ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
3 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
5 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
6 วีรนุช ทองงาม 2
7 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
8 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
9 Chakkaphan Sutthirat 1
10 พรรณี กาญจนพลู 1
11 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
12 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
13 ประคอง ชอบเสียง 1
14 วิมล เหมะจันทร 1
15 สุมา เมืองใย 1
16 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
17 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
18 สุมิตรา พูลทอง 1
19 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
20 กำจัด มงคลกุล 1
21 Yeshey Penjor 1
22 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 Kitpramuk Tantayaporn 1
28 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
29 มยุรี ตันติสิระ 1
30 บรรจง คณะวรรณ 1
31 Vimolmas Lipipun 1
32 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
33 Sumphan Wongseripipatana 1
34 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
35 Garnpimol C. Ritthidej 1
36 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
37 Ampa Luiengpirom 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 ละอองทิพย์ เหมะ 1
40 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
41 Puttipongse Varavudhi 1
42 Sompol Sanguanrungsirikul 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 Naiyana Chaiyabutr 1
45 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
46 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
47 ศุกันยา ห้วยผัด 1
48 สมชัย วัฒนการุณ 1
49 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
50 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
51 Pantharee Boonsatorn 1
52 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
53 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
54 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
55 กระมล ทองธรรมชาติ 1
56 Thanathon Sesuk 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
59 กมลชนก ยวดยง 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 สุวดี ยาป่าคาย 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 Acom Sornsute 1
66 Chariya Uiyyasathian 1
67 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
68 Jittima Chatchawansaisin 1
69 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
70 Chonticha Srisawang 1
71 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
72 วินัย งามแสง 1
73 Phanphen Wattanaarsakit 1
74 Supa Chantharasakul 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
77 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
78 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
79 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
80 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
81 Kasidit Nootong 1
82 Anawatch Mitpratan 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 Waraporn Siriterm 1
85 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
86 วัฒนชัย สมิทธากร 1
87 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
88 สมพร พรมดี 1
89 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
90 สิริพร สิวราวุฒิ 1
91 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
92 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
93 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
94 สายฝน ควรผดุง 1
95 สุวิชา ทองสิมา 1
96 วัลลภ แย้มเหมือน 1
97 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
99 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
100 ธวัชชัย สันติสุข 1
101 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
102 สำเริง แย้มโสภี 1
103 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
104 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
105 วาสนา เสียงดัง 1
106 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
107 เอกชัย อดุลยธรรม 1
108 Rajalida Lipikorn 1
109 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
110 ประธาน ดาบเพชร 1
111 Thada Jirajaras 1
112 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
113 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
114 อวย เกตุสิงห์ 1
115 Walaisiri Muangsiri 1
116 Pornpimol Muanjai 1
117 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
122 Varunee Padmasankh 1
123 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
126 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
127 ศิริชัย ศิริกายะ 1
128 Vanida Chantarateptawan 1
129 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
130 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
131 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
132 Chalermpol Leevailoj 1
133 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
134 Srilert Chotpantarat 1
135 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
136 กาญจนา แก้วเทพ 1
137 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
138 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
139 Panee Boonthavi 1
140 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
144 Jaitip Paiboon 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
148 วิไล ชินธเนศ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
150 คัคนางค์ มณีศรี 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
153 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
154 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
155 อุทัย บุญประเสริฐ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
157 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
158 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
159 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
161 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
162 Somying Tumwasorn 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
164 Kittisak Likhitwitayawuid 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ