ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำนวย คงพรหม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846) และ S. undosquamis (Richardson, 1848) ในอ่าวไทย
2 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับ ขนาดตาอวน 1.5 เซนติเมตร ในเขตน่านน้ำประชิดไทย-มาเลเซีย
ปี พ.ศ. 2554
3 การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
4 การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด [Priacanthus tayenus Richardson, 1846] ในอ่าวไทย
5 การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P.duraucelii ในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2547
6 การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2546
7 การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาด, ~iMetapenaeus affinis~i H. Milne Edwards, 1837, บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
8 การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาด, Metapenaeus affinis H. Milne Edwards, 1837, บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2545
9 การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาด, ~iMetapenaeus affinis~i H. Milne Edwards, 1837, บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง