ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
8 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
10 อุทัย บุญประเสริฐ 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 Boonchai Sangpetngam 1
16 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
17 Srilert Chotpantarat 1
18 ศิริชัย ศิริกายะ 1
19 Chalermpol Leevailoj 1
20 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
21 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
22 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
23 วิไล ชินธเนศ 1
24 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
25 คัคนางค์ มณีศรี 1
26 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
27 ธวัชชัย สันติสุข 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
29 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
30 สำเริง แย้มโสภี 1
31 สมพร พรมดี 1
32 สุวิชา ทองสิมา 1
33 วัลลภ แย้มเหมือน 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
35 รังสินี มหานนท์ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
37 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
39 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
42 ขจร กังสดาลพิภพ 1
43 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
44 กาญจนา แก้วเทพ 1
45 Ampa Luiengpirom 1
46 Sompol Sanguanrungsirikul 1
47 Naiyana Chaiyabutr 1
48 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
49 บรรจง คณะวรรณ 1
50 มยุรี ตันติสิระ 1
51 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
52 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
53 Kitpramuk Tantayaporn 1
54 Puttipongse Varavudhi 1
55 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
56 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
57 สุมา เมืองใย 1
58 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
59 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
60 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
61 ละอองทิพย์ เหมะ 1
62 วิมล เหมะจันทร 1
63 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
64 Vimolmas Lipipun 1
65 Wilai Anomasiri 1
66 Jaitip Paiboon 1
67 วัฒนชัย สมิทธากร 1
68 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
69 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
70 Vanida Chantarateptawan 1
71 สิริพร สิวราวุฒิ 1
72 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
73 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
74 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
75 Supa Chantharasakul 1
76 Garnpimol C. Ritthidej 1
77 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
78 Sumphan Wongseripipatana 1
79 Panee Boonthavi 1
80 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
81 Kittisak Likhitwitayawuid 1
82 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
83 วาสนา เสียงดัง 1
84 Chayaporn Supachartwong 1
85 Kasidit Nootong 1
86 Anawatch Mitpratan 1
87 สิทธิพร แอกทอง 1
88 Jittima Chatchawansaisin 1
89 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
90 Chonticha Srisawang 1
91 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
92 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
93 Waraporn Siriterm 1
94 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
95 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
96 Acom Sornsute 1
97 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
98 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
99 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
100 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
101 Chariya Uiyyasathian 1
102 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
103 วินัย งามแสง 1
104 ประคอง ชอบเสียง 1
105 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
106 ๋Janes, Gavin W. 1
107 ชอุ่ม มลิลา 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 Chakkaphan Sutthirat 1
110 พรรณี กาญจนพลู 1
111 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
112 สุมิตรา พูลทอง 1
113 รุ่งราวี ทองกันยา 1
114 Phanphen Wattanaarsakit 1
115 นภสร โกวรรธนะกุล 1
116 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
117 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
118 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
119 กำจัด มงคลกุล 1
120 Yeshey Penjor 1
121 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
122 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
123 Pornpimol Muanjai 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
126 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
127 Varunee Padmasankh 1
128 Thada Jirajaras 1
129 Walaisiri Muangsiri 1
130 เอกชัย อดุลยธรรม 1
131 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
132 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
133 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
134 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
135 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
136 อินาซาวา, โจจิ 1
137 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
138 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
139 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
140 Rajalida Lipikorn 1
141 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
142 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
143 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
144 Thanathon Sesuk 1
145 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
146 ศุกันยา ห้วยผัด 1
147 สมชัย วัฒนการุณ 1
148 Pantharee Boonsatorn 1
149 กระมล ทองธรรมชาติ 1
150 Suchin Arunsawatwong 1
151 สุวดี ยาป่าคาย 1
152 อวย เกตุสิงห์ 1
153 กมลชนก ยวดยง 1
154 ประธาน ดาบเพชร 1
155 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
156 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
157 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
158 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
159 สายฝน ควรผดุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย