ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมเรศ เทพมา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 6
3 2554 1
4 2552 1
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม ในพื้นที่อารยธรรมล้านนาตะวันออก
ปี พ.ศ. 2555
2 การท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมในพื้นที่อารยธรรมล้านนาตะวันออกล้านนาตะวันออก
3 ศึกษาสัดส่วนสถาปัตยกรรมและรูปแบบศิลปกรรมของวัดนันตาราม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4 สถาปัตยกรรมไตในดินแดนแดนอารยธรรมล้านนาตะวันออก
5 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารอย่างยั่งยืน
6 โครงการศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนสถาปัตยกรรมและรูปแบบศิลปกรรมของวัดนันตาราม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
7 การท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม ในพื้นที่อารยธรรมล้านนาตะวันออก
ปี พ.ศ. 2554
8 การสืบค้นและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพะเยาเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2552
9 การวิเคราะห์ความสูญเสียอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้างงานอาคาร.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 การวิเคราะห์ปัญหาการกํอสร๎างเนื่องจากแบบกํอสร๎างงานอาคาร
11 คันทวย