริตที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
17 ปัญหาทางกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของข้าราชการพลเรือนสามัญ
18 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสถานการณ์พิเศษ
19 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้กล่าวหาและผู้เสียหายในคดีอาญา ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเผยแพร่ภาพของผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายในคดีอาญาในหนังสือพิมพ์
20 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้กล่าวหาและผู้เสียหายในคดีอาญา ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเผยแพร่ภาพของผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายในคดีอาญาในหนังสือพิมพ์
21 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเกิดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรที่ทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
22 ปัญหาทางกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของข้าราชการพลเรือนสามัญ
23 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้กล่าวหาและผู้เสียหายในคดีอาญาภายใต้บทบัญญติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 :
24 บทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
25 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเกิดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรที่ทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐
26 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
27 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสถานการณ์พิเศษ
ปี พ.ศ. 2552
28 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะรัฐประหารโดยศาลปกครอง
29 สถานะทางกฎหมายมหาชนและการใช้อำนาจกำกับดูแลตลาดเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
30 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะและการใช้อำนาจรัฐของคณะรัฐประหารในประเทศไทย
31 พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการยับยั้งร่างกฎหมาย
32 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนุญภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองไทย
33 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญภายในวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
34 สถานะทางกฎหมายมหาชนและการใช้อำนาจกำกับดูแลตลาดเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
35 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะรัฐประหารโดยศาลปกครอง
36 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะและการใช้อำนาจรัฐ ของคณะรัฐประหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
37 การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 7)
38 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
39 การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยภายใต้กฎหมายไทย : ศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย
40 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
41 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาของไทย
42 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
43 การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ [รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 7]
44 การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไร้ที่อยู่อาศัย ภายใต้กฎหมายไทย :ศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย
45 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ปี พ.ศ. 2550
46 สิทธิมนุษยชนในอิสลามกับการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ปี พ.ศ. 2549
47 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ สิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
48 แนวความคิดทางกฎหมายปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2548
49 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแนวความคิดเรื่ององค์กรทางปกครองอิสระ
50 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำพิพากษาของศาล
ปี พ.ศ. 2547
51 การสั่งปิดชั่วคราวและการพักใช้ใบอนุญาตสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
52 ความสำคัญของคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของฝรั่งเศสที่มีต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
53 ระดับความเป็นรัฐสวัสดิการของประเทศไทย : ศึกษาพัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ
54 การควบคุม ตรวจสอบ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญในการบังคับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2546
55 แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนในประเทศไทย ว่าด้วยอำนาจรัฐ ตั้งแต่ พุทธศักราช 2411 ถึง พุทธศักราช 2475
56 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนวิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาก่อสร้างทางด่วน
ปี พ.ศ. 2545
57 การประสานประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนในการตรากฎหมาย
ปี พ.ศ. 2544
58 สภาพบังคับของจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีประเทศอังกฤษและประเทศไทย
59 การปรึกษาหารือและการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติและการออกกฎข้อบังคับ
60 ความเป็นไปได้ในการนำหลักการในระบบอิมพีชเมนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้กับการถอดถอดบุคคลออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
61 พัฒนาการและที่มาของอำนาจอธิปไตยและผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
62 พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศอังกฤษและประเทศไทย
63 สิทธิและเสรีภาพของรักร่วมเพศชายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ : วิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย
64 มาตรการในการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
ปี พ.ศ. 2531
65 องค์การและวิธีการคุ้มครองประชาชนและควบคุมฝ่ายปกครอง ภายในฝ่ายปกครองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
66 องค์กรพิเศษเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการทุจริตที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง