ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุริยา วีรวงศ์ 9
2 รัตนา จารุเบญจ 6
3 ประโยชน์ เจริญสุข 5
4 นฤมล บรรจงจิตร์ 5
5 กอบกุล สามัคคี 5
6 อุษณีย์ พึ่งปาน 5
7 วิชัย โปษยะจินดา 4
8 สุทธิจิตต์ จินตยานนท์ 3
9 นฤมล อรุโณทัย 3
10 อเนกพล เกื้อมา 3
11 นภัส กอร์ดอน 3
12 วันเพ็ญ สุรฤกษ์ 2
13 กมล งามสมสุข 2
14 Wichai Poshyachinda 2
15 วราภา คุณาพร 2
16 ศุทธินี ดนตรี 2
17 ฉันทนา บรรพศิริโชติ 2
18 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 2
19 พินิจ ลาภธนานนท์ 1
20 พิชญ์สินี วาณิชพราหมณ์ 1
21 อมรา พงศาพิชญ์ 1
22 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
23 กรมอู่ทหารเรือ 1
24 คุณาสิริ เกตุปมา 1
25 กรมราชทัณฑ์ 1
26 กรมการแพทย์ 1
27 สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1
28 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
30 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
31 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
32 กรมคุมประพฤติ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
35 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
36 มานพ คณะโต 1
37 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
38 นพดล กรรณิกา 1
39 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
40 ละเอียด ธีระรัตน์ 1
41 พรประภา แกล้วกล้า 1
42 กนกพรรณ กัลยาณสุต 1
43 อนันต์ สุรพัฒน์ 1
44 ชาญ วชิรเดช 1
45 ปาริชาติ ชิตนุกูล 1
46 อังคณา ชินเดช 1
47 วิภา ด่านธำรงกูล 1
48 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
49 อังกาบ กอศรีพร 1
50 ฉัตรชัย อุริบุญ 1
51 กาญจนา วุฒิภาคไพศาล 1
52 เริงชัย ประเสริฐจุติมณี 1
53 อาวุธ อุทัยรัตน์ 1
54 สุมาลี มีชูเสพย์ 1
55 อนุกูล รักษ์ธรรมเสมอ 1
56 นิรันดร์ พฤกษประภัสสร 1
57 แพรจิต จันทร์ฐิติวงศ์ 1
58 ธีรศักดิ์ พูนคล้าย 1
59 นฤมล ช่วงรังษี 1
60 สุภาพร เอี่ยมอัมพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 2
2 2548 1
3 2547 2
4 2546 1
5 2545 1
6 2544 1
7 2543 1
8 2541 1
9 2538 1
10 2534 1
11 2532 1
12 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด ระยะที่ 2
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
3 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
4 สารเสพติด : สภาพปัญหาในภาคกลาง พ.ศ.2544
5 การพัฒนาระบบข้อมูลเยาวชนในสถานพินิจฯ จากแฟ้มประวัติ
ปี พ.ศ. 2546
6 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2545
7 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2544
8 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
ปี พ.ศ. 2543
9 พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2541
10 การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปี
ปี พ.ศ. 2538
11 สภาพปัญหาสารเสพติดในกิจการไร่อ้อย : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
12 การประเมินผลโครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านการป้องกันยาเสพติดผ่านสื่อมวลชน : รายงาน
ปี พ.ศ. 2532
13 รูปแบบการบริหารจัดการประปาชุมชน : รายงานการศึกษา