ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิสระ พุทธสิมมา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อิสระ พุทธสิมา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วินัย ศรวัต 6
2 ปรีชา กาเพ็ชร 5
3 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
4 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
5 บุญญาภา ศรีหาตา 3
6 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
7 มณี หาชานนท์ 3
8 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
9 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
10 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
11 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
12 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
13 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
14 วัลลีย์ อมรพล 3
15 สมพงษ์ ทองช่วย 3
16 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
17 เอมอร เพชรทอง 3
18 สุภาพร สุขโต 3
19 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
20 กุลชาติ นำคจันทึก 3
21 จำนง ชัญถาวร 3
22 โอภำษ บุญเส็ง 3
23 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
24 ศักดา พุทธพาธ 3
25 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
26 สุมนำ งามผ่องใส 3
27 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
28 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
29 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
30 สาคร โรจนัย 3
31 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
32 เมธาพร พุฒขำว 3
33 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
34 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
35 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
36 สันติ พรหมคำ 3
37 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
38 สุชาติ คำอ่อน 3
39 เสาวรี บำรุง 3
40 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
41 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
42 ฉลอง เกิดศรี 3
43 ประนอม ใจอ้าย 3
44 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 3
45 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
46 โอภาษ บุญเส็ง 3
47 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
48 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
49 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
50 สุภาวดี สมภาค 3
51 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
52 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
53 จงรักษ์ จารุเนตร 3
54 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
55 ประพิศ วองเทียม 3
56 จารุวรรณ บางแวก 3
57 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
58 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
59 อานนท์ มลิพันธ์ 3
60 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
61 กิติพร เจริญสุข 3
62 อนุชา เหลาเคน 3
63 แฉล้ม มาศวรรณา 3
64 ปรีชา แสงโสดา 3
65 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
66 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
67 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
68 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
69 แคทลียา เอกอุ่น 2
70 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
71 วีระพล พลรักดี 2
72 นฤทัย วรสถิตย์ 2
73 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
74 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
75 นิลุบล ทวีกุล 2
76 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 2
77 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
78 สมปอง นิลพันธ์ 2
79 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
80 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
81 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
82 บุญญภา ศรีหาตา 2
83 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
84 สมชาย บุญประดับ 2
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
86 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
87 มัทนา วานิชย์ 2
88 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
89 สหัสชัย คงทน 2
90 อัมพร ทองปลิว 2
91 รัชนี โสภา 2
92 สุพัตรา ดลโสภณ 2
93 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
94 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
95 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
96 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
97 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
98 ลินดา วิมลเก็จ 1
99 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
100 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
101 สันนิภา สุรทัตต์ 1
102 อลงกร อมรศิลป์ 1
103 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
104 สัญชัย พยุงภร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2547 1
3 543 7