ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย บุญประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 ดิเรก ศรีสุโข 4
3 กอบกุล พฤกษะวัน 2
4 สุวัฒน์ เงินฉ่ำ 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
6 Somying Tumwasorn 1
7 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
8 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
12 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
13 คัคนางค์ มณีศรี 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
16 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
18 วิไล ชินธเนศ 1
19 Boonchai Sangpetngam 1
20 Jaitip Paiboon 1
21 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
22 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
23 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
24 Panee Boonthavi 1
25 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
26 Vanida Chantarateptawan 1
27 กมล พลอยงาม 1
28 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
29 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
30 Chalermpol Leevailoj 1
31 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
32 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
34 สุวิชา ทองสิมา 1
35 ประคอง บัวปรอท 1
36 นันทา คูณรัตนศิริ 1
37 วัลลภ แย้มเหมือน 1
38 ทองเพ็ชร จุมปา 1
39 สมพร พรมดี 1
40 ประกาศิต สุทัศน์สันติ 1
41 อารีผีน เทพลักษณ์ 1
42 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
43 สายฝน ควรผดุง 1
44 อภินันท์ เหงี่ยมสง่า 1
45 สิริพร สิวราวุฒิ 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 ทองหนัก สิริมาตร์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
49 วรินทรา วัชรสิงห์ 1
50 ธเนศร์ กลิ่นมิ่ง 1
51 Supa Chantharasakul 1
52 นิคม อรรคอำนวย 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
54 กานต์ กุณาศล 1
55 นิภา ไชยรินคำ 1
56 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
57 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
58 ประเสริฐ ไสยวงศ์ 1
59 ธวัชชัย สันติสุข 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
61 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
62 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
63 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
64 กมลชนก ยวดยง 1
65 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 Thada Jirajaras 1
68 สุวดี ยาป่าคาย 1
69 Thanathon Sesuk 1
70 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
71 Acom Sornsute 1
72 Pantharee Boonsatorn 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
76 Pornpimol Muanjai 1
77 สมพร ไชยมงคล 1
78 สำเนา จริตธรรม 1
79 สุวัฒน์ แสนทวี 1
80 สมพิศ สมจิตต์ 1
81 สุชาติ วังวิเศษ 1
82 สุวรรณ บุราณ 1
83 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
84 สุรางคนา มัณยานนท์ 1
85 สังวร วรศานต์ 1
86 สุรศักดิ์ เกตุสุภะ 1
87 สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ 1
88 สติ สุขชาติ 1
89 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
90 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
91 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
92 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
93 สุมา เมืองใย 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 Puttipongse Varavudhi 1
98 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
99 ประพิศ นามกร 1
100 บรรจง คณะวรรณ 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 ประคอง ชอบเสียง 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 Chayaporn Supachartwong 1
106 Jittima Chatchawansaisin 1
107 Anawatch Mitpratan 1
108 Waraporn Siriterm 1
109 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 Yeshey Penjor 1
113 รุ่งราวี ทองกันยา 1
114 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
115 นภสร โกวรรธนะกุล 1
116 วินัย งามแสง 1
117 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
118 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
119 Chakkaphan Sutthirat 1
120 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
121 ประธาน อารีพล 1
122 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
123 ชอุ่ม มลิลา 1
124 แสงสันต์ พานิช 1
125 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
126 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
127 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 วิมล เหมะจันทร 1
130 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
131 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
132 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
133 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
134 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
135 Phanphen Wattanaarsakit 1
136 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
137 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
138 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
139 จิตรา พีชะพัฒน์ 1
140 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
141 สุมิตรา พูลทอง 1
142 ปองสิน ชูวัฒนกูล 1
143 จุรีวรรณ มณีแสง, 2490- 1
144 กำจัด มงคลกุล 1
145 ผุสดี ตรงต่อการ 1
146 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
147 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
151 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
152 Sumphan Wongseripipatana 1
153 Wilai Anomasiri 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 ศิริชัย ศิริกายะ 1
156 Srilert Chotpantarat 1
157 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
158 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
159 กาญจนา แก้วเทพ 1
160 สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 1
161 Garnpimol C. Ritthidej 1
162 Sompol Sanguanrungsirikul 1
163 วันชัย มีชาติ 1
164 อมรา พงศาพิชญ์ 1
165 Kitpramuk Tantayaporn 1
166 จรัส สุวรรณมาลา 1
167 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
168 สุริชัย หวันแก้ว 1
169 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
170 Vimolmas Lipipun 1
171 มยุรี ตันติสิระ 1
172 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
173 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
174 ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ 1
175 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
176 สุภาพร ลีวิโรจน์ 1
177 Rajalida Lipikorn 1
178 Walaisiri Muangsiri 1
179 สุวัตร สิทธิหล่อ 1
180 Varunee Padmasankh 1
181 ชัยยุทธ ศรีขจร 1
182 ประธาน ดาบเพชร 1
183 จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์ 1
184 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
185 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
186 อวย เกตุสิงห์ 1
187 จิตรา ทองคณารักษ์ 1
188 กันยารัตน์ จิตตเกษม 1
189 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
190 อุทัย บุญประเสริฐ 1
191 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
192 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
193 ทัสนี วงศ์ยืน 1
194 ประสพ ชารีนิวัฒน์ 1
195 ดิเรก ศรีสุโข 1
196 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
197 ไววิทย์ พุทธารี 1
198 ศรีประภา สนธิขันธ์ 1
199 เวช มงคล 1
200 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
201 มนตรี ศรีรักษา 1
202 วีรวัฒน์ อุทัยรัตน์ 1
203 Suchin Arunsawatwong 1
204 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
205 กมล รักสวน 1
206 วิพล นาคพันธุ์ 1
207 Chariya Uiyyasathian 1
208 ทิพวรรณ สีดลรัศมี 1
209 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
210 ไพพร คุณาวุฒิ 1
211 มนัส จั่นสกุล 1
212 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
213 สิทธิพร แอกทอง 1
214 ธวัชชัย เที่ยงธรรม 1
215 Kasidit Nootong 1
216 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
217 ศรีอรุณ ฤทธิรงค์ 1
218 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
219 ประนอม รอดคำดี 1
220 วรรณพร อรรถธรรมสุนทร 1
221 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
222 ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 1
223 กระมล ทองธรรมชาติ 1
224 เซเฟริโน เลเด็สมา 1
225 ธรรมรัตน์ ประเสริฐ 1
226 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
227 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
228 มนัส บุญประกอบ 1
229 สมชัย วัฒนการุณ 1
230 วาสนา เสียงดัง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2546 1
6 2545 2
7 2544 1
8 2543 1
9 2540 2
10 2539 9
11 2538 3
12 2537 7
13 2536 4
14 2535 4
15 2534 2
16 2532 5
17 2530 2
18 2529 1
19 2528 1
20 2527 1
21 2526 1
22 2525 5
23 2524 2
24 2523 2
25 2522 2
26 2516 1
27 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
2 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนัก และการฝึกด้วยพลัยโอเมตริก ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 30 เมตร
ปี พ.ศ. 2548
3 การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2547
4 การวิเคราะห์เชิงนโยบาย การก่อรูปและกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2546
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
ปี พ.ศ. 2545
6 การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
7 การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
8 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2543
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2540
10 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
11 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
15 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
16 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1 ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและครูวิชาการโรงเรียน
17 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
18 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 6
19 การวิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
20 การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2538
21 การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายมัธยมศึกษาด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
22 การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
23 การวิเคราะห์ลักษณะความเป็นนักพัฒนาของผู้บริหารสตรี โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
24 สภาพและปัญหาการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8
25 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
26 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา 12
27 การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล ที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2536
28 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยปัญหาสำหรับการพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
29 การวางแผนและปัญหาการวางแผนในโรงเรียนเอกชนการกุศล ของวัดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
30 ปัญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2536
31 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก
32 การศึกษาการปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการเขต สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
33 สภาพและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด เขตการศึกษา 6
34 การศึกษากระบวนการบริหารการกำกับงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
35 การติดตามควบคุมกำกับ และประเมินผลตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
36 การศึกษานโยบายการผลิตพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-6 (พ.ศ. 2504-2534)
37 การศึกษาระบบงานวางแผนของวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือสังกัด ของงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
38 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2534
39 การบริหารการเงินของมูลนิธิเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
40 การศึกษาการนำนโยบายเร่งรัดคุณภาพการประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2532
41 การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมงาน ในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 5
42 การปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
43 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
44 ระบบงานวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตการศึกษา 11
45 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2530
46 การศึกษาการวางแผนพัฒนาการประถมศึกษาของ สำหนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 2
47 การศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2529
48 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2528
49 การวางแผนการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2527
50 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงาน ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2526
51 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2525
52 การศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9
53 การนำเสนอวิธีการวัดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของครูใหญ่ ในโรงเรียนคาทอลิกกรุงเทพฯ
54 การบริหารงานฝ่ายปกครองของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 3
55 ระบบการวางแผนในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
56 การคาดคะเนความต้องการครูระดับประถมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2524-2529
ปี พ.ศ. 2524
57 ความต้องการการนิเทศเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษาหนึ่ง
58 ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
59 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลาง
60 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะวิชาในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
61 โครงการพัฒนาคณาจารย์ของวิทยาลัยครูลำปาง
62 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1
ปี พ.ศ. 2516
63 ค่านิยมในระบบอาวุโสของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย