ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษา ฮัมฟรี่
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุษา ฮัมฟรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความแปรปรวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและปัจจัยทางภูมิอากาศเพื่อคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันบริเวณภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 วงจรรอบวันและการผันแปรความถี่สูงของฝนในประเทศไทยและความเชื่อมโยงกับมรสุมฤดูร้อน
ปี พ.ศ. 2554
3 วิธีการประมาณค่าสำหรับหาคำตอบปัญหาดุลยภาพทั่วไป และการประยุกต์สู่ปัญหาค่าน้อยสุด
4 การศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน
5 การพัฒนาแบบจำลอง Coupled model เพื่อทำนายการเกิดปรากฎการณ์เอนโซ่เพื่อการคาดคะเนปริมาณฝน และผลกระทบต่อภูมิอากาศในประเทศไทย (ปีที่ 1)