ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อานัฐ ตันโช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อานัฐ ตันโซ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 เทคนิคการเพิ่มอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพของสารพิษตกค้างในดินเพื่อลดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ปีที่ 2
2 การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเพื่อลดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2558
3 เทคนิคการเพิ่มอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพของสารพิษตกค้างในดินเพื่อลดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมักไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
4 การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเพื่อลดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2557
5 ต้นแบบการผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์จาก BSF ที่ได้จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2556
6 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท้องถิ่นไทย ที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ต่อระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2
7 กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2555
8 โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
9 ศึกษากิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
10 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท้องถิ่นไทย ที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ต่อระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
11 ศักยภาพของแบคทีเรียในลำไส้ไส้เดือนดินท้องถิ่นไทยต่อการเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
12 โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
13 โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
14 ต้นแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง
15 ต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ในระบบเคลื่อนย้ายได้
16 ต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ในระบบเคลื่อนย้ายได้
17 ต้นแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง
18 การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ไส้เดือนดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
19 การทดสอบหาไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงร่วมกับการปลูกพืชในแปลงปลูกเกษตรกรเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การเกษตรบนที่สูงอย่างยั่งยืน
20 การทดสอบหาไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงร่วมกับการปลูกพืชในแปลงปลูกเกษตรกรเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การเกษตรบนที่สูงอย่างยั่งยืน
21 การผลิตน้ำโบรอนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
22 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลคน ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ร่วมกับการใช้ไส้เดือนดิน
23 กระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้จัดรายการวิทยุชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
24 การศึกษาเปรียบเทียบความเร็วและคุณภาพในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยไส้เดือนดินที่เป็นสายพันธุ์ทางการค้าและสายพันธุ์ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2550
25 การผลิตและทดสอบธาตุอาหารรองอินทรีย์และจุลธาตุอินทรีย์เชิงเดี่ยวที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง
26 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์จากชุมชนสำหรับส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
27 การผลิตและทดสอบธาตุอาหารรองอินทรีย์และจุลธาตุอินทรีย์เชิงเดี่ยวที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง
28 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์จากชุมชนสำหรับส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2549
29 โครงการการใช้ไส้เดือนดินในการจัดการปัญหาขยะสลายตัวได้ในชุมชนเพื่อนำมาใช้ในการเกษตร
30 การผลิตและทดสอบธาตุอาหารรองอินทรีย์และจุลธาตุอินทรีย์เชิงเดี่ยวที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง (ปี 2549)
31 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์จากชุมชนสำหรับส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง (ปี 2549)
32 การผลิตและทดสอบธาตุอาหารรองอินทรีย์และจุลธาตุอินทรีย์เชิงเดี่ยวที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง
33 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์จากชุมชนสำหรับส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2548
34 การประยุกใช้แคลเซียมและซิลิก้าในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสตอเบอรี่
35 ต้นแบบการผลิตผักในระบบการเกษตรแบยั่งยืนและเกษตรธรนรมชาติสำหรับพื้นที่เกษตรกรในที่พื้นที่เกษตรกรในที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
36 การประยุกใช้แคลเซียมและซิลิก้าในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสตอเบอรี่
37 ต้นแบบการผลิตผักในระบบการเกษตรแบยั่งยืนและเกษตรธรนรมชาติสำหรับพื้นที่เกษตรกรในที่พื้นที่เกษตรกรในที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2547
38 ต้นแบบการผลิตผักในระบบการเกษตรแบบยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติสำหรับพื้นที่เกษตรกรในที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
39 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารพืชในระบบการปลูกผักไร้ดินสำหรับ ปวยเหล็ง มะเขือเทศ พริกหวานและแตงเมลอน
40 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารพืชในระบบการปลูกผักไร้ดินสำหรับ ปวยเหล็ง มะเขือเทศ พริกหวานและแตงเมลอน
41 ต้นแบบการผลิตผักในระบบการเกษตรแบบยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติสำหรับพื้นที่เกษตรกรในที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2546
42 การทำปุ๋ยหมักจากขยะ ชุมชนที่สลายตัวได้ ร่วมกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์และไส้เดือนดิน
ปี พ.ศ. 2545
43 การทำปุ๋ยหมักจากขยะ ชุมชนที่สลายตัวได้ ร่วมกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์และไส้เดือนดิน
ปี พ.ศ. 2544
44 การทำปุ๋ยหมักจากขยะ ชุมชนที่สลายตัวได้ ร่วมกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์และไส้เดือนดิน