ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาคม ใจแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาศักยภาพของสถาบันทางสังคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชนบทในภาคใต้ของประเทศไทย
2 รูปแบบการบริหารพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
3 การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรอบนอกเทศบาลนครหาดใหญ่ กับความต้องการการพัฒนาของประชาชน
ปี พ.ศ. 2548
4 โอกาสทางการตลาด ของธุรกิจชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
5 การนำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ :ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ
ปี พ.ศ. 2522
6 การศึกษาผู้ใหญ่สำหรับผู้ใช้แรงงาน : ศึกษากรณีการจัดสวัดิการในโรงงานอุตสาหกรรม