ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
7 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
8 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
9 ไววิทย์ พุทธารี 1
10 Varunee Padmasankh 1
11 เอกชัย อดุลยธรรม 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
14 Pornpimol Muanjai 1
15 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
16 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
17 สายฝน ควรผดุง 1
18 สิริพร สิวราวุฒิ 1
19 วาสนา เสียงดัง 1
20 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
21 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
22 อินาซาวา, โจจิ 1
23 Walaisiri Muangsiri 1
24 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
25 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
26 Thanathon Sesuk 1
27 Suchin Arunsawatwong 1
28 สุวดี ยาป่าคาย 1
29 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
30 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
31 กระมล ทองธรรมชาติ 1
32 ศุกันยา ห้วยผัด 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
35 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
36 ประธาน ดาบเพชร 1
37 สมพร พรมดี 1
38 Rajalida Lipikorn 1
39 กมลชนก ยวดยง 1
40 อวย เกตุสิงห์ 1
41 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
42 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
43 Thada Jirajaras 1
44 สำเริง แย้มโสภี 1
45 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
47 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
51 Somying Tumwasorn 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
53 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
54 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
55 ศิริชัย ศิริกายะ 1
56 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
57 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
58 Srilert Chotpantarat 1
59 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
60 Boonchai Sangpetngam 1
61 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
62 Chalermpol Leevailoj 1
63 อุทัย บุญประเสริฐ 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
67 รังสินี มหานนท์ 1
68 ธวัชชัย สันติสุข 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 วัลลภ แย้มเหมือน 1
71 Pantharee Boonsatorn 1
72 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
74 ขจร กังสดาลพิภพ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
76 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
77 วิไล ชินธเนศ 1
78 คัคนางค์ มณีศรี 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
81 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
82 สุวิชา ทองสิมา 1
83 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
84 Ampa Luiengpirom 1
85 Sompol Sanguanrungsirikul 1
86 Naiyana Chaiyabutr 1
87 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
88 บรรจง คณะวรรณ 1
89 มยุรี ตันติสิระ 1
90 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
91 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
92 Kitpramuk Tantayaporn 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
95 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
96 สุมา เมืองใย 1
97 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
98 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 ละอองทิพย์ เหมะ 1
101 วิมล เหมะจันทร 1
102 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
103 Vimolmas Lipipun 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 Jaitip Paiboon 1
106 วัฒนชัย สมิทธากร 1
107 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
108 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
109 Vanida Chantarateptawan 1
110 กาญจนา แก้วเทพ 1
111 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
112 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
113 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 Garnpimol C. Ritthidej 1
116 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
117 Sumphan Wongseripipatana 1
118 Panee Boonthavi 1
119 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
120 Kittisak Likhitwitayawuid 1
121 Chakkaphan Sutthirat 1
122 พรรณี กาญจนพลู 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
125 Waraporn Siriterm 1
126 Kasidit Nootong 1
127 Chayaporn Supachartwong 1
128 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
129 Jittima Chatchawansaisin 1
130 สิทธิพร แอกทอง 1
131 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
133 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
134 Acom Sornsute 1
135 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
136 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
137 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
138 Chariya Uiyyasathian 1
139 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
140 Chonticha Srisawang 1
141 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
142 ๋Janes, Gavin W. 1
143 สุมิตรา พูลทอง 1
144 รุ่งราวี ทองกันยา 1
145 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
146 ประคอง ชอบเสียง 1
147 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 ชอุ่ม มลิลา 1
150 กำจัด มงคลกุล 1
151 Yeshey Penjor 1
152 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
153 วินัย งามแสง 1
154 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
155 นภสร โกวรรธนะกุล 1
156 Phanphen Wattanaarsakit 1
157 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
158 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
159 สมชัย วัฒนการุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย