ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ สายธนู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 13
2 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 11
3 สันติ ถุงสุวรรณ 10
4 โสมทัต วงศ์สว่าง 9
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
6 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 7
7 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
8 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
9 นิคม ชัยศิริ 4
10 วิมล เหมะจันทร 3
11 ศศิธร คณะรัตน์ 3
12 สารี วิรุฬหผล 3
13 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 3
14 เล็ก อัศวพลังชัย 3
15 เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ 3
16 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
17 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
18 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
19 สุเทพ เรืองวิเศษ 2
20 นวรัตน์ จารุจินดา 2
21 สุมา เมืองใย 2
22 สงคราม เหลืองทองคำ 2
23 อารีรัตน์ ลออปักษา 2
24 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
25 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
26 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
27 ไววิทย์ พุทธารี 1
28 Walaisiri Muangsiri 1
29 Varunee Padmasankh 1
30 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
31 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
32 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
33 สายฝน ควรผดุง 1
34 วัลลภ แย้มเหมือน 1
35 พัชรี อังกุระ 1
36 สำเริง แย้มโสภี 1
37 Rajalida Lipikorn 1
38 สุวิชา ทองสิมา 1
39 สุธนา วิเศษสังข์ 1
40 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
41 สิริพร สิวราวุฒิ 1
42 สมพร พรมดี 1
43 วาสนา เสียงดัง 1
44 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
45 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
46 สมชัย วัฒนการุณ 1
47 กระมล ทองธรรมชาติ 1
48 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
49 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
51 Chariya Uiyyasathian 1
52 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
53 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
54 กฤติกา ชินพันธ์ 1
55 อวย เกตุสิงห์ 1
56 สรชัย พิศาลบุตร 1
57 ประธาน ดาบเพชร 1
58 อรพิน ยิ่งยง 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
64 กำพล เจริญสุขโสภณ 1
65 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
66 Pornpimol Muanjai 1
67 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
68 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
69 เอกชัย อดุลยธรรม 1
70 Thada Jirajaras 1
71 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
74 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
75 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
76 Thanathon Sesuk 1
77 สุวดี ยาป่าคาย 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
80 ศุกันยา ห้วยผัด 1
81 Acom Sornsute 1
82 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
83 Pantharee Boonsatorn 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
85 วิไล ชินธเนศ 1
86 นิทัสน์ เพราแก้ว 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
90 ภัทธิรา สวัสดิวร 1
91 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 1
92 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
93 ธวัชชัย สันติสุข 1
94 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
97 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
101 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
103 วรรณี ศิลปอาชา 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
106 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
107 วัฒนชัย สมิทธากร 1
108 Panee Boonthavi 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 Wilai Anomasiri 1
111 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
112 กาญจนา แก้วเทพ 1
113 Jaitip Paiboon 1
114 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
115 Supa Chantharasakul 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 Vimolmas Lipipun 1
118 บรรจง คณะวรรณ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
121 Garnpimol C. Ritthidej 1
122 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
126 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
127 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
128 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
129 Boonchai Sangpetngam 1
130 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
132 อุทัย บุญประเสริฐ 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
134 Somying Tumwasorn 1
135 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
136 Chalermpol Leevailoj 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 ศิริชัย ศิริกายะ 1
139 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
140 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
143 Srilert Chotpantarat 1
144 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
145 Ampa Luiengpirom 1
146 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
147 นภสร โกวรรธนะกุล 1
148 Phanphen Wattanaarsakit 1
149 วินัย งามแสง 1
150 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
151 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
152 สุมิตรา พูลทอง 1
153 Yeshey Penjor 1
154 กำจัด มงคลกุล 1
155 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
156 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
157 สิทธิพร แอกทอง 1
158 Anawatch Mitpratan 1
159 Kasidit Nootong 1
160 Chayaporn Supachartwong 1
161 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
162 Chonticha Srisawang 1
163 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
164 Jittima Chatchawansaisin 1
165 รุ่งราวี ทองกันยา 1
166 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
167 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
168 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
169 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
170 ละอองทิพย์ เหมะ 1
171 Kitpramuk Tantayaporn 1
172 Naiyana Chaiyabutr 1
173 Sompol Sanguanrungsirikul 1
174 Puttipongse Varavudhi 1
175 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
176 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
177 ประคอง ชอบเสียง 1
178 ชอุ่ม มลิลา 1
179 ๋Janes, Gavin W. 1
180 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
181 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
182 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
183 พรรณี กาญจนพลู 1
184 Chakkaphan Sutthirat 1
185 Waraporn Siriterm 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2544 1
3 2543 2
4 2541 1
5 2540 2
6 2539 2
7 2537 1
8 2535 1
9 2534 1
10 2532 1
11 2531 2
12 2530 1
13 2529 1
14 2528 3
15 2525 2
16 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
2 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2543
3 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัย
4 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2541
5 คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
6 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยา
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
8 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับ การบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
10 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
11 อนุกรมวิธานของเชื้อ ซูโดโมแนส ซูโคมัลลิไอ
ปี พ.ศ. 2534
12 รูปแบบการดื้อยาและความสามารถในการถ่ายทอดพลาสมิดที่ควบคุมการดื้อยา ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากคน ไก่ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
13 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2531
14 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
15 การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
16 อนุกรมวิธานแบบนิวเมริคัลของเชื้อจุลินทรีย์ในสกุลวิบริโอ จากอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2529
17 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของกลุ่มแบคทีเรียทางเดินอาหารในนากุ้ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2528
18 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
19 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
20 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2525
21 การทำลายเชื้อของกลูตาราลดีไฮด์, เฮ็กซาคลอโรฟีน และเบนซาลโคเนี่ยม คลอไรด์ที่มีต่อเชื้อสแตฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
22 คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่าย