ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย วิชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 30
2 ดรอุทัย วิชัย 17
3 แหล่งทุนภายนอก 7
4 มยุรี กระจายกลาง 5
5 เงินรายได้ ม.นเรศวร 5
6 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 5
7 จิตติ์พร เครือเนตร 4
8 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 3
9 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 3
10 จิตติพร เครือเนตร 3
11 Uthai Wichai 3
12 สิริกุล วะสี 3
13 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 3
14 งบประมาณแผ่นดิน 3
15 Jittiporn Kruenate 3
16 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3
17 สกว. 3
18 จริยา วิสิทธิ์พานิช 2
19 สาวิตรี ทิวงศ์ 2
20 กรุง สิตะธานี 2
21 อิทธิสุนทร นันทกิจ 2
22 Chuanchom Aumnate 2
23 จิตต์พร เครือเนตร 2
24 ชวนชม อ่วมเนตร 2
25 ฐิตาภา สมิตินนท์ 2
26 นิสภา ศีตะปันย์ 1
27 Suntaree Siraratprapa 1
28 Nispa Seetapan 1
29 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 1
30 พงษ์สุดา ผ่องธัญญา 1
31 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
32 Thammarak Sooksomsong 1
33 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 1
34 Wiroj Limtrakarn 1
35 สุภาพร ล้ำเลิศธน 1
36 Supannee Pathumarak 1
37 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 1
38 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 1
39 กรุง สีตะธนี 1
40 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
41 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
42 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 1
43 ยิ่งรัก พรายอินทร์ 1
44 ธีรวัฒน์ อินโปธา 1
45 นิภาพร พวงศิลป์ 1
46 บัณฑิต ทองอ่อน 1
47 กาญจนา สุทธิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 6
5 2555 3
6 2554 6
7 2553 2
8 2552 5
9 2551 2
10 2550 8
11 2549 4
12 2548 2
13 2547 1
14 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาการผลิตถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับ pilot scale และการประยุกต์ใช้สำหรับพื้นที่ปลูกทางการเกษตรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 แผ่นฟิล์มพลาสติกคอมโพสิทสีคัดกรองแสงสำหรับห่อหุ้มผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการการพัฒนา คอมพาวด์เชื่อมประสานสำหรับระบบการผสมพอลิเมอร์ชนิดพอลิอัลคิลิน คาร์บอเนท
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาสารประกอบพอลิเมอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับช่วยกำจัดไขในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม
5 การศึกษาฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระขององค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดจากลำต้นกระพังโหม
6 การพัฒนาสารประกอบพอลิเมอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับช่วยกำจัดไขในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม
7 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลาสติกคลุมดินที่ตรึงปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย
8 การพัฒนาและทดสอบพลาสติกปลดปล่อยปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อใช้ในการปลูกอ้อยและศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย
9 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2555
10 การพัฒนาและทดสอบพลาสติกปลดปล่อยปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อใช้ในการปลูกอ้อยและศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย
11 การพัฒนาถุงปลูก ถุงเพาะ และพลาสติกคลุมดินที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์
12 การพัฒนาถุงปลูกสตอเบอรี่ที่สามารถย่อยสลายได้
ปี พ.ศ. 2554
13 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
14 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
15 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลาสติกคลุมดินที่ตรึงปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย
16 การพัฒนาถุงปลูกสตอเบอรี่ที่สามารถย่อยสลายได้
17 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
18 การสังเคราะห์พอลิ [4-ไวลินไพริดีน] ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
ปี พ.ศ. 2553
19 วิโรจน์ ลิ่มตระการ...[และคนอื่นๆ]
20 การพัฒนาแผ่นฟิล์มหอมระเหยเพื่อลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
ปี พ.ศ. 2552
21 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
22 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
23 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
24 การสังเคราะห์สาร siloxane elastomer ที่มีหมู่ epoxy ที่สามารถควบคุมความเป็นขั้วได้
25 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2551
26 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
27 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม
ปี พ.ศ. 2550
28 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
29 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
30 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
31 การสังเคราะห์สารประกอบ Cyclic Dimer ของ Artemisnin ใช้เป็นยาต้านเชื้อมาลาเรีย
32 Universal base unit ชนิดใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ base และโครงสร้างของ DNA mimics สำหรับเป็นแนวทางใหม่ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
33 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร capsaicin และ capsanthin ในพริกโดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง
34 การพัฒนาถุงกระดาษห่อผลไม้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
35 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่าย ด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
ปี พ.ศ. 2549
36 ผลของการใช้กวาวเครือแดงแบบเรื้อรังต่อความสามารถในการปฏิสนธิของเซลล์อสุจิในหนูแฮมเตอร์
37 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น universal base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted,and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
38 การพัฒนาวิธีการผลิต capsaicinoid เชิงพาณิชย์
39 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น universal base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2548
40 การศึกษาแนวโน้มปริมาณของสาร Mangiferin ในใบและเปลือกมะม่วง
41 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer,Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
ปี พ.ศ. 2547
42 การพัฒนา universal base โดยมี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัยโรค