ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Praneet Opanasopit 23
2 ปราณีต โอปณะโสภิต 21
3 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 14
4 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 14
5 Tanasait Ngawhirunpat 14
6 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 12
7 Theerasak Rojanarata 12
8 วรายุทธ สะโจมแสง 12
9 Satit Puttipipatkhachorn 11
10 Apinan Soottitantawat 10
11 Pitt Supaphol 10
12 พิชญ์ ศุภผล 10
13 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 9
14 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 8
15 ภัทรพร โกนิล 7
16 Warayuth Sajomsang 7
17 อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 6
18 Auayporn Apirakaramwong 6
19 อุษาวดี สกุลคู 5
20 ปิยะวรรณ เพชราภา 5
21 Usawadee Sakulkhu 5
22 อรวรรณ สุวรรณทอง 4
23 Orawan Suwantong 4
24 Issara Sramala 4
25 Somsak Saesoo 4
26 Pattarapond Gonil 4
27 อิศรา สระมาลา 4
28 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 4
29 Piyawan Bejrapha 4
30 สุวิมล สุรัสโม 4
31 Wanwisa Srinuanchai 4
32 Suvimol Surassmo 4
33 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 4
34 ณัฏฐพร พิมพะ 4
35 Nispa Seetapan 3
36 Pattarapond Gonil 3
37 นิสภา ศีตะปันย์ 3
38 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
39 Maleenart Petchsangsai 3
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
41 Supot Hannongbua 3
42 ปัทมา แต้ไพบูลย์ 3
43 Sang-Gi Min 3
44 Jariya Kowapradit 3
45 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 3
46 Mi-Jung Choi 3
47 Pattama Taepaiboon 3
48 Varaporn Junyaprasert 3
49 Nuntavan Bunyapraphatsara 3
50 Prasert Akkaramongkolporn 2
51 Panya Sunintaboon 2
52 ประเสริฐ อัครมงคลพร 2
53 อัญมณี อุ่นประเดิม 2
54 Napaporn Uawongyart 2
55 Chularat Iamsamai 2
56 เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย 2
57 Tittaya Suksamran 2
58 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 2
59 Wiyong Kangwansupamonkon 2
60 วริษฎา ศิลาอ่อน 2
61 Vichuta Lauruengtana 2
62 วฤษสพร มาเย็น 2
63 วิชุตา เหล่าเรืองธนา 2
64 Varissaporn Mayen 2
65 Suranan Anantachaisilp 1
66 สินีรัตน์ วรรณทอง 1
67 อลงกต ตรีทอง 1
68 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
69 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
70 ศรัญญา พันปี 1
71 Aroonsri Priprem 1
72 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 1
73 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 1
74 Alongkot Treetong 1
75 อรุณศรี ปรีเปรม 1
76 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
77 Sirapat Pratontep 1
78 Rangrong Yoksan 1
79 Phensri Thongnopnua 1
80 โศรดา กนกพานนท์ 1
81 Nanthida Wonglertnirant 1
82 Ji-Yoen Chun 1
83 ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ 1
84 Kaewkarn Wasanasuk 1
85 Sorada Kanokpanont 1
86 Uracha Raktanonchai 1
87 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
88 Thaned Pongjanyakul 1
89 Pathomthat Srisuk 1
90 Siwaporn Meejoo Smith 1
91 ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 1
92 Monrudee Sukma 1
93 Ratthaphol Charlermroj 1
94 Warisada Sila-on 1
95 Akhayachatra Chinsriwongkul 1
96 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
97 Jurairat Nunthanid 1
98 Thitiporn Pattarakankul 1
99 พิชญ์ธิดา จิตตมาโร 1
100 ศิริลักษณ์ เทพจันทร์ 1
101 Suwabun Chirachanchai 1
102 ปริยากร สืบลี 1
103 พิชญ์วิภา พรหมมาศ 1
104 ลักษมี ใจสัตย์ 1
105 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
106 Sirirat Wongkupasert 1
107 Thanyada Rungrotmongkol 1
108 Uthumporn Arsawang 1
109 อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ 1
110 Amornrat Viriyaroj 1
111 Padungkwan Chitropas 1
112 Seksak Asavavisithchai 1
113 Arthit Vongachariya 1
114 จุไรรัตน์ นันทานิช 1
115 อุทุมพร อาสว่าง 1
116 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
117 Anyamanee Oonpraderm 1
118 มนฤดี สุขมา 1
119 เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 1
120 เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล 1
121 Saowaluk Chaleawlert-umpon 1
122 สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล 1
123 Sunee Techaarpornkul 1
124 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 1
125 Onanong Nuchuchua 1
126 Somsak Saesoo 1
127 Kiat Ruxrungtham 1
128 Panprung Sikareepaisan 1
129 Rathapon A-sasutjarit 1
130 Sunee Sirivichayakul 1
131 Nuttaporn Pimpha 1
132 กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 1
133 จริยา โกวะประดิษฐ์ 1
134 ฐิติพร ภัทรกานต์กุล 1
135 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
136 รัฐพล เฉลิมโรจน์ 1
137 Nitsara Karoonuthaisiri 1
138 อรรฆยฉัตร ชินศรีวงศ์กูล 1
139 Chularat Iamsamai 1
140 Stephan Thierry Dubas 1
141 Teerarat Itthisoponkul 1
142 Kittiwut Kasemwong 1
143 Klanarong Sriroth 1
144 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
145 Sven-Iver Lorenzen 1
146 บุญส่ง สุตะพันธ์ 1
147 สุวรรณี พนมสุข 1
148 ชูชาติ วารินทร์ 1
149 Choochart Warin 1
150 Chonticha Rattanarungchai 1
151 ศิวพร มีจู 1
152 Suwannee Panomsuk 1
153 Chavalit Sittisombut 1
154 Supawan Tantayanon 1
155 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
156 Piyawan Phetcharapa 1
157 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 1
158 ชวลิต สิทธิสมบัติ 1
159 สุรชัย ลิ้มภักดี 1
160 Surachai Limpakdee 1
161 กาญจน์พิมล ฤทธิเดช 1
162 Uracha Rungsardthong 1
163 สุณี ศิริวิชยกุล 1
164 Boonsong Sutapun 1
165 รัฐพล อาษาสุจริต 1
166 Wanlop Weecharangsan 1
167 Nattika Saengkrit 1
168 Uracha Ruktanoncha 1
169 วัลลภ วีชะรังสรรค์ 1
170 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
171 Robert J. Lee 1
172 มาลีนาฎ เพชรแสงใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 5
6 2553 13
7 2552 18
8 2551 14
9 2550 7
10 2549 2
11 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การขยายขนาดการสังเคราะห์ควอเทอร์ไนซ์ไซโคลเดกซ์ทรินเชื่อมไคโตซาน
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพรธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการเก็บกัก
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของตัวทำละลายและอุณหภูมิที่มีต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอลฟาแมงโกสตินและเบต้าไซโคลเด็กซ์ทริน
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนสมุนไพรเปลือกมังคุดและการประยุกต์ใช้ เพื่อต้านการอักเสบในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2556
5 Effects of molecular weight and pyridinium moiety on water-soluble chitosan derivatives for mediated gene delivery
6 การกักเก็บเมนทอลในแป้งข้าวเจ้าโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2555
7 Signal amplification of microarray-based immunoassay by optimization of nanoliposome formulations
8 Physico-chemical characteristics of methotrexate-entrapped oleic acid-containing deformable liposomes for in vitro transepidermal delivery targeting psoriasis treatment
ปี พ.ศ. 2554
9 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
10 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
11 Effect of high-pressure microfluidization on the structure of cassava starch granule
12 Effect of citrate spacer on mucoadhesive properties of a novel water-soluble cationic -cyclodextrin-conjugated chitosan
13 Novel quaternized chitosan containing -cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity
ปี พ.ศ. 2553
14 In vitro biological evaluation of electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or curcumin
15 Preparation and characterization of asiaticoside-loaded alginate films and their potential for use as effectual wound dressings
16 A water-soluble methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan chloride as novel mucoadhesive polymeric nanocomplex platform for sustained-release drug delivery
17 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
18 Quaternization of N-(3-pyridylmethyl) chitosan derivatives: Effects of the degree of quaternization, molecular weight and ratio of N-methylpyridinium and N,N,N-trimethyl ammonium moieties on bactericidal activity
19 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
20 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
21 Chitosan-Mediated siRNA Delivery In Vitro: Effect of Polymer Molecular Weight, Concentration and Salt Forms
22 Oleic Acid Enhances All-Trans Retinoic Acid Loading in Nano-Lipid Emulsions
23 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan enhances paracellular permeability across Caco-2 cells
24 In vitro Permeability Enhancement in Intestinal Epithelial Cells (Caco-2) Monolayer of Water Soluble Quaternary Ammonium Chitosan Derivatives
25 Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency
26 การกักเก็บน้ำมันตะไคร้ด้วยไซโคลเด็กซ์ตรินโดยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2552
27 Development of acetaminophen pulsatile pellet system
28 การวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีของต้นแบบเครื่องสำอางที่เตรียมจากอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง
29 Incorporation methods for cholic acid chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system containing camptothecin
30 Nuclear localization signal peptides enhance transfection efficiency of chitosan/DNA complexes
31 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
32 Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use
33 The antimicrobial effect of open-cell silver foams
34 Rheological and morphological characterizations on physical stability of Gamma-oryzanol loaded solid lipid nanoparticles (SLNs)
35 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
36 Methylated N-aryl chitosan derivative/DNA complex nanoparticles for gene delivery: Synthesis and structure–activity relationships
37 Mucoadhesive property and biocompatibility of methylated N-aryl chitosan derivatives
38 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
39 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
40 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
41 Morphological characterization of encapsulated fish oil with b-cyclodextrin and polycaprolactone
42 Physical characteristics of fish oil encapsulated by b-cyclodextrin using an aggregation method or polycaprolactone using an emulsion–diffusion method
43 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
44 การตรวจสอบสมบัติทางกลและทางชีวภาพของโฟมเงินที่มีโครงสร้างโพรงอากาศแบบเปิด
ปี พ.ศ. 2551
45 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น
46 Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method
47 Methylated N-(4-N,N-Dimethylaminobenzyl) Chitosan, a Novel Chitosan Derivative, Enhances Paracellular Permeability Across Intestinal Epithelial Cells
48 Methylated N-(4-pyridinylmethyl) chitosan as a novel effective safe gene carrier
49 Chitosan - thiamine pyrophosphate as a novel carrier for siRNA delivery
50 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
51 The Effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles
52 Development and characterization of pectinate micro/nanoparticles for gene delivery
53 Preparation of PMMA/acid-modified chitosan core-shell nanoparticles and their potential application in gene delivery
54 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
55 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
56 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan for a novel effective gene carriers
57 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or Centella asiatica crude extract and the release characteristics of asiaticoside
58 สารประกอบเชิงซ้อนอิออนคู่เพื่อระบบนำส่งยา
ปี พ.ศ. 2550
59 Morphology study of poly(methyl methacrylate)-chitosan nanoparticles with core-shell structure
60 Effect of Solid Lipid Nanoparticles Formulation Compositions on Their Size, Zeta potential and Potential for In Vitro pHIS-HIV-hugag Transfection
61 Effect of cross-linking on properties and release characteristics of sodium salicylate-loaded electrospun poly(vinyl alcohol) fibre mats
62 Vitamin-loaded electrospun cellulose acetate nanofiber mats as transdermal and dermal therapeutic agents of vitamin A acid and vitamin E
63 Evaluation of Chitosan Salts as Non-viral Gene Vectors in CHO-K1 Cells
64 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing curcumin and release characteristic of the herbal substance
65 Bactericidal Activity of Metal Nanoparticles, toward an Investigation of Its Morphology Change
ปี พ.ศ. 2549
66 Antibacterial effect of apatite-coated titanium dioxide for textiles applications
67 Drug loaded electrospun mat of Polyvinyl alcohol fiber and their drug release characteristics of four model drugs
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 Synthesis and characterization of ²-cyclodextrin-grafted chitosan derivatives on its mucoadhesion and antibacterial activities
69 Synthesis of Poly(vinyl pyrrolidone)-Stabilized Silver Nanoparticles
70 Preparation of Novel Core-shell Nanoparticles as Non-viral Gene Delivery Vectors: Surface Charge, Particle size, and Morphology
71 Antibacterial Effect of apatite coated Titanium Dioxide for Textiles and Coating Applications
72 Antibacterial effect of apatite coated titanium dioxide for textiles and coating amplications
73 Production and characterization of rice bran extract encapsulated in solid lipid nanoparticles for dermal delivery
74 The effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles
75 Improved anti-dust mite properties of textiles by eugenol loaded chitosan nanoparticles
76 Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method
77 Physicochemical characteristics, cytotoxicity, and antioxidant activity of three lipid nanoparticulate formulations of alpha-lipoic acid
78 Physicochemical investigation and molecular modeling of cyclodextrin complexation mechanism with eugenol
79 Antibacterial effect of apatite-coated titanium dioxide for textiles applications
80 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
81 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded lipid nanoparticles
82 Rheological and morphological characterizations on physical stability of gamma-oryzanol-loaded solid lipid nanoparticles (SLNs)
83 In vitro characterization and mosquito (Aedes aegypti) repellent activity of essential-oils-loaded nanoemulsions
84 A water-soluble methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan chloride as novel mucoadhesive polymeric nanocomplex platform for sustained-release drug delivery
85 Synthesis and characterization of ?-cyclodextrin-grafted chitosan derivatives on its mucoadhesion and antibacterial activities
86 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
87 The antimicrobial effect of open-cell silver foams
88 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: Drug-lipid interaction and molecular distribution
89 Influence of curcumin-loaded cationic liposome on anticancer activity for cervical cancer therapy
90 The effect of surfactant composition on the chemical and structural properties of nanostructured lipid carriers
91 Process optimization of electrospun silk fibroin fiber mat for accelerated wound healing
92 Solid-state characterizations of the inclusion complexes between warfarin sodium and ?-cyclodextrin
93 A comparison of spacer on water-soluble cyclodextrin grafted chitosan inclusion complex as carrier of eugenol to mucosae
94 Water-soluble ?-cyclodextrin grafted with chitosan and its inclusion complex as a mucoadhesive eugenol carrier