ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย คันโธ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 22
2 วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ 6
3 ภาสกร คณานุรักษ์ 4
4 สมโภชน์ ทับเจริญ 4
5 ชัยณรงค์ คันธพนิต 4
6 เลอชาติ บุญเอก 3
7 ปฏิมา อู๋สูงเนิน 3
8 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 2
9 ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ 2
10 ไชยยงค์ หาราช 2
11 ง่ายงาม ประจวบวัน 2
12 ผานิตย์ วรรณประภา 2
13 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 2
14 วรเทพ ชมภูนิตย์ 1
15 เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ 1
16 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
17 ไพฑูรย์ มูลจิตร 1
18 สายสัมพันธ์ ตันมณี 1
19 นายไพฑูรย์ มูลจิตร 1
20 นางสาวสุรัตน์ พันยุโดด 1
21 นายสุพิทย์ ขุนเพชร 1
22 ทิพย์วดี พูลเดช 1
23 นายวีรชน พึ่งชัย 1
24 สุพจน์ สัจจาพิทักษ์ 1
25 ลักษณ์ เพียซ้าย 1
26 ชัยวัฒน์ สันทนานุการ 1
27 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 1
28 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
29 สปัน สระทองแขม 1
30 นางสาวอัญญมณี ปานดียิ่ง 1
31 มนูญ ปลงรัมย์ 1
32 กมลเนตร ทรงลักษณ์ 1
33 นายสายสัมพันธ์ ตันมณี 1
34 อรพินท์ จินตสถาพร 1
35 ประภาส ช่างเหล็ก 1
36 นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
37 กฤติกา กาบพลอย 1
38 รัฐศาสตร์ สนแย้ม 1
39 ธัญวรรณ อุทรักษ์ 1
40 อรนุช เลิศทรงวุฒิกุล 1
41 นายณัฐวุฒิ 1
42 ภาคภูมิ สุขโพธิ์เพ็ชร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 8
5 2552 4
6 2551 3
7 2550 1
8 2546 2
9 2544 2
10 2539 1
11 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้โปรตีนพืชทดแทนโปรตีนและการเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอนีนในสูตรอาหารมันสำปะหลังต่อสมรรถภาพการผลิตและการย่อยได้ของปลาดุกอุยเทศ
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่ สุกร ไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2554
3 การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
4 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2553
5 Testing of NS Lactabcillus in Pig Diet
6 การเปรียบเทียบผลของอาหารสำเร็จรูปกับอาหารสดต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และอัตราการเพาะฟักของแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei)
7 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552
8 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก)
9 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำ เพื่อการใช้กากเมล็ดสบู่ดำเป็นอาหารสัตว์
10 โครงการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาผลของการใช้กากสบู่ดำเนื้อในเป็นอาหารสัตว์
11 โตรงการศึกษาการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรและเพิ่มผลผลิตพืช
12 การศึกษาผลการใช้ใบมันสำปะหลังแห้งในสูตรอาหารต่อภูมิคุ้มกัน คุณภาพไข่และการให้ผลผลิตของไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2552
13 Effects of PRIMO 25 Supplementation in Growing
14 การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม
15 การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม
16 ผลของการเสริมเอนไซม์ชนิดรวมในอาหารที่มีมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบต่อสมรรถภาพการผลิตและการย่อยได้ของโภชนะในลูกสุกรหย่านม
ปี พ.ศ. 2551
17 ผลของการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันและสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหลังหย่านม
18 การศึกษาชนิดแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกในกากมันสำปะหลังหมักและผลการใช้กากมันสำปะหลังหมักในสารเสริมชีวนะ สำหรับลูกสุกรหย่านม
19 ผลของการใช้มันสำปะหลังต่อสมรรถภาพการผลิตและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในปลาดุกลูกผสม
ปี พ.ศ. 2550
20 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2546
21 ผลการใช้กากมันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรระยะอุ้มท้อง
22 ผลการใช้น้ำมันและใบมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพและปริมาณโปรตีนในไข่ไก่
ปี พ.ศ. 2544
23 การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์
24 การใช้ซีโอไลท์ธรรมชาติจากแหล่งประเทศไทยเพื่อดูดซับอะฟลาทอกซินในอาหารสุกรรุ่น-ขุน
ปี พ.ศ. 2539
25 การใช้ผลพลอยได้ของการผลิตกรดซิตริกเป็นวัตถุดิบพลังงานในอาหารสุกร