ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุบลรัตน์, ศิริยุวศักดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 วิษณุ วรัญญู 4
3 พรวิภา พงศ์ประศาสน์ 2
4 ณัฐณิชา วัฒนพานิช 2
5 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 2
6 มัณฑลี ศิลาวิเศษฤทธิ์ 1
7 ปัณฑิตา ทองสิมา 1
8 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 1
9 สกลกานต์ อินทร์ไทร 1
10 ประไพศรี สุภีโพธิ์ 1
11 อมรรัตน์ รัตนภาสุร 1
12 กองคำ ดวงแก้ว 1
13 ลักษณา คล้ายแก้ว 1
14 วาสินี แสงศรี 1
15 สุวรรณี กัลยาณสันต์ 1
16 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
17 เมธา เสรีธนาวงศ์ 1
18 วไลรัตน์ พูนวศิน 1
19 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 1
20 จิรวรรณ กมลรัตนโยธิน 1
21 ธนานุช เหมือนคีรี 1
22 ศุภลักษณ์ ด่านไพบูลย์ 1
23 โสวรรณ คงสวัสดิ์ 1
24 ก้อง พาหุรักษ์ 1
25 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 1
26 นิศาชล ทวนทอง 1
27 พลินี ศิริรังษี 1
28 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
29 ศศิวิภา ศรัณยพงศ์ 1
30 สมสุข หินวิมาน 1
31 สุภาวรรณ วรรธนะศุภกุล 1
32 จิรันดา กฤษเจริญ 1
33 ลำเนา เอี่ยมสอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 5
2 2551 1
3 2550 2
4 2549 2
5 2548 1
6 2546 4
7 2545 4
8 2544 3
9 2542 1
10 2539 5
11 2537 1
12 2536 4
13 2535 1
14 2534 2
15 2526 1
16 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเปิดรับวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นของวัยรุ่นไทยจากสื่อมวลชนและแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
2 สถานภาพอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ไทย (พ.ศ. 2546 - 2550)
3 พัฒนาการของการรับข่าวต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
4 สถานภาพอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ไทย (พ.ศ.2546-2550)
5 การเปิดรับวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นของวัยรุ่นไทยจากสื่อมวลชน และแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2551
6 การบริโภคละครโทรทัศน์เกาหลีและการทำให้เป็นท้องถิ่นของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 คุณลักษณะของละครเอเชียยอดนิยม ศึกษากรณีละครญี่ปุ่น ไต้หวันและเกาหลีในโทรทัศน์ไทย
8 ลกระทบจากมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2549
9 รูปแบบ วิธีการนำเสนอ และปัจจัยที่มีผลต่อรายการสนทนาข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
10 การเสนอวาระสาธารณะกรณีคัดค้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในสื่อมวลชนและสื่อของสหภาพแรงงานฯ
ปี พ.ศ. 2548
11 ฐานะประพันธกรในภาพยนตร์ของ อิงก์มาร์ เบิร์กแมน
ปี พ.ศ. 2546
12 กลุ่มต่อต้านการแทรกแซงการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และอุดมการณ์ของวิชาชีพนักข่าวโทรทัศน์
13 การเข้าถึงสื่อสารมวลชนกระแสหลักของสำนักข่าวประชาธรรม
14 การใช้สารสนเทศจากสำนักข่าวและอินเทอร์เน็ตเพื่อการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับองค์กรของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว
ปี พ.ศ. 2545
16 กระบวนการสื่อสารสาธารณะของกลุ่มชาวบ้านผู้คัดค้านเขื่อนปากมูล
17 การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
18 พัฒนาการของการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
19 รูปแบบการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก UBC กับความต้องการของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2544
20 การวิเคราะห์ลักษณะการสร้างสรรค์ของศิลปินเพลงแนวดนตรีโปรเกรสสีฟร็อค
21 การสร้างเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส
22 อุดมการณ์วิชาชีพของบุคลากรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ
ปี พ.ศ. 2542
23 การใช้สื่อของกลุ่มต่างๆ ในสถานการณ์ความขัดแย้ง กรณีการก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซจากแหล่งยาดานาผ่านป่าสงวนแห่งชาติห้วยเขย่ง
ปี พ.ศ. 2539
24 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
25 การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อค
26 การสื่อสาร กับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มเด็กปั๊มในกรุงเทพมหานคร
27 การศึกษาการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อมาทำงานในเมือง ของแรงงานต่างถิ่น ในจังหวัดชลบุรี
28 การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์และวิดีโอเทป
ปี พ.ศ. 2537
29 การถ่ายทอดอุดมการณ์ทางการเมืองของระบอบราชาธิปไตย ในละครโทรทัศน์จักรๆ วงศ์ๆ
ปี พ.ศ. 2536
30 การนำเสนอเนื้อหาข่าววิทยุในช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้ง ทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม ศึกษาเฉพาะข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
31 การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมายของรายการสารคดีสิ่งแวดล้อม ทางโทรทัศน์ (2532-2534)
32 การใช้โทรทัศน์ของเด็กภายในครอบครัว
33 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวข่มขืนกระทำชำเรา
ปี พ.ศ. 2535
34 การศึกษาความต้องการรายการโทรทัศน์ของเด็กชนบทในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2534
35 วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการสร้างความชอบธรรมของรัฐ : วิเคราะห์รายการข่าวภาคถ่ายทอด
36 การนำเสนอภาพความเป็นชายในเพลงไทยสมัยนิยม : วิเคราะห์นักร้องชายยอดนิยม ระหว่างปี พ.ศ.2531-2533
ปี พ.ศ. 2526
37 การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2500-2525 : รายงานผลการวิจัย