ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุมาภรณ์ คงอุไร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2 การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2556
3 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา
4 การประเมินและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม
5 การประเมินผลโครงการอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายของนักศึกษาสาขาธุรกิจสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
6 ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
7 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
9 คุณภาพชีวิตการทำงานกับภาวะความเครียด ของอาจารย์ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
10 กระบวนการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
11 การประเมินและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียน ที่รับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2551
12 กระบวนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของนักเรียนที่มาใช้ บริการออกกำลังกายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ปี พ.ศ. 2544
13 ปัญหาและการเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรโปรแกรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
14 ผลกระทบของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะการบาดเจ็บข้อเข่า และข้อเท้าของผู้หญิง / อุมาภรณ์ คงอุไร
15 ผลกระทบของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะการบาดเจ็บข้อเข่าและข้อเท้าของผู้หญิง