ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำพล จินดาวัฒนะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อำพล จินดาวัฒนะ และคณะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 4
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 3
3 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 2
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
5 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
7 สุทธิสิทธิ์ ไมตรีจิตร์ 2
8 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 2
9 สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 2
10 นาฏวิมล พรหมชนะ 1
11 Amphon Jindawatthana 1
12 คณะอนุกรรมการศึกษากลไกระบบสุขภาพแห่งชาติ 1
13 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
14 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
15 Amphon Jindawatthana, et al. 1
16 สุจริต ศรีประพันธ์ 1
17 อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร 1
18 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
19 วลัยพร พัชรนฤมล 1
20 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
21 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
22 กระทรวงสาธารณสุข 1
23 มยุนี ศิริปุณย์-โสแซนสกิ และคณะ 1
24 ศิริพร กัญชนะ 1
25 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
26 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
27 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
28 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
29 Ampol Chindawatana 1
30 Suranee Pipatrotchanakamol 1
31 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
32 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 1
33 เดชรัต สุขกำเนิด 1
34 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
35 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
36 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
37 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
38 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
39 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
40 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
41 ชฎาวัลย์ รุณเลิศ 1
42 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
43 กระทรวงสาธารณสุข. คณะอนุกรรมการศึกษากลไกระบบสุขภาพแห่งชาติและบทบาทโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข 1
44 วิภาวรรณ อริยานนท์ 1
45 วารุณี แสงรัตน์โพธิ์สุข 1
46 นุสรณ์ คูธนะวณิชพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2552 2
3 2551 5
4 2550 2
5 2549 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2542 1
9 2541 2
10 2538 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
2 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
5 ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในสองทศวรรษหน้าและกลยุทธ์ในการพัฒนา
6 การวิจัยประเมินผลโครงการกระจายอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
7 ทิศทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานีอนามัย (สรุปย่อสาระสำคัญ)
8 การวิจัยความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ กลุ่มผู้ให้บริการสาธารณสุขระดับต้นในชุมชนในสองทศวรรษหน้า
9 การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
11 The Synthesis of Functions, Roles and Structure of the Ministry of Public Health as a Mechanism in the National Health Systems
ปี พ.ศ. 2549
12 การสังเคราะห์กลไกในระบบสุขภาพแห่งชาติและบทบาทหน้าที่ โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2547
13 การดำเนินงานระดับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2546
14 พัฒนาการทางนโยบายของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
15 ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2541
16 การวิจัยประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)
17 ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2538
18 ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กรณีความจำเป็นในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขระดับชนบท