ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุณารุจ บุญประกอบ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- อุณารุจ บุญประกอบ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 3
2 สมชาย สุขะกูล 3
3 อมรศรี ขุนอินทร์ 2
4 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 2
5 ประภาพร ตั้งกิจโชติ 2
6 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 2
7 ไพร มัทธวรัตน์ 2
8 พิจิตร ศรีปินตา 1
9 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 1
10 นางอุษณีย์ พิชกรรม 1
11 อุษณีย์ พิชกรรม 1
12 อุทัย นพคุณวงศ์ 1
13 นิพนธ์ วิสารทานนท์ 1
14 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 1
15 นายอุทัย นพคุณวงศ์ 1
16 นายพิจิตร ศรีปินตา 1
17 ทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก 1
18 เมทินี พลอยเปลี่ยนแสง 1
19 จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท 1
20 เสาวณี คงศรี 1
21 อนงค์นุช สาสนรักกิจ 1
22 ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ 1
23 รวี เสรฐภักดี 1
24 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 1
25 กฤษณา กฤษณพุกต์ 1
26 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
27 ศศิธร ลิบลับ 1
28 Asso. Prof. Dr. Ryutaro Tao 1
29 เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลว 1
30 ศุภชัย อำคา 1
31 สมเดช ไทยสมัคร 1
32 ณัฐทวี มาบางครุ 1
33 นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล 1
34 นางสาวสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา 1
35 นายวีระพงศ์ ชูนุ้ย 1
36 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 1
37 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
38 ปานเทพ ศรศิลป์ 1
39 กุมุท สังขศิลา 1
40 วิสิฐ กิจสมพร 1
41 บุญวัฒนา พุ่มมาลี 1
42 นายชัยฤทธิ์ ยุติธรรม 1
43 นางสุพัตรา บุตรพลวง 1
44 นายทูลโรย มะลิแก้ว 1
45 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 6
3 2552 5
4 2551 8
5 2550 6
6 2549 4
7 2548 1
8 2546 1
9 2545 1
10 2544 1
11 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
2 การปรับปรุงพันธุ์พี้ชและเนคทารีน
ปี พ.ศ. 2553
3 การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
4 การปรับปรุงพันธุ์พี้ชและเนคทารีน
5 การรักษาเชื้อพันธุกรรมไม้ผลเขตหนาว
6 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพของกีวีฟรู้ทและพลับ ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
7 ระบบคัดแยกความหวานผลไม้อย่างอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง
8 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2552
9 การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
10 การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย
11 การประเมินปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัม
12 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว
13 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.3 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของส้มโอพันธุ์การค้าและพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat(SSR)
15 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
16 การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลพี้ชแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR
17 งานวิจัยการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล
18 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunu โครงการย่อยที่ 1.2 การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
19 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.3 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือ
20 ต้นตอพีชและเนคทารีนและการตอบสนองทางสรีรวิทยา
21 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของส้มโอในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat (SSR
ปี พ.ศ. 2550
22 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนดินเค็มของฝรั่ง
23 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว
24 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.3 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือ
25 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่1.2การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
26 โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว
27 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนเค็มในฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2549
28 การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
29 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
30 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะต้องการความเย็นน้อยของไม้ผลเขตกหนาว
31 ต้นตอพืชและเนคทารีนทนแล้งและการตอบสนองทางสรีรวิทยา
ปี พ.ศ. 2548
32 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว
ปี พ.ศ. 2546
33 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตหนาวเพื่อสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
34 สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Pronos บางขนิด
ปี พ.ศ. 2544
35 ลักษณะทางพันธุกรรมที่สำคัญของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์