ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีรัตน์ พระเพชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 วิภาวรรณ ดวนมีสุข 4
4 ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ 4
5 สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน 4
6 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
7 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
8 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
9 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
10 อรนุช เกษประเสริฐ 3
11 ละเอียด ปั้นสุข 3
12 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
13 สันติ พรหมคำ 3
14 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
15 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
16 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
17 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
18 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
19 สมชาย บุญประดับ 3
20 กาญจนา วาระวิชนี 3
21 สุดารัตน์ โชคแสน 3
22 สุมนา จำปา 3
23 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
24 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
25 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
26 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
27 ปรีชา แสงโสดา 3
28 อานนท์ มลิพันธ์ 3
29 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
30 จิตอาภา ชมเชย 3
31 จันทนา ใจจิตร 3
32 วินัย ศรวัต 3
33 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
34 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
35 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
36 นพดล แดงพวง 3
37 สุภชัย วรรณมณี 3
38 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
39 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
40 พิชิต สพโชค 3
41 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
42 สุจิตร ใจจิตร 3
43 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
44 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
45 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
46 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
47 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 543 10