ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อเนกพล เกื้อมา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา : กรณีศึกษาโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2555
2 รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อเสริมสร้างจินตนาการสำหรับบุคคลออทิสติก : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ : กรณีศึกษาชุมชนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
4 การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2551
5 รายงานการประเมินและติดตามผลโครงการส่งเสริมการผลิตถ่าน และการจัดการทรัพยากรไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2550
6 องค์กรชุมชนที่มีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2546
7 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2537
8 ผลของการใช้สื่อพื้นบ้านทางภาคใต้ หนังตะลุง ต่อทัศนคติเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 ผลของการใช้สื่อพื้นบ้านทางภาคใต้ "หนังตะลุง" ต่อทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช