ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภัสรา อัครพันธุ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี เรืองไทย 4
2 พรพล พิมพาพร 3
3 จักรพงษ์ ขาวถิ่น 2
4 สุกัญญา วิชชุกิจ 2
5 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 1
6 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 1
7 วรรณดี สุทธินรากร 1
8 นิรอมลี มะกาเจ 1
9 เยาวดี คุปตะพันธ์ 1
10 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
11 นายปริญญา ปรีดาวัฒนากูล 1
12 อภิวัฒน์ จำเดิม 1
13 อภิลักษณ์ เทียนทอง 1
14 นายกิตติรัฐ รัตนาวงศ์ไชยา 1
15 นายอารยะ พุ่มศิริ 1
16 นายชัชพงศ์ คงเมือง 1
17 วิมลมาศ ประชากุล 1
18 ผศ. ดร. นนทลี พรธาดาวิทย์ 1
19 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
20 ปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร 1
21 บุญสิตา สายวุฒิกุล 1
22 อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ 1
23 กนิษฐกร กลิ่นส่ง 1
24 สุพัชรินทร์ ปานอุทัย 1
25 ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์ 1
26 ชัชพล ชุมสาย ณ อยุธยา 1
27 ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 1
28 วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ 1
29 เมลดา เฟื่องฟู 1
30 รังสินี โสธรวิทย์ 1
31 อ.ดร.อัจฉรา อ่วมเครือ 1
32 สุพรทิพย์ พูพะเนียด 1
33 อ. สวรักษ์ เทพธิมากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพในชุมชนกระตีบจังหวัดนครปฐม
2 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม
3 การศึกษาผลของการใช้น้ำมันมวยที่มีต่อทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและสมรรถนะทางการกีฬา
4 ผลของคาเฟอีนที่มีต่อเวลาปฏิกริยาภายหลังการอดนอน
ปี พ.ศ. 2555
5 การสำรวจดัชนีมวลกายและร้อยละของไขมันในร่างกายของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
6 รูปแบบการออกกำลังกายและการรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายของเด็กอ้วน
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลของคาเฟอีนต่อสมรรถนะทางกายที่จำลองจากเกมรักบี้ฟุตบอล
8 ผลของการฟื้นตัวด้วยการให้ออกซิเจนและการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว ต่อความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดกรดแลคติกในเลือด และความสามารถของนักกีฬาฟุตซอล
ปี พ.ศ. 2553
9 รูปแบบของการฟื้นตัวที่มีผลต่อความเร็วในการวิ่งและความแม่นยำในการส่งบอลในนักกีฬาฟุตซอล
ปี พ.ศ. 2552
10 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย
ปี พ.ศ. 2551
11 ผลของการออกกำลังกายโดยใช้ท่ารำประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์ต่อความสามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้หญิงสูงอายุ
12 ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกและโปรแกรมการฝึกปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของตากับเท้าในนักกีฬาเทเบิลเทนนิส