ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย บุญประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 ดิเรก ศรีสุโข 4
3 กอบกุล พฤกษะวัน 2
4 สุวัฒน์ เงินฉ่ำ 2
5 ทิพวรรณ สีดลรัศมี 1
6 Chariya Uiyyasathian 1
7 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
8 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
9 ธรรมรัตน์ ประเสริฐ 1
10 วิพล นาคพันธุ์ 1
11 ศรีอรุณ ฤทธิรงค์ 1
12 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
13 Kasidit Nootong 1
14 ธวัชชัย เที่ยงธรรม 1
15 ไพพร คุณาวุฒิ 1
16 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
17 กมล รักสวน 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 เซเฟริโน เลเด็สมา 1
20 Suchin Arunsawatwong 1
21 ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 1
22 วีรวัฒน์ อุทัยรัตน์ 1
23 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
24 จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์ 1
25 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
26 วรรณพร อรรถธรรมสุนทร 1
27 สิทธิพร แอกทอง 1
28 สมชัย วัฒนการุณ 1
29 กระมล ทองธรรมชาติ 1
30 ประนอม รอดคำดี 1
31 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
32 มนัส บุญประกอบ 1
33 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
34 ชอุ่ม มลิลา 1
35 แสงสันต์ พานิช 1
36 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 ปองสิน ชูวัฒนกูล 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 ประธาน อารีพล 1
41 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
42 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
43 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
44 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
45 Chakkaphan Sutthirat 1
46 สุมิตรา พูลทอง 1
47 จุรีวรรณ มณีแสง, 2490- 1
48 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
49 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
50 ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ 1
51 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
52 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
53 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
54 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
55 ผุสดี ตรงต่อการ 1
56 กำจัด มงคลกุล 1
57 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
58 จิตรา พีชะพัฒน์ 1
59 Phanphen Wattanaarsakit 1
60 มนัส จั่นสกุล 1
61 จิตรา ทองคณารักษ์ 1
62 ทองเพ็ชร จุมปา 1
63 วัลลภ แย้มเหมือน 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 ทองหนัก สิริมาตร์ 1
66 นิภา ไชยรินคำ 1
67 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
68 นันทา คูณรัตนศิริ 1
69 สุวิชา ทองสิมา 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 อภินันท์ เหงี่ยมสง่า 1
72 ประกาศิต สุทัศน์สันติ 1
73 สมพร พรมดี 1
74 ประคอง บัวปรอท 1
75 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
76 ประเสริฐ ไสยวงศ์ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
78 นิคม อรรคอำนวย 1
79 กมล พลอยงาม 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
81 คัคนางค์ มณีศรี 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
83 ธเนศร์ กลิ่นมิ่ง 1
84 กานต์ กุณาศล 1
85 ธวัชชัย สันติสุข 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
87 วรินทรา วัชรสิงห์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
89 สายฝน ควรผดุง 1
90 อารีผีน เทพลักษณ์ 1
91 กันยารัตน์ จิตตเกษม 1
92 Varunee Padmasankh 1
93 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
94 ศรีประภา สนธิขันธ์ 1
95 ไววิทย์ พุทธารี 1
96 สุวัตร สิทธิหล่อ 1
97 Walaisiri Muangsiri 1
98 ประธาน ดาบเพชร 1
99 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
100 ชัยยุทธ ศรีขจร 1
101 Rajalida Lipikorn 1
102 สุภาพร ลีวิโรจน์ 1
103 เวช มงคล 1
104 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
105 ประสพ ชารีนิวัฒน์ 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 ประพิศ นามกร 1
109 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
110 ทัสนี วงศ์ยืน 1
111 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
112 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
113 มนตรี ศรีรักษา 1
114 ดิเรก ศรีสุโข 1
115 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
116 อุทัย บุญประเสริฐ 1
117 อวย เกตุสิงห์ 1
118 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
119 สุรางคนา มัณยานนท์ 1
120 สังวร วรศานต์ 1
121 สุรศักดิ์ เกตุสุภะ 1
122 สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ 1
123 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
124 สติ สุขชาติ 1
125 Pornpimol Muanjai 1
126 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
127 กมลชนก ยวดยง 1
128 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
129 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
130 Thada Jirajaras 1
131 เอกชัย อดุลยธรรม 1
132 สุวรรณ บุราณ 1
133 สำเนา จริตธรรม 1
134 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
135 Jaitip Paiboon 1
136 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
137 Panee Boonthavi 1
138 Supa Chantharasakul 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 สุวัฒน์ แสนทวี 1
142 สมพร ไชยมงคล 1
143 สมพิศ สมจิตต์ 1
144 สุชาติ วังวิเศษ 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
147 สุวดี ยาป่าคาย 1
148 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
149 Yeshey Penjor 1
150 นภสร โกวรรธนะกุล 1
151 วินัย งามแสง 1
152 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
153 รุ่งราวี ทองกันยา 1
154 ๋Janes, Gavin W. 1
155 สุมา เมืองใย 1
156 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
157 พรรณี กาญจนพลู 1
158 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
159 ประคอง ชอบเสียง 1
160 Chonticha Srisawang 1
161 Jittima Chatchawansaisin 1
162 Pantharee Boonsatorn 1
163 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
164 ศุกันยา ห้วยผัด 1
165 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
166 Thanathon Sesuk 1
167 Acom Sornsute 1
168 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
169 Anawatch Mitpratan 1
170 Chayaporn Supachartwong 1
171 Waraporn Siriterm 1
172 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
173 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
174 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
175 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
176 Sumphan Wongseripipatana 1
177 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
178 สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 1
179 Garnpimol C. Ritthidej 1
180 Vimolmas Lipipun 1
181 Kittisak Likhitwitayawuid 1
182 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
183 กาญจนา แก้วเทพ 1
184 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
185 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
186 Wilai Anomasiri 1
187 วัฒนชัย สมิทธากร 1
188 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
189 มยุรี ตันติสิระ 1
190 จรัส สุวรรณมาลา 1
191 Kitpramuk Tantayaporn 1
192 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
193 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
194 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
195 อมรา พงศาพิชญ์ 1
196 Sompol Sanguanrungsirikul 1
197 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
198 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
199 สุริชัย หวันแก้ว 1
200 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
201 วันชัย มีชาติ 1
202 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
203 ศิริชัย ศิริกายะ 1
204 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
206 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
207 วิไล ชินธเนศ 1
208 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
209 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
210 ละอองทิพย์ เหมะ 1
211 บรรจง คณะวรรณ 1
212 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
213 Ampa Luiengpirom 1
214 Naiyana Chaiyabutr 1
215 Puttipongse Varavudhi 1
216 Somying Tumwasorn 1
217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
218 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
219 Boonchai Sangpetngam 1
220 Chalermpol Leevailoj 1
221 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
222 Srilert Chotpantarat 1
223 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
224 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
225 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
226 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
227 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
228 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
229 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
230 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2546 1
6 2545 2
7 2544 1
8 2543 1
9 2540 2
10 2539 9
11 2538 3
12 2537 7
13 2536 4
14 2535 4
15 2534 2
16 2532 5
17 2530 2
18 2529 1
19 2528 1
20 2527 1
21 2526 1
22 2525 5
23 2524 2
24 2523 2
25 2522 2
26 2516 1
27 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
2 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนัก และการฝึกด้วยพลัยโอเมตริก ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 30 เมตร
ปี พ.ศ. 2548
3 การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2547
4 การวิเคราะห์เชิงนโยบาย การก่อรูปและกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2546
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
ปี พ.ศ. 2545
6 การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
7 การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
8 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2543
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2540
10 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
11 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
15 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
16 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1 ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและครูวิชาการโรงเรียน
17 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
18 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 6
19 การวิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
20 การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2538
21 การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายมัธยมศึกษาด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
22 การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
23 การวิเคราะห์ลักษณะความเป็นนักพัฒนาของผู้บริหารสตรี โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
24 สภาพและปัญหาการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8
25 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
26 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา 12
27 การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล ที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2536
28 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยปัญหาสำหรับการพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
29 การวางแผนและปัญหาการวางแผนในโรงเรียนเอกชนการกุศล ของวัดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
30 ปัญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2536
31 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก
32 การศึกษาการปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการเขต สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
33 สภาพและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด เขตการศึกษา 6
34 การศึกษากระบวนการบริหารการกำกับงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
35 การติดตามควบคุมกำกับ และประเมินผลตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
36 การศึกษานโยบายการผลิตพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-6 (พ.ศ. 2504-2534)
37 การศึกษาระบบงานวางแผนของวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือสังกัด ของงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
38 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2534
39 การบริหารการเงินของมูลนิธิเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
40 การศึกษาการนำนโยบายเร่งรัดคุณภาพการประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2532
41 การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมงาน ในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 5
42 การปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
43 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
44 ระบบงานวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตการศึกษา 11
45 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2530
46 การศึกษาการวางแผนพัฒนาการประถมศึกษาของ สำหนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 2
47 การศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2529
48 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2528
49 การวางแผนการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2527
50 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงาน ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2526
51 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2525
52 การศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9
53 การนำเสนอวิธีการวัดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของครูใหญ่ ในโรงเรียนคาทอลิกกรุงเทพฯ
54 การบริหารงานฝ่ายปกครองของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 3
55 ระบบการวางแผนในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
56 การคาดคะเนความต้องการครูระดับประถมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2524-2529
ปี พ.ศ. 2524
57 ความต้องการการนิเทศเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษาหนึ่ง
58 ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
59 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลาง
60 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะวิชาในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
61 โครงการพัฒนาคณาจารย์ของวิทยาลัยครูลำปาง
62 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1
ปี พ.ศ. 2516
63 ค่านิยมในระบบอาวุโสของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย