ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ สายธนู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 13
2 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 11
3 สันติ ถุงสุวรรณ 10
4 โสมทัต วงศ์สว่าง 9
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
6 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 7
7 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
8 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
9 นิคม ชัยศิริ 4
10 วิมล เหมะจันทร 3
11 ศศิธร คณะรัตน์ 3
12 สารี วิรุฬหผล 3
13 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 3
14 เล็ก อัศวพลังชัย 3
15 เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ 3
16 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
17 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
18 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
19 สุเทพ เรืองวิเศษ 2
20 นวรัตน์ จารุจินดา 2
21 สุมา เมืองใย 2
22 สงคราม เหลืองทองคำ 2
23 อารีรัตน์ ลออปักษา 2
24 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
25 Srilert Chotpantarat 1
26 Chalermpol Leevailoj 1
27 Boonchai Sangpetngam 1
28 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
29 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
30 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
31 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
32 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
33 Vanida Chantarateptawan 1
34 กาญจนา แก้วเทพ 1
35 Jaitip Paiboon 1
36 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
38 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
39 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
40 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
41 ศิริชัย ศิริกายะ 1
42 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
44 วรรณี ศิลปอาชา 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
46 กำพล เจริญสุขโสภณ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
48 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
51 นิทัสน์ เพราแก้ว 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
56 อุทัย บุญประเสริฐ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
60 คัคนางค์ มณีศรี 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
62 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
63 Somying Tumwasorn 1
64 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 Thanathon Sesuk 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 Acom Sornsute 1
71 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
72 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
73 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
79 เอกชัย อดุลยธรรม 1
80 Thada Jirajaras 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 กมลชนก ยวดยง 1
83 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 Puttipongse Varavudhi 1
86 Kittisak Likhitwitayawuid 1
87 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
88 Sumphan Wongseripipatana 1
89 Supa Chantharasakul 1
90 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
91 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
92 วัฒนชัย สมิทธากร 1
93 Panee Boonthavi 1
94 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
95 Garnpimol C. Ritthidej 1
96 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
97 Naiyana Chaiyabutr 1
98 Sompol Sanguanrungsirikul 1
99 Ampa Luiengpirom 1
100 มยุรี ตันติสิระ 1
101 ภัทธิรา สวัสดิวร 1
102 Vimolmas Lipipun 1
103 บรรจง คณะวรรณ 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
107 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
108 Chonticha Srisawang 1
109 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
110 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
111 วินัย งามแสง 1
112 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
113 นภสร โกวรรธนะกุล 1
114 Phanphen Wattanaarsakit 1
115 Jittima Chatchawansaisin 1
116 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
117 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
118 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
119 Chariya Uiyyasathian 1
120 Waraporn Siriterm 1
121 Kasidit Nootong 1
122 Chayaporn Supachartwong 1
123 สิทธิพร แอกทอง 1
124 Anawatch Mitpratan 1
125 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
126 กำจัด มงคลกุล 1
127 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
128 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
129 พรรณี กาญจนพลู 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 Chakkaphan Sutthirat 1
136 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
137 รุ่งราวี ทองกันยา 1
138 สุมิตรา พูลทอง 1
139 Yeshey Penjor 1
140 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
141 ๋Janes, Gavin W. 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 ประคอง ชอบเสียง 1
144 ชอุ่ม มลิลา 1
145 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
146 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
147 วาสนา เสียงดัง 1
148 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
149 สายฝน ควรผดุง 1
150 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
151 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
152 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
153 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
154 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
155 สมพร พรมดี 1
156 สุธนา วิเศษสังข์ 1
157 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
158 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 1
159 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
160 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
161 สำเริง แย้มโสภี 1
162 สุวิชา ทองสิมา 1
163 วัลลภ แย้มเหมือน 1
164 พัชรี อังกุระ 1
165 ไววิทย์ พุทธารี 1
166 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
167 กฤติกา ชินพันธ์ 1
168 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
169 Suchin Arunsawatwong 1
170 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
171 กระมล ทองธรรมชาติ 1
172 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
173 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
174 สมชัย วัฒนการุณ 1
175 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
176 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
177 Rajalida Lipikorn 1
178 Walaisiri Muangsiri 1
179 Varunee Padmasankh 1
180 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
181 ประธาน ดาบเพชร 1
182 อรพิน ยิ่งยง 1
183 อวย เกตุสิงห์ 1
184 สรชัย พิศาลบุตร 1
185 ธวัชชัย สันติสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2544 1
3 2543 2
4 2541 1
5 2540 2
6 2539 2
7 2537 1
8 2535 1
9 2534 1
10 2532 1
11 2531 2
12 2530 1
13 2529 1
14 2528 3
15 2525 2
16 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
2 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2543
3 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัย
4 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2541
5 คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
6 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยา
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
8 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับ การบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
10 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
11 อนุกรมวิธานของเชื้อ ซูโดโมแนส ซูโคมัลลิไอ
ปี พ.ศ. 2534
12 รูปแบบการดื้อยาและความสามารถในการถ่ายทอดพลาสมิดที่ควบคุมการดื้อยา ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากคน ไก่ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
13 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2531
14 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
15 การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
16 อนุกรมวิธานแบบนิวเมริคัลของเชื้อจุลินทรีย์ในสกุลวิบริโอ จากอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2529
17 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของกลุ่มแบคทีเรียทางเดินอาหารในนากุ้ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2528
18 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
19 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
20 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2525
21 การทำลายเชื้อของกลูตาราลดีไฮด์, เฮ็กซาคลอโรฟีน และเบนซาลโคเนี่ยม คลอไรด์ที่มีต่อเชื้อสแตฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
22 คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่าย