ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีรัตน์ พระเพชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
2 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 6
3 วิภาวรรณ ดวนมีสุข 4
4 ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ 4
5 สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน 4
6 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
7 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
8 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
9 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
10 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
11 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
12 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
13 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
14 สุภชัย วรรณมณี 3
15 สันติ พรหมคำ 3
16 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
17 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
18 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
19 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
20 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
21 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
22 อรนุช เกษประเสริฐ 3
23 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
24 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
25 ละเอียด ปั้นสุข 3
26 พิชิต สพโชค 3
27 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
28 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
29 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
30 กาญจนา วาระวิชนี 3
31 สุดารัตน์ โชคแสน 3
32 สุมนา จำปา 3
33 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
34 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
35 สุจิตร ใจจิตร 3
36 สมชาย บุญประดับ 3
37 อานนท์ มลิพันธ์ 3
38 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
39 นพดล แดงพวง 3
40 วินัย ศรวัต 3
41 ปรีชา แสงโสดา 3
42 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
43 จิตอาภา ชมเชย 3
44 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
45 จันทนา ใจจิตร 3
46 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
47 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 543 10