ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
3 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
5 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
6 วีรนุช ทองงาม 2
7 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
8 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 สุมิตรา พูลทอง 1
11 กำจัด มงคลกุล 1
12 ชอุ่ม มลิลา 1
13 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
16 Yeshey Penjor 1
17 Chonticha Srisawang 1
18 Jittima Chatchawansaisin 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 Chayaporn Supachartwong 1
21 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 Phanphen Wattanaarsakit 1
24 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
25 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
26 วินัย งามแสง 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
29 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
30 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
31 ละอองทิพย์ เหมะ 1
32 Kitpramuk Tantayaporn 1
33 Naiyana Chaiyabutr 1
34 Sompol Sanguanrungsirikul 1
35 Puttipongse Varavudhi 1
36 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
37 วิมล เหมะจันทร 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 Chakkaphan Sutthirat 1
40 ประคอง ชอบเสียง 1
41 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
42 พรรณี กาญจนพลู 1
43 สุมา เมืองใย 1
44 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
45 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
46 Kasidit Nootong 1
47 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
48 กมลชนก ยวดยง 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
51 Suchin Arunsawatwong 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
55 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
56 อวย เกตุสิงห์ 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
61 Rajalida Lipikorn 1
62 Thada Jirajaras 1
63 ประธาน ดาบเพชร 1
64 เอกชัย อดุลยธรรม 1
65 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
68 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
69 Chariya Uiyyasathian 1
70 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
71 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
72 สิทธิพร แอกทอง 1
73 Waraporn Siriterm 1
74 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
75 Acom Sornsute 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
79 กระมล ทองธรรมชาติ 1
80 ศุกันยา ห้วยผัด 1
81 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
82 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
83 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
84 Pantharee Boonsatorn 1
85 Anawatch Mitpratan 1
86 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
88 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
90 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
91 ธวัชชัย สันติสุข 1
92 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
93 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
94 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
95 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
97 วิไล ชินธเนศ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
99 อุทัย บุญประเสริฐ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
101 คัคนางค์ มณีศรี 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
103 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
108 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
109 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
110 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
111 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
112 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
113 ไววิทย์ พุทธารี 1
114 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
115 วาสนา เสียงดัง 1
116 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
117 สมพร พรมดี 1
118 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
119 สุวิชา ทองสิมา 1
120 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
121 สิริพร สิวราวุฒิ 1
122 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
123 สายฝน ควรผดุง 1
124 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
126 Somying Tumwasorn 1
127 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
128 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
129 Panee Boonthavi 1
130 วัฒนชัย สมิทธากร 1
131 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
132 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
133 Jaitip Paiboon 1
134 Wilai Anomasiri 1
135 Kittisak Likhitwitayawuid 1
136 Supa Chantharasakul 1
137 มยุรี ตันติสิระ 1
138 บรรจง คณะวรรณ 1
139 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
140 Vimolmas Lipipun 1
141 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
142 Sumphan Wongseripipatana 1
143 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
144 Garnpimol C. Ritthidej 1
145 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
146 กาญจนา แก้วเทพ 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
150 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
151 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
153 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
155 Chalermpol Leevailoj 1
156 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
157 Vanida Chantarateptawan 1
158 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
159 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
160 ศิริชัย ศิริกายะ 1
161 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
162 Srilert Chotpantarat 1
163 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
164 Ampa Luiengpirom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ