ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภาพร เผ่าวัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง [5A'3] เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชุมชนแออัด
ปี พ.ศ. 2551
2 การทดสอบโมเดลที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงไทยวัยต้นที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การรับรู้ส่วนบุคคล อารมณ์ในด้านลบ อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพ ความนึกคิด การรับรู้สมรรถนะทางเพศ
3 รูปแบบการเลี้ยงดูแลและการสื่อสาร เรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาว ต่อพฤติกรรมทางเพศ ของวัยรุ่นตอนต้นหญิง เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
4 ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
5 ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย