ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 สำเริง แย้มโสภี 1
7 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
8 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
9 วัลลภ แย้มเหมือน 1
10 สิริพร สิวราวุฒิ 1
11 สายฝน ควรผดุง 1
12 ธวัชชัย สันติสุข 1
13 สมพร พรมดี 1
14 สุวิชา ทองสิมา 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
16 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
18 คัคนางค์ มณีศรี 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
20 ขจร กังสดาลพิภพ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 รังสินี มหานนท์ 1
23 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
26 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
27 Pornpimol Muanjai 1
28 ไววิทย์ พุทธารี 1
29 Varunee Padmasankh 1
30 เอกชัย อดุลยธรรม 1
31 Rajalida Lipikorn 1
32 Thada Jirajaras 1
33 Walaisiri Muangsiri 1
34 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
35 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
36 อินาซาวา, โจจิ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
38 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
39 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
40 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
41 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
42 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
43 วาสนา เสียงดัง 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
45 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
46 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
47 Wilai Anomasiri 1
48 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
49 กาญจนา แก้วเทพ 1
50 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
52 Vanida Chantarateptawan 1
53 Jaitip Paiboon 1
54 วัฒนชัย สมิทธากร 1
55 Sumphan Wongseripipatana 1
56 Supa Chantharasakul 1
57 Garnpimol C. Ritthidej 1
58 Panee Boonthavi 1
59 Kittisak Likhitwitayawuid 1
60 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
61 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
62 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
63 ศิริชัย ศิริกายะ 1
64 Srilert Chotpantarat 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
66 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
68 Somying Tumwasorn 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
70 วิไล ชินธเนศ 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 อุทัย บุญประเสริฐ 1
73 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
75 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
76 Chalermpol Leevailoj 1
77 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
78 Boonchai Sangpetngam 1
79 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
80 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
81 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 อวย เกตุสิงห์ 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 ชอุ่ม มลิลา 1
86 ประคอง ชอบเสียง 1
87 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
88 พรรณี กาญจนพลู 1
89 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
90 สุมา เมืองใย 1
91 Chakkaphan Sutthirat 1
92 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
93 ๋Janes, Gavin W. 1
94 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
95 Phanphen Wattanaarsakit 1
96 นภสร โกวรรธนะกุล 1
97 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
98 Yeshey Penjor 1
99 สุมิตรา พูลทอง 1
100 รุ่งราวี ทองกันยา 1
101 กำจัด มงคลกุล 1
102 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
103 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 บรรจง คณะวรรณ 1
106 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
107 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
108 มยุรี ตันติสิระ 1
109 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
110 Vimolmas Lipipun 1
111 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
112 Ampa Luiengpirom 1
113 Sompol Sanguanrungsirikul 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 วิมล เหมะจันทร 1
116 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
117 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 Kitpramuk Tantayaporn 1
121 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
122 วินัย งามแสง 1
123 ศุกันยา ห้วยผัด 1
124 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
125 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
126 กระมล ทองธรรมชาติ 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
129 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
130 สมชัย วัฒนการุณ 1
131 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
132 Thanathon Sesuk 1
133 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 กมลชนก ยวดยง 1
136 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
137 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
138 Suchin Arunsawatwong 1
139 สุวดี ยาป่าคาย 1
140 Acom Sornsute 1
141 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
142 สิทธิพร แอกทอง 1
143 Chayaporn Supachartwong 1
144 Kasidit Nootong 1
145 Jittima Chatchawansaisin 1
146 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
147 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
148 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
149 Chonticha Srisawang 1
150 Anawatch Mitpratan 1
151 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
152 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
153 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
154 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
155 Chariya Uiyyasathian 1
156 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
157 Waraporn Siriterm 1
158 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
159 ประธาน ดาบเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย