ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีย์ เชื้อเมืองพาน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตลำไยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยแนวคิดสีเขียว
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ผ่านกระบวนการผลิตและวิถีชาวนา การกำหนดเขตเหมาะสมของการใช้พื้นที่ ระบบโลจิสติกส์
3 ความสมดุลของระบบการผลิตข้าวและวิถีชาวนาในพื้นที่เป้าหมายภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T) ตำรวจภูธร ภาค 5
ปี พ.ศ. 2557
5 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
6 จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยครบวงจร
ปี พ.ศ. 2556
7 การเพิ่มความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยยกตัวอย่างการวิจัยเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาตร์
8 การเพิ่มความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยยกตัวอย่างการวิจัยเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาตร์
ปี พ.ศ. 2555
9 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยการสอนและการเรียนรู้จากการใช้ E-Learning วิชา ศศ 434 เศรษฐศาสตร์การเงินส่วนบุคคล
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่
12 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยการสอนและการเรียนรู้จากการใช้ E-Learning วิชา ศศ 434 เศรษฐศาสตร์การเงินส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2554
14 ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือ ตอนบน
15 ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือ ตอนบน
ปี พ.ศ. 2553
16 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงสร้างตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน
17 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงสร้างตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
18 การออมเพื่อสุขภาพในเขตตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
19 พฤติกรรมการกู้เงินนอกระบบในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
20 การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
21 พฤติกรรมการกู้เงินนอกระบบในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
22 การออมเพื่อสุขภาพในเขตตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
23 การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
24 การพยากรณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย โดยวิธีอารีแม็กซ์
25 การศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตน้ำตาลมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม
26 การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ โดยใช้แบบจำลองโลจิท
27 การวิเคราะห์ผลตอบแทนหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการลงทุนแบบประเมินคุณค่า
ปี พ.ศ. 2548
28 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
29 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2544
30 การพัฒนากลุ่มสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
31 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการขยายการผลิตน้ำนมดิบ
32 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการขยายการผลิตน้ำนมดิบ
33 การพัฒนากลุ่มสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2543
34 ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลุ่มสะสมทุนในเขตภาคเหนือตอนบน
35 ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลุ่มสะสมทุนในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2542
36 การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์อื่น
37 การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์อื่น
ปี พ.ศ. 2536
38 ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจในการขยายการผลิตข้าวหอมมะลิ / อารีย์ เชื้อเมืองพาน
39 ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจในการขยายการผลิตข้าวหอมดอกมะลิ