ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 Pornpimol Muanjai 1
7 ไววิทย์ พุทธารี 1
8 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
9 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
10 Walaisiri Muangsiri 1
11 Thada Jirajaras 1
12 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
13 เอกชัย อดุลยธรรม 1
14 Varunee Padmasankh 1
15 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
16 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
17 วาสนา เสียงดัง 1
18 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
19 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
20 อินาซาวา, โจจิ 1
21 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
22 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
23 Rajalida Lipikorn 1
24 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
25 กมลชนก ยวดยง 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
28 Thanathon Sesuk 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 ศุกันยา ห้วยผัด 1
31 สมชัย วัฒนการุณ 1
32 Pantharee Boonsatorn 1
33 กระมล ทองธรรมชาติ 1
34 Suchin Arunsawatwong 1
35 สุวดี ยาป่าคาย 1
36 อวย เกตุสิงห์ 1
37 สายฝน ควรผดุง 1
38 ประธาน ดาบเพชร 1
39 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
40 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
41 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
42 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
43 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
44 สุวิชา ทองสิมา 1
45 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
47 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
49 Somying Tumwasorn 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 อุทัย บุญประเสริฐ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
54 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
55 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
56 Srilert Chotpantarat 1
57 ศิริชัย ศิริกายะ 1
58 Chalermpol Leevailoj 1
59 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
60 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
61 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
62 Boonchai Sangpetngam 1
63 วิไล ชินธเนศ 1
64 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
65 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
66 ธวัชชัย สันติสุข 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
68 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
69 สำเริง แย้มโสภี 1
70 สมพร พรมดี 1
71 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
72 วัลลภ แย้มเหมือน 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
74 รังสินี มหานนท์ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 คัคนางค์ มณีศรี 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
78 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
81 ขจร กังสดาลพิภพ 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
84 บรรจง คณะวรรณ 1
85 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
86 Ampa Luiengpirom 1
87 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
88 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
89 Vimolmas Lipipun 1
90 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
91 มยุรี ตันติสิระ 1
92 Sompol Sanguanrungsirikul 1
93 Naiyana Chaiyabutr 1
94 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
95 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
96 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
97 วิมล เหมะจันทร 1
98 ละอองทิพย์ เหมะ 1
99 Kitpramuk Tantayaporn 1
100 Puttipongse Varavudhi 1
101 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
102 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
103 Garnpimol C. Ritthidej 1
104 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
105 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
106 Wilai Anomasiri 1
107 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
108 กาญจนา แก้วเทพ 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
111 Vanida Chantarateptawan 1
112 Jaitip Paiboon 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 Panee Boonthavi 1
115 Sumphan Wongseripipatana 1
116 Supa Chantharasakul 1
117 Kittisak Likhitwitayawuid 1
118 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
119 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
120 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
121 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
122 สุมา เมืองใย 1
123 Chayaporn Supachartwong 1
124 Kasidit Nootong 1
125 Anawatch Mitpratan 1
126 สิทธิพร แอกทอง 1
127 Jittima Chatchawansaisin 1
128 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
129 Chonticha Srisawang 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
134 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
135 Acom Sornsute 1
136 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
137 Chariya Uiyyasathian 1
138 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
139 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
140 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
141 วินัย งามแสง 1
142 ประคอง ชอบเสียง 1
143 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
144 ๋Janes, Gavin W. 1
145 ชอุ่ม มลิลา 1
146 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
147 Chakkaphan Sutthirat 1
148 พรรณี กาญจนพลู 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 สุมิตรา พูลทอง 1
151 รุ่งราวี ทองกันยา 1
152 Phanphen Wattanaarsakit 1
153 นภสร โกวรรธนะกุล 1
154 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
155 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
156 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
157 กำจัด มงคลกุล 1
158 Yeshey Penjor 1
159 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย