ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัศนีย์ ก่อตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริพร อ่องรุ่งเรือง 17
2 อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ 12
3 สุนทรี คุ้มไพโรจน์ 8
4 สมนึก คีรีโต 4
5 ศุภกิจ นนทนานันท์ 3
6 วรากร ไม้เรียง 3
7 หัชทัย ชาญเลขา 3
8 ยืน ภู่วรวรรณ 2
9 สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 2
10 มุกข์ดา สุขธาราจาร 2
11 วิภากร วงศ์ไทย 2
12 ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ 2
13 พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 2
14 นายวสุเทพ ขุนทอง 2
15 ศิริพร แตงเที่ยง 2
16 วิสมัย มโนมัยพิบูลย์ 2
17 กมลา นาคะศิริ 2
18 ทัศนาลัย บูรพาชีพ 2
19 ธนรัตน์ สุกแรงศรี 2
20 ชาคร จันทอุไร 2
21 วรรณา เทียนมี 2
22 Asanee Kawtrakul 2
23 ธีระพงษ์ สนธยามาลย์ 2
24 สมชาย นำประเสริฐชัย 2
25 สุภารัตน์ แก้วนุ้ย 2
26 สมโชค เรืองอิทธินันท์ 2
27 ฌานิน เหลืองอิงคะสุต 2
28 สุรเชษฐ์ เลนะนันท์ 2
29 มงคล รักษาพัชรวงศ์ 1
30 นิสารัตน์ กายะสิทธิ์ 1
31 Kamol Kaemarungsi 1
32 ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 1
33 กมล เขมะรังษี 1
34 พัชรี วราศรัย 1
35 Siwaruk Siwamogsatham 1
36 นิธิภัทร ว่องชิงชัย 1
37 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 1
38 ภัทรินทร พิทักษ์เขต 1
39 จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร 1
40 ชัยวุฒิ สีทา 1
41 กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 1
42 วิศิษฎ์ วงศ์วิไล 1
43 ก่อโชค จันทวรางกูร 1
44 นายชานนท์ อ่อนมั่น 1
45 นายภัคพล แซ่จิว 1
46 นายวันฉัตร ดำด้วง 1
47 ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 1
48 อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ 1
49 ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 1
50 นางสาวอัจฉรา นภาโชติ 1
51 นายธนพัฒน์ สุกแสงศรี 1
52 นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธง 1
53 นางสาว พัชรี วราศรัย 1
54 นางสาวสลิตตา นกขุนทอง 1
55 นายเสกสิทธิ์ สุวรรณ 1
56 พุทธชาติ โปธิบาล 1
57 นางอารีรัตน์ ทองใบ 1
58 Chanin Luangingkasunt 1
59 สาโรช โศภีรักข์ 1
60 ธงชัย มาลา 1
61 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
62 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
63 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
64 ปาริชาติ พรมโชติ 1
65 เรณุมาศ มาอุ่น 1
66 วราภา มหากาญจนกุล 1
67 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
68 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
69 นิติ ชูเชิด 1
70 วารุณี วารัญญานนท์ 1
71 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
72 สิริกุล วะสี 1
73 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
74 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
75 กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ 1
76 ฐิติพันธ์ กิจเจริญทรัพย์ 1
77 บุญชัย เจริญด้วยศีล 1
78 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
79 สมพล ชัยมงคล 1
80 คำรณ อรุณเรื่อ 1
81 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 1
82 พรชัย นพนาคีพงษ์ 1
83 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
84 สิริกร กาญจนสุนทร 1
85 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
86 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
87 อรนัดดา ชิณศรี 1
88 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2556 7
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 2
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 2
10 2548 1
11 2547 4
12 2544 1
13 2543 2
14 2542 1
15 2539 1
16 1086 1
17 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูล การตลาดและ ข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ระยะที่ 2 ต่อเนื่องปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
2 การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย
3 การพัฒนาระบบRice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว
5 การวิจัยและพัฒนาระบบถาม-ตอบขั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร
6 ระบบจัดการฐานข้อมูลหลายสื่อแบบง่าย
7 โครงการติดตั้งและประเมินผลระบบตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสารแบบอัตโนมัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ
8 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสารแบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับข้อมูลเอกสารจำนวนมาก ระยะที่ 2
9 โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
10 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาดและ ข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดด้านข้าว
ปี พ.ศ. 2555
11 การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อให้บริการความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจรายสินค้า : ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา
12 การพัฒนาระบบข้อมูลธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยว
13 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha
ปี พ.ศ. 2554
14 โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework) ระยะที่ 4
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์
16 Information Security and Privacy Policy Situation in Thai Public Healthcare Organization
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนา Meta Knowledge และซอฟต์แวร์เครื่องมือสนับสนุนสำหรับบริหารและจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาระบบสกัดข้อสนเทศและความรู้จากเอกสารไร้โครงสร้างภาษาไทย
19 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาระบบสกัดข้อสนเทศและความรู้จากเอกสารไร้โครงสร้างภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาระบบสกัดข้อสนเทศและความรู้จากเอกสารไร้โครงสร้างภาษาไทย
21 ระบบสืบค้นและช่วยแปลภาษาไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย สำหรับสารสนเทศการเกษตร /
ปี พ.ศ. 2548
22 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2547
23 การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 การเก็บฐานข้อมูลเสียงพูดหมายเลขโทรศัพท์ภาษาไทยผ่านชุมสายโทรศัพท์
25 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน น.ส.อัศนีย์ ก่อตระกูล นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง" นายวรัฒน์ ยิ่งเสรี "เยาวชนผู้รับทุน""
26 โครงการไทยซาวเด็กซ์ Wireless Lan
ปี พ.ศ. 2544
27 การเก็บฐานข้อมูลเสียงพูดเลขหมายโทรศัพท์ภาษาไทยผ่านชุมสายโทรศัพท์
ปี พ.ศ. 2543
28 การพัฒนาแหล่งทรัพยากรบนระบบเครือข่ายสำหรับงานวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (ระยะที่ 3)
29 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
30 การพัฒนาแหล่งทรัพยากรบนระบบเครือข่าย สาหรับงานวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2539
31 การพัฒนาแหล่งทรัพยากรบนระบบเครือข่ายสำหรับงานวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 แก้ไขชื่อโครงการ