ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาคม กาญจนประโชติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การส่งเสริมปลูกถั่วอะซูกิแบบระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไม้ผลขนาดเล็กของเกษตรกร
2 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมกับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
3 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่หอมพันธุ์ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยปลูกถั่วอะซูกิแบบระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไม้ผลขนาดเล็ก
5 การศึกษาการปลูกถั่วอะซูกิสลับการปลูกพืชผักรายได้หลักเพื่อปรับปรุงสภาพดินบนพื้นที่สูง
6 การวิจัยปลูกถั่วอะซูกิแบบระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไม้ผลขนาดเล็ก
7 การศึกษาการปลูกถั่วอะซูกิสลับการปลูกพืชผักรายได้หลักเพื่อปรับปรุงสภาพดินบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2555
8 การศึกษาการปลูกถั่วอะซูกิสลับการปลูกพืชผักรายได้หลักเพื่อปรับปรุงสภาพดินบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2554
9 ศักยภาพการให้ผลผลิตของงาหอมบนพื้นที่สูง
10 ศักยภาพการให้ผลผลิตของงาหอมบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2552
11 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านศรีนาป่าน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
12 ทฤษฎีใหม่กับความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน : กรณีศึกษา บ้านก๋องป๋อใต้ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วแดงหลวง
14 ศึกษาการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมระบบการปลูกพืชรายได้และพืชเศรษฐกิจ
15 การปลูกถั่วอะซูกิโดยไม่ไถเตรียมดินในสภาพหลังนาบนพื้นที่สูง
16 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองประจำเผ่าบนพื้นที่สูง
17 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วแดงหลวง
18 ศึกษาการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมระบบการปลูกพืชรายได้และพืชเศรษฐกิจ
19 การปลูกถั่วอะซูกิโดยไม่ไถเตรียมดินในสภาพหลังนาบนพื้นที่สูง
20 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองประจำเผ่าบนพื้นที่สูง
21 ศึกษาพื้นที่ปลูกลำไยของเกษตรกรชาวสวนลำไย ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
22 ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที่ 3
ปี พ.ศ. 2550
23 การศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วลูกไก่สายพันธุ์ดีเด่นในฤดูฝนและฤดูแล้ง
24 การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงเพื่อเกษตรกรในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
25 การศึกษานำร่องเพื่อการผลิตบัควีทบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
26 การนำร่องการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนที่สูง
27 การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงเพื่อเกษตรกรในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
28 การศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วลูกไก่สายพันธุ์ดีเด่นในฤดูฝนและฤดูแล้ง
29 การศึกษานำร่องเพื่อการผลิตบัควีทบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
30 การนำร่องการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนที่สูง
ปี พ.ศ. 2549
31 การทอสอบพันธุ์กัญชงในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงที่มีระดับความสูงต่างกัน
32 โครงการนำร่องการปลูกถั่วอะซูกิเพื่อการค้าในพื้นที่นาบนที่สูงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
33 การทอสอบพันธุ์กัญชงในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงที่มีระดับความสูงต่างกัน
34 โครงการนำร่องการปลูกถั่วอะซูกิเพื่อการค้าในพื้นที่นาบนที่สูงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
35 การวิจัยและพัฒนา
ปี พ.ศ. 2548
36 การใช้ถั่วเหลืองฝักสดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต่อการปรับปรุงดินบนพื้นที่สูง
37 การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อควบคุมโรคและแมลงในข้าวและข้าวสาลี
38 การทดสอบพันธุ์กัญชงในพื้นที่โครงการหลวงที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน
39 การเพิ่มผลผลิตและควบคุมการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วในการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวข้าว (โครงการพิเศษ 48)
40 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบัดวีทบนพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
41 การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อควบคุมโรคและแมลงในข้าวและข้าวสาลี
42 การใช้ถั่วเหลืองฝักสดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต่อการปรับปรุงดินบนพื้นที่สูง
43 การทดสอบพันธุ์กัญชงในพื้นที่โครงการหลวงที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน
44 การเพิ่มผลผลิตและควบคุมการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วในการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวข้าว (โครงการพิเศษ 48)
45 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบัดวีทบนพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
46 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบนพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
47 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบนพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
48 การแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
49 การแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
50 การรวบรวมศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตพืชตระกูลธัญพืช
ปี พ.ศ. 2543
51 การรวบรวมศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตพืชตระกูลธัญพืช (ปี 2543)
52 การรวบรวมศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตพืชตระกูลธัญพืช (ปี 2544)
53 การรวบรวมศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตพืชตระกูลธัญพืช
ปี พ.ศ. 2531
54 ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวไร่ในไร่เกษตรกรภายใต้สภาพการปลูกบนที่สูง / อาคม กาญจนประโชติ