ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย บุญประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 ดิเรก ศรีสุโข 4
3 สุวัฒน์ เงินฉ่ำ 2
4 กอบกุล พฤกษะวัน 2
5 ธวัชชัย สันติสุข 1
6 ประเสริฐ ไสยวงศ์ 1
7 กานต์ กุณาศล 1
8 วรินทรา วัชรสิงห์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
10 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
12 ทองหนัก สิริมาตร์ 1
13 ทองเพ็ชร จุมปา 1
14 วัลลภ แย้มเหมือน 1
15 สำเริง แย้มโสภี 1
16 ธเนศร์ กลิ่นมิ่ง 1
17 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
18 นิภา ไชยรินคำ 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
20 วิไล ชินธเนศ 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
23 Somying Tumwasorn 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
25 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
27 นันทา คูณรัตนศิริ 1
28 นิคม อรรคอำนวย 1
29 กมล พลอยงาม 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
31 คัคนางค์ มณีศรี 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
33 สมพร พรมดี 1
34 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
35 มนตรี ศรีรักษา 1
36 ดิเรก ศรีสุโข 1
37 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
38 อุทัย บุญประเสริฐ 1
39 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
40 เวช มงคล 1
41 กันยารัตน์ จิตตเกษม 1
42 Varunee Padmasankh 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 ศรีประภา สนธิขันธ์ 1
45 ไววิทย์ พุทธารี 1
46 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
47 ทัสนี วงศ์ยืน 1
48 สิริพร สิวราวุฒิ 1
49 อภินันท์ เหงี่ยมสง่า 1
50 ประกาศิต สุทัศน์สันติ 1
51 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
52 ประคอง บัวปรอท 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 อารีผีน เทพลักษณ์ 1
55 ประสพ ชารีนิวัฒน์ 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 วาสนา เสียงดัง 1
58 ประพิศ นามกร 1
59 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
60 สุวิชา ทองสิมา 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
63 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
64 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
65 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
66 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
67 วิมล เหมะจันทร 1
68 จรัส สุวรรณมาลา 1
69 Kitpramuk Tantayaporn 1
70 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
71 สุริชัย หวันแก้ว 1
72 วันชัย มีชาติ 1
73 Sompol Sanguanrungsirikul 1
74 อมรา พงศาพิชญ์ 1
75 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
76 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
77 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
78 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
79 ปองสิน ชูวัฒนกูล 1
80 สุมิตรา พูลทอง 1
81 จุรีวรรณ มณีแสง, 2490- 1
82 ชอุ่ม มลิลา 1
83 แสงสันต์ พานิช 1
84 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
85 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
86 Chakkaphan Sutthirat 1
87 ประธาน อารีพล 1
88 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
89 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
90 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 Chalermpol Leevailoj 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 ศิริชัย ศิริกายะ 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
97 Boonchai Sangpetngam 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 สุวัตร สิทธิหล่อ 1
100 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
101 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
102 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
103 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 Garnpimol C. Ritthidej 1
106 สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 1
107 Vimolmas Lipipun 1
108 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
109 มยุรี ตันติสิระ 1
110 Sumphan Wongseripipatana 1
111 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
112 Wilai Anomasiri 1
113 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
114 วัฒนชัย สมิทธากร 1
115 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
118 Rajalida Lipikorn 1
119 Anawatch Mitpratan 1
120 Chayaporn Supachartwong 1
121 Waraporn Siriterm 1
122 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
123 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
124 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
125 Jittima Chatchawansaisin 1
126 Chonticha Srisawang 1
127 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
128 Yeshey Penjor 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 วินัย งามแสง 1
131 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
132 Acom Sornsute 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 กมลชนก ยวดยง 1
136 Thada Jirajaras 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
140 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
141 ศุกันยา ห้วยผัด 1
142 Pantharee Boonsatorn 1
143 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
144 Thanathon Sesuk 1
145 สุวดี ยาป่าคาย 1
146 รุ่งราวี ทองกันยา 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
151 Panee Boonthavi 1
152 Supa Chantharasakul 1
153 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
154 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
155 สุวัฒน์ แสนทวี 1
156 สมพร ไชยมงคล 1
157 สมพิศ สมจิตต์ 1
158 สุชาติ วังวิเศษ 1
159 Vanida Chantarateptawan 1
160 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
161 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
162 สุมา เมืองใย 1
163 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
164 พรรณี กาญจนพลู 1
165 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
166 ประคอง ชอบเสียง 1
167 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
168 ละอองทิพย์ เหมะ 1
169 บรรจง คณะวรรณ 1
170 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
171 Ampa Luiengpirom 1
172 Naiyana Chaiyabutr 1
173 Puttipongse Varavudhi 1
174 Pornpimol Muanjai 1
175 สังวร วรศานต์ 1
176 สมชัย วัฒนการุณ 1
177 มนัส บุญประกอบ 1
178 เซเฟริโน เลเด็สมา 1
179 กระมล ทองธรรมชาติ 1
180 ประนอม รอดคำดี 1
181 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
182 ธรรมรัตน์ ประเสริฐ 1
183 ทิพวรรณ สีดลรัศมี 1
184 Chariya Uiyyasathian 1
185 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
186 ศรีอรุณ ฤทธิรงค์ 1
187 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
188 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
189 วรรณพร อรรถธรรมสุนทร 1
190 จิตรา ทองคณารักษ์ 1
191 อวย เกตุสิงห์ 1
192 ประธาน ดาบเพชร 1
193 ชัยยุทธ ศรีขจร 1
194 สุภาพร ลีวิโรจน์ 1
195 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
196 จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์ 1
197 ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 1
198 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
199 Suchin Arunsawatwong 1
200 วีรวัฒน์ อุทัยรัตน์ 1
201 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
202 วิพล นาคพันธุ์ 1
203 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
204 ผุสดี ตรงต่อการ 1
205 กำจัด มงคลกุล 1
206 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
207 จิตรา พีชะพัฒน์ 1
208 Phanphen Wattanaarsakit 1
209 สำเนา จริตธรรม 1
210 สุวรรณ บุราณ 1
211 สุรศักดิ์ เกตุสุภะ 1
212 สุรางคนา มัณยานนท์ 1
213 สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ 1
214 สติ สุขชาติ 1
215 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
216 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
217 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
218 Kasidit Nootong 1
219 ธวัชชัย เที่ยงธรรม 1
220 ไพพร คุณาวุฒิ 1
221 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
222 กมล รักสวน 1
223 สิทธิพร แอกทอง 1
224 มนัส จั่นสกุล 1
225 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
226 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
227 ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ 1
228 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
229 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
230 Walaisiri Muangsiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2546 1
6 2545 2
7 2544 1
8 2543 1
9 2540 2
10 2539 9
11 2538 3
12 2537 7
13 2536 4
14 2535 4
15 2534 2
16 2532 5
17 2530 2
18 2529 1
19 2528 1
20 2527 1
21 2526 1
22 2525 5
23 2524 2
24 2523 2
25 2522 2
26 2516 1
27 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
2 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนัก และการฝึกด้วยพลัยโอเมตริก ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 30 เมตร
ปี พ.ศ. 2548
3 การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2547
4 การวิเคราะห์เชิงนโยบาย การก่อรูปและกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2546
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
ปี พ.ศ. 2545
6 การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
7 การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
8 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2543
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2540
10 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
11 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
15 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
16 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1 ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและครูวิชาการโรงเรียน
17 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
18 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 6
19 การวิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
20 การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2538
21 การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายมัธยมศึกษาด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
22 การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
23 การวิเคราะห์ลักษณะความเป็นนักพัฒนาของผู้บริหารสตรี โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
24 สภาพและปัญหาการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8
25 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
26 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา 12
27 การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล ที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2536
28 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยปัญหาสำหรับการพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
29 การวางแผนและปัญหาการวางแผนในโรงเรียนเอกชนการกุศล ของวัดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
30 ปัญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2536
31 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก
32 การศึกษาการปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการเขต สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
33 สภาพและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด เขตการศึกษา 6
34 การศึกษากระบวนการบริหารการกำกับงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
35 การติดตามควบคุมกำกับ และประเมินผลตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
36 การศึกษานโยบายการผลิตพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-6 (พ.ศ. 2504-2534)
37 การศึกษาระบบงานวางแผนของวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือสังกัด ของงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
38 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2534
39 การบริหารการเงินของมูลนิธิเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
40 การศึกษาการนำนโยบายเร่งรัดคุณภาพการประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2532
41 การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมงาน ในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 5
42 การปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
43 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
44 ระบบงานวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตการศึกษา 11
45 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2530
46 การศึกษาการวางแผนพัฒนาการประถมศึกษาของ สำหนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 2
47 การศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2529
48 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2528
49 การวางแผนการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2527
50 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงาน ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2526
51 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2525
52 การศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9
53 การนำเสนอวิธีการวัดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของครูใหญ่ ในโรงเรียนคาทอลิกกรุงเทพฯ
54 การบริหารงานฝ่ายปกครองของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 3
55 ระบบการวางแผนในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
56 การคาดคะเนความต้องการครูระดับประถมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2524-2529
ปี พ.ศ. 2524
57 ความต้องการการนิเทศเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษาหนึ่ง
58 ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
59 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลาง
60 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะวิชาในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
61 โครงการพัฒนาคณาจารย์ของวิทยาลัยครูลำปาง
62 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1
ปี พ.ศ. 2516
63 ค่านิยมในระบบอาวุโสของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย