ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อลงกรณ์ อินทรักษา 8
2 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 8
3 อรอนงค์ ผิวนิล 8
4 กิตติชัย ดวงมาลย์ 8
5 นฤชิต ดำปิน 8
6 ทัศนีย์ บุญประคอง 8
7 เกษม จันทร์แก้ว 8
8 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 6
9 วิทย์ ธารชลานุกิจ 6
10 ประภัสรา นีละคุปต์ 4
11 สตรีไทย พุ่มไม้ 4
12 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 4
13 ชาตรี นิ่มปี 3
14 พรกมล สิงห์คำ 2
15 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
16 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
17 ดวงพร เกียรติดำรง 2
18 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
19 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 2
20 วีรชน พลรบ 2
21 วินัย มีแสง 2
22 เกษตร สุเตชะ 2
23 เรขา ชนิตรบวร 2
24 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 2
25 กุลลดา เอกบุญชู 2
26 สุรัตน์ บัวเลิศ 2
27 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 2
28 นาวี จันทร์วงษ์ 2
29 พนิตา โสต้อง 2
30 นิรุต อุปนันท์ 2
31 กิตติชัย จำรูญ 2
32 นพวรรณ เสมวิมล 2
33 จารีย์ ซอนุช 1
34 วิมลลักษณ์ วาณิชพราหมณ์ 1
35 จุฬารัตน์ ภูมิประหมัน 1
36 ศุภร สุวรรณาศรัย 1
37 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
38 เจนจิรา ธรรมจารี 1
39 สิรินันท์ วัฒนารมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 1
7 2519 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รูปแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียเพื่อจิตสำนึก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
3 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการขยะของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
5 การประเมินผลกระทบทางทัศนียภาพ :
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
8 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2550
9 ศักยภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียของประชาชน 10 กลุ่มอาชีพในจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2519
10 การสร้างชุดการสอนวิชา "พื้นฐานของการออกแบบ" ระดับอุดมศึกษา