ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อานันท์ กาญจนพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อานันท์ กาญจนพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสำรวจและประเมินสถานภาพของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการจัดการทรัพยากร
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดการร่วมในฐานะพื้นที่ต่อรองเพื่อสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
3 วาทกรรมว่าด้วยปลาบึกในเชียงของ : การต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2551
4 การเป็นลูกชายชาวนา : การต่อรองกับความไม่มั่นคงทางอาชีพของคนหนุ่ม ในภาคเหนือของประเทศไทย
5 อัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติคืนถิ่น กับการต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2547
6 โครงการวิจัยเครือข่ายปริญญาโทด้านไทยศึกษา ประเด็น:สังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ
7 ปรับปรุงต้นฉบับงานวิจัยประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ
ปี พ.ศ. 2542
8 โครงการประมวลองค์ความรู้เรื่อง การประเมินสถานภาพไทศึกษา :การผสมผสานทางชาติพันธุ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
9 โครงการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเรื่อง วิธีคิดของคนไทย
ปี พ.ศ. 2526
10 การมีส่วนร่วมของประชาชน : เงื่อนไข ปฏิกิริยา และอนาคต : กรณีประสบการณ์ในหมู่บ้านชนบทภาคเหนือ