ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
4 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
5 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
6 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
7 วีรนุช ทองงาม 2
8 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
10 Kasidit Nootong 1
11 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
12 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
13 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
14 Anawatch Mitpratan 1
15 สิทธิพร แอกทอง 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
18 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
19 ศุกันยา ห้วยผัด 1
20 สมชัย วัฒนการุณ 1
21 Pantharee Boonsatorn 1
22 Chayaporn Supachartwong 1
23 Acom Sornsute 1
24 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
25 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
26 Chariya Uiyyasathian 1
27 Chonticha Srisawang 1
28 สุมิตรา พูลทอง 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 Yeshey Penjor 1
32 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
33 ๋Janes, Gavin W. 1
34 ชอุ่ม มลิลา 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
39 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
40 Jittima Chatchawansaisin 1
41 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
42 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
43 วินัย งามแสง 1
44 Phanphen Wattanaarsakit 1
45 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
46 สุวดี ยาป่าคาย 1
47 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
52 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
53 ไววิทย์ พุทธารี 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
57 สมพร พรมดี 1
58 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
59 สุวิชา ทองสิมา 1
60 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
61 สิริพร สิวราวุฒิ 1
62 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
63 สายฝน ควรผดุง 1
64 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
65 Varunee Padmasankh 1
66 Pornpimol Muanjai 1
67 Suchin Arunsawatwong 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
72 Thanathon Sesuk 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
77 Rajalida Lipikorn 1
78 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
79 Walaisiri Muangsiri 1
80 เอกชัย อดุลยธรรม 1
81 ประธาน ดาบเพชร 1
82 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
83 อวย เกตุสิงห์ 1
84 Thada Jirajaras 1
85 กระมล ทองธรรมชาติ 1
86 พรรณี กาญจนพลู 1
87 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
88 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
89 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
91 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
93 Somying Tumwasorn 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 ศิริชัย ศิริกายะ 1
98 Vanida Chantarateptawan 1
99 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 Chalermpol Leevailoj 1
103 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
104 Srilert Chotpantarat 1
105 อุทัย บุญประเสริฐ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
107 ธวัชชัย สันติสุข 1
108 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
111 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
115 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
117 คัคนางค์ มณีศรี 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
119 วิไล ชินธเนศ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
121 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
122 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
125 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
126 กาญจนา แก้วเทพ 1
127 Puttipongse Varavudhi 1
128 Kitpramuk Tantayaporn 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 Sompol Sanguanrungsirikul 1
131 Naiyana Chaiyabutr 1
132 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
133 Ampa Luiengpirom 1
134 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
135 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
136 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
137 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
138 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
139 Chakkaphan Sutthirat 1
140 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
141 สุมา เมืองใย 1
142 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
143 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
144 วิมล เหมะจันทร 1
145 บรรจง คณะวรรณ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 วัฒนชัย สมิทธากร 1
148 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
149 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
153 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
154 Jaitip Paiboon 1
155 Panee Boonthavi 1
156 Kittisak Likhitwitayawuid 1
157 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
158 Vimolmas Lipipun 1
159 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
160 Garnpimol C. Ritthidej 1
161 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
162 Supa Chantharasakul 1
163 Sumphan Wongseripipatana 1
164 ประคอง ชอบเสียง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ