ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมในต้นทุนการผลิตข้าว ของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่ร่องแกลบและบ้านกอเปา ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
2 การมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
3 การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตสุกร ในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
5 แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
6 กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลอาหารจากป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
7 การประยุกต์ใช้พุทธวิธีในการจัดการทรัพยากรน้ำ ขององค์กรเหมืองฝายชุมชนลุ่มน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
8 กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2542
9 การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
10 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน