ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ สายธนู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 13
2 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 11
3 สันติ ถุงสุวรรณ 10
4 โสมทัต วงศ์สว่าง 9
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
6 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 7
7 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
8 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
9 นิคม ชัยศิริ 4
10 วิมล เหมะจันทร 3
11 ศศิธร คณะรัตน์ 3
12 สารี วิรุฬหผล 3
13 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 3
14 เล็ก อัศวพลังชัย 3
15 เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ 3
16 สุเทพ เรืองวิเศษ 2
17 สุมา เมืองใย 2
18 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
19 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
20 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
21 สงคราม เหลืองทองคำ 2
22 อารีรัตน์ ลออปักษา 2
23 นวรัตน์ จารุจินดา 2
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 ละอองทิพย์ เหมะ 1
26 Puttipongse Varavudhi 1
27 Naiyana Chaiyabutr 1
28 มยุรี ตันติสิระ 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
31 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
32 Sompol Sanguanrungsirikul 1
33 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
34 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
35 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
36 ประคอง ชอบเสียง 1
37 บรรจง คณะวรรณ 1
38 Chakkaphan Sutthirat 1
39 พรรณี กาญจนพลู 1
40 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
41 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
42 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
43 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
44 วัฒนชัย สมิทธากร 1
45 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
46 Wilai Anomasiri 1
47 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
48 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
51 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
52 กาญจนา แก้วเทพ 1
53 ชอุ่ม มลิลา 1
54 Panee Boonthavi 1
55 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
56 Garnpimol C. Ritthidej 1
57 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
58 Sumphan Wongseripipatana 1
59 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
60 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
61 Supa Chantharasakul 1
62 Kittisak Likhitwitayawuid 1
63 Vimolmas Lipipun 1
64 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 Thanathon Sesuk 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 Acom Sornsute 1
71 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
72 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
73 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
79 เอกชัย อดุลยธรรม 1
80 Thada Jirajaras 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 กมลชนก ยวดยง 1
83 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
84 Anawatch Mitpratan 1
85 สิทธิพร แอกทอง 1
86 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
87 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
88 นภสร โกวรรธนะกุล 1
89 กำจัด มงคลกุล 1
90 Yeshey Penjor 1
91 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
92 รุ่งราวี ทองกันยา 1
93 สุมิตรา พูลทอง 1
94 Phanphen Wattanaarsakit 1
95 วินัย งามแสง 1
96 Jittima Chatchawansaisin 1
97 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
98 Chayaporn Supachartwong 1
99 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
100 Chonticha Srisawang 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
103 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
106 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
109 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
110 Varunee Padmasankh 1
111 Walaisiri Muangsiri 1
112 ประธาน ดาบเพชร 1
113 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
114 Rajalida Lipikorn 1
115 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
116 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
117 สมพร พรมดี 1
118 สุธนา วิเศษสังข์ 1
119 สุวิชา ทองสิมา 1
120 สิริพร สิวราวุฒิ 1
121 สายฝน ควรผดุง 1
122 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
123 วาสนา เสียงดัง 1
124 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
125 สรชัย พิศาลบุตร 1
126 อวย เกตุสิงห์ 1
127 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
128 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
129 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
130 Chariya Uiyyasathian 1
131 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
132 Kasidit Nootong 1
133 Waraporn Siriterm 1
134 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
135 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
136 สมชัย วัฒนการุณ 1
137 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
138 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
139 อรพิน ยิ่งยง 1
140 Suchin Arunsawatwong 1
141 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
142 กระมล ทองธรรมชาติ 1
143 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
144 กฤติกา ชินพันธ์ 1
145 วัลลภ แย้มเหมือน 1
146 พัชรี อังกุระ 1
147 Somying Tumwasorn 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
149 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
151 อุทัย บุญประเสริฐ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
153 วิไล ชินธเนศ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
155 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
156 Boonchai Sangpetngam 1
157 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
158 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
159 Vanida Chantarateptawan 1
160 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
161 Srilert Chotpantarat 1
162 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
163 Chalermpol Leevailoj 1
164 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
165 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
167 ธวัชชัย สันติสุข 1
168 ภัทธิรา สวัสดิวร 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
170 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
171 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 1
172 สำเริง แย้มโสภี 1
173 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
174 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
175 นิทัสน์ เพราแก้ว 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
177 วรรณี ศิลปอาชา 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
179 คัคนางค์ มณีศรี 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
181 กำพล เจริญสุขโสภณ 1
182 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
183 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
184 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
185 ศิริชัย ศิริกายะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2544 1
3 2543 2
4 2541 1
5 2540 2
6 2539 2
7 2537 1
8 2535 1
9 2534 1
10 2532 1
11 2531 2
12 2530 1
13 2529 1
14 2528 3
15 2525 2
16 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
2 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2543
3 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัย
4 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2541
5 คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
6 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยา
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
8 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับ การบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
10 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
11 อนุกรมวิธานของเชื้อ ซูโดโมแนส ซูโคมัลลิไอ
ปี พ.ศ. 2534
12 รูปแบบการดื้อยาและความสามารถในการถ่ายทอดพลาสมิดที่ควบคุมการดื้อยา ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากคน ไก่ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
13 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2531
14 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
15 การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
16 อนุกรมวิธานแบบนิวเมริคัลของเชื้อจุลินทรีย์ในสกุลวิบริโอ จากอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2529
17 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของกลุ่มแบคทีเรียทางเดินอาหารในนากุ้ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2528
18 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
19 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
20 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2525
21 การทำลายเชื้อของกลูตาราลดีไฮด์, เฮ็กซาคลอโรฟีน และเบนซาลโคเนี่ยม คลอไรด์ที่มีต่อเชื้อสแตฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
22 คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่าย