ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
3 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
5 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
6 วีรนุช ทองงาม 2
7 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
8 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
9 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
10 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
11 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
12 Sompol Sanguanrungsirikul 1
13 วิมล เหมะจันทร 1
14 Puttipongse Varavudhi 1
15 Kitpramuk Tantayaporn 1
16 ละอองทิพย์ เหมะ 1
17 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
18 ประคอง ชอบเสียง 1
19 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
20 ๋Janes, Gavin W. 1
21 Chakkaphan Sutthirat 1
22 Naiyana Chaiyabutr 1
23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 บรรจง คณะวรรณ 1
28 Kittisak Likhitwitayawuid 1
29 Supa Chantharasakul 1
30 Sumphan Wongseripipatana 1
31 Panee Boonthavi 1
32 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
33 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
34 วัฒนชัย สมิทธากร 1
35 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
36 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
37 Garnpimol C. Ritthidej 1
38 ชอุ่ม มลิลา 1
39 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
40 Ampa Luiengpirom 1
41 มยุรี ตันติสิระ 1
42 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
43 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
44 Vimolmas Lipipun 1
45 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
46 สุมิตรา พูลทอง 1
47 Chariya Uiyyasathian 1
48 Acom Sornsute 1
49 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
51 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
52 Kasidit Nootong 1
53 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
54 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
55 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
56 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
57 กระมล ทองธรรมชาติ 1
58 Thanathon Sesuk 1
59 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
60 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
61 สมชัย วัฒนการุณ 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 Waraporn Siriterm 1
66 สิทธิพร แอกทอง 1
67 นภสร โกวรรธนะกุล 1
68 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
69 วินัย งามแสง 1
70 กำจัด มงคลกุล 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
73 Yeshey Penjor 1
74 Wilai Anomasiri 1
75 Phanphen Wattanaarsakit 1
76 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
77 Chayaporn Supachartwong 1
78 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
79 Anawatch Mitpratan 1
80 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
81 Jittima Chatchawansaisin 1
82 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
83 Chonticha Srisawang 1
84 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
85 รุ่งราวี ทองกันยา 1
86 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
87 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
88 วาสนา เสียงดัง 1
89 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
90 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
91 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
92 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
93 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
94 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
95 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
96 สายฝน ควรผดุง 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 วัลลภ แย้มเหมือน 1
99 สำเริง แย้มโสภี 1
100 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
101 สมพร พรมดี 1
102 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
105 ไววิทย์ พุทธารี 1
106 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
107 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
108 กมลชนก ยวดยง 1
109 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
110 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
111 Suchin Arunsawatwong 1
112 สุวดี ยาป่าคาย 1
113 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
114 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
115 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
116 อวย เกตุสิงห์ 1
117 Walaisiri Muangsiri 1
118 Pornpimol Muanjai 1
119 Varunee Padmasankh 1
120 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
121 Rajalida Lipikorn 1
122 Thada Jirajaras 1
123 ประธาน ดาบเพชร 1
124 เอกชัย อดุลยธรรม 1
125 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
126 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
127 Boonchai Sangpetngam 1
128 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
129 Chalermpol Leevailoj 1
130 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
131 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
132 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
134 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
135 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
136 Srilert Chotpantarat 1
137 กาญจนา แก้วเทพ 1
138 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 ศิริชัย ศิริกายะ 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 Somying Tumwasorn 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
148 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
150 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
152 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
153 ธวัชชัย สันติสุข 1
154 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
155 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
156 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
158 อุทัย บุญประเสริฐ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
160 วิไล ชินธเนศ 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
163 คัคนางค์ มณีศรี 1
164 Jaitip Paiboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ