ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวณิช(แคมป์)
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สภาพและการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 สภาพและการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2552
3 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตของเกษตรกร
4 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาศักยภาพผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
6 เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนลัวะบ้านสาม ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2548
7 บทบาทการสื่อสารในการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งของผู้หญิงในการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2547
8 บทบาทการสื่อสารในการเสริมพลังความเข้มแข็งของผู้หญิง ในการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2541
9 ศักยภาพด้านการจัดการข่าวสารข้อมูลของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่
10 ศักยภาพด้านการจัดการข่าวสารข้อมูลของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
11 การรับรู้ข่าวข้อมูลกับการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของแม่บ้านเกษตรกร
12 การรับรู้ข่าวข้อมูลกับการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของแม่บ้านเกษตรกร