ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรพรรณ สิระมนต์ 11
2 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ 11
3 ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 11
4 ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ 11
5 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 2
6 เทพา ผุดผ่อง 2
7 ลดาวัลย์ พวงจิตร 2
8 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
9 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 2
10 ดร.สุภาพร จันทร์บัวทอง 2
11 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 2
12 ประกาย เทพหาร 1
13 ณัฐพล จิตมาตย์ 1
14 ดร.นฤมล จันทร์จิราวุฒิกุล 1
15 รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา 1
16 เจตษฎา อุตรพันธ์ 1
17 ณัฐพร ประคองเก็บ 1
18 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
19 ปาริชาติ พรมโชติ 1
20 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะ ดวงพัตรา 1
21 นิคม แหลมสัก 1
22 นิพนธ์ ทวีชัย 1
23 สายัณห์ ทัดศรี 1
24 ยุทธนา บรรจง 1
25 บัญชา ชิณศรี 1
26 นายธีรพล เปล่งสันเที๊ย 1
27 นายรัฐนนท์ เจริญชาศรี 1
28 ดร.ขนิษฎา พันธุ์เมือง 1
29 นายอาทิตย์ สุขเกษม 1
30 ดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล 1
31 นายดุริยะ สถาพร 1
32 พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ 1
33 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
34 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 1
35 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
36 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
37 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
38 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
39 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
40 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
41 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
42 สุภาพร กลิ่นคง 1
43 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 1
44 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
45 นายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง 1
46 นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ 1
47 รุ่งเรือง พูลศิริ 1
48 นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 1
49 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 8
4 2555 1
5 2554 1
6 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของข้าว
ปี พ.ศ. 2556
3 การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน
4 การพัฒนาข้าวสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมแบบ 2 สายพันธุ์
5 การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์
6 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา
7 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4
8 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม
9 โครงการการพัฒนาการตรวจสอบและการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว (Bacterial Blight of Rice) ในเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร Bacbicure 25%WP
10 โครงการทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2555
11 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
12 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553