ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารยา ธนารักษ์
หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนีย์ ธระเสนา 10
2 สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 9
3 พจีลักษณ์ ขวัญใจ 7
4 อรัชพร ศรีบูรณะ 7
5 ศรุติ สกุลรัตน์ 3
6 ธนวัฒน์ พิมลจินดา 3
7 เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 3
8 ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค 3
9 สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ 2
10 ประไพศรี จันทร์ทรง 2
11 ปทิตตา สินพิชัย 2
12 วิทยา พรพัชรพงศ์ 2
13 โอม หุวะนันทน์ 1
14 สมจินต์ สันถวรักษ์ 1
15 ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 1
16 เพียงทิพย์ อารยลักษณ์ 1
17 ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์ 1
18 นันทวัน อินทชาติ 1
19 จุมพล หนิมพานิช 1
20 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
21 บุญศรี พรหมมาพันธุ์ 1
22 วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน 1
23 กาญจนา บุญยัง 1
24 เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ 1
25 เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ 1
26 นพเก้า ณ พัทลุง 1
27 พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต 1
28 เชื่อง ชาตอริยะกุล 1
29 ลือชัย วงษ์ทอง 1
30 ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ 1
31 อรรณพ โพธิสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 4
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน
2 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสู่ประชาคมอาเซียน
3 โครงการวิจัยทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการวิจัยการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2556
5 โครงการจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง
6 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
7 โครงการศึกษาผลกระทบและกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมสำหรับไทยต่อการเข้าเป็นภาคีของฮ่องกงในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ปี พ.ศ. 2555
8 โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
9 การบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
11 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล