ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
4 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
5 วีรนุช ทองงาม 2
6 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
8 ธวัชชัย สันติสุข 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
10 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
11 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
12 วัลลภ แย้มเหมือน 1
13 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
14 สำเริง แย้มโสภี 1
15 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
16 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
17 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
18 คัคนางค์ มณีศรี 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
20 วิไล ชินธเนศ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 สุวิชา ทองสิมา 1
23 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 สิริพร สิวราวุฒิ 1
28 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
29 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
30 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
31 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
32 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
33 Varunee Padmasankh 1
34 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
35 ไววิทย์ พุทธารี 1
36 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
37 วาสนา เสียงดัง 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
39 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
40 สมพร พรมดี 1
41 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
42 สายฝน ควรผดุง 1
43 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
44 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
45 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
47 วัฒนชัย สมิทธากร 1
48 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
49 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
50 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
51 Wilai Anomasiri 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
54 Jaitip Paiboon 1
55 Panee Boonthavi 1
56 Kittisak Likhitwitayawuid 1
57 Vimolmas Lipipun 1
58 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
59 มยุรี ตันติสิระ 1
60 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
61 Garnpimol C. Ritthidej 1
62 Supa Chantharasakul 1
63 Sumphan Wongseripipatana 1
64 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
65 กาญจนา แก้วเทพ 1
66 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
67 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
68 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
69 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
71 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
73 Somying Tumwasorn 1
74 Pornpimol Muanjai 1
75 Boonchai Sangpetngam 1
76 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
77 ศิริชัย ศิริกายะ 1
78 Vanida Chantarateptawan 1
79 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
80 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
81 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
82 Chalermpol Leevailoj 1
83 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
84 Srilert Chotpantarat 1
85 อุทัย บุญประเสริฐ 1
86 ประธาน ดาบเพชร 1
87 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
88 Yeshey Penjor 1
89 สุมิตรา พูลทอง 1
90 รุ่งราวี ทองกันยา 1
91 ชอุ่ม มลิลา 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
94 ๋Janes, Gavin W. 1
95 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
96 กำจัด มงคลกุล 1
97 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
98 Chonticha Srisawang 1
99 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
100 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
101 Phanphen Wattanaarsakit 1
102 นภสร โกวรรธนะกุล 1
103 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
104 วินัย งามแสง 1
105 Chakkaphan Sutthirat 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 Sompol Sanguanrungsirikul 1
108 Puttipongse Varavudhi 1
109 Kitpramuk Tantayaporn 1
110 Naiyana Chaiyabutr 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 บรรจง คณะวรรณ 1
113 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
114 Ampa Luiengpirom 1
115 ละอองทิพย์ เหมะ 1
116 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
117 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
118 พรรณี กาญจนพลู 1
119 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
120 สุมา เมืองใย 1
121 วิมล เหมะจันทร 1
122 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
123 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
124 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
125 Jittima Chatchawansaisin 1
126 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
127 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
128 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
129 Suchin Arunsawatwong 1
130 สุวดี ยาป่าคาย 1
131 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
132 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
133 กระมล ทองธรรมชาติ 1
134 Thanathon Sesuk 1
135 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
136 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 Rajalida Lipikorn 1
139 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
140 Thada Jirajaras 1
141 อวย เกตุสิงห์ 1
142 กมลชนก ยวดยง 1
143 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
144 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
145 สมชัย วัฒนการุณ 1
146 ศุกันยา ห้วยผัด 1
147 Kasidit Nootong 1
148 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 Waraporn Siriterm 1
151 สิทธิพร แอกทอง 1
152 Chayaporn Supachartwong 1
153 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
154 Anawatch Mitpratan 1
155 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
156 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
157 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
158 Pantharee Boonsatorn 1
159 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
160 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
161 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
162 Chariya Uiyyasathian 1
163 Acom Sornsute 1
164 Walaisiri Muangsiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ