ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิสระ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายศิริ ด่านวัฒนะ 6
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
3 ไม่มีข้อมูล 3
4 โอปอล์ ประภาวดี 3
5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 2
6 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 2
8 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 2
9 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
10 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
11 กฤติกา พนาธนสาร 2
12 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
13 รวิพร สายแสนทอง 2
14 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
15 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
16 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
17 กฤตยา อาชวนิจกุล 2
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
19 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
20 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
21 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
22 พสุภา ชินวรโสภาค 2
23 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
25 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
26 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
27 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
28 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
29 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
30 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
31 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
32 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
35 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
36 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
37 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
38 ฐิติมา นวชินกุล 1
39 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
40 ธีระ วรธนารัตน์ 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
42 จเร วิชาไทย 1
43 วิพุธ พูลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2552 1
3 543 10