ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 6
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
3 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1
4 มานวิภา อินทรทัต 1
5 พัชรนันท์ กลั่นแก้ว 1
6 พิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
7 มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1
8 ชัชวาลย์ ชัยชนะ 1
9 ยสินทินี เอมหยวก 1
10 ณัฐนี วรยศ 1
11 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1
12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์ 1
13 นายภูมิสุข คณานุรักษ์ 1
14 นายฉมาดนัย มากนวล 1
15 โกวิทย์ พวงงาม 1
16 ธีรเดช ฉายอรุณ 1
17 วุฒิสาร ตันไชย 1
18 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 1
19 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 1
20 สนิท รวมธรรม 1
21 นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
22 นายวันชัย วัฒนศัพท์ 1
23 สุณิสา เผ่าน้อย 1
24 ธีรพรรณ ใจมั่น 1
25 นส.สมลักษณ์ เรืองคง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบยาสูบ กรณีประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
5 การศึกษาผลของรายจ่ายยาสูบที่มีต่อรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของครัวเรือนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 การวิเคราะห์การประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในภาคการผลิตของประเทศไทย โดยเทคนิคการสลายเชิงแจกแจง
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปี พ.ศ. 2549
8 มาตรการทางภาษีสรรพสามิตและกฎหมายที่เหมาะสม สำหรับอุตสาหกรรมยาเส้นมวนเอง"